Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021 год. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021 год. /изтегли/


Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост в Община Рила за 2021 /изтегли/

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на Община Рила за 2021 год.  /изтегли/


Програма „Зелена детска градина“, в Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила през м. август 2021 г. – част от неучебното време на учебната 2020/2021 година (Приета с Решение № 274/24.06.2021г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 19.07.2021 год.


Програма зя овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рила (Приета с Решение № 280 /24.06.2021г. н Общински съвет, Община Рила) /изтегли/
 
Публикувано на 19.07.2021 год.

Мотиви за проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021г. /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021 г. /изтегли/

Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021 г. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2021 г. /изтегли/


Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на изменение на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2020-2021) /изтегли/

Публикувано на 17.11.2020 год.


Обявление за проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на Община Рила (2020-2021) /изтегли/

Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  на Община Рила (2020 -2021) /изтегли/

Мотиви към Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила (2020-2021) /изтегли/

Публикувано на 15.10.2020 год.


Обява за публично обсъждане на проект за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/

Мотиви за проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/


Обява за публично обсъждане на проект за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/


Стратегия за управление на общинска собственост в Община Рила за периода 2019 - 2023 год. /изтегли/

Мотиви за приемане на Стратегия за управление на общинска собственост в Община Рила за периода 2019-2023 год. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Стратегия за управлението на общинска собственост в Община Рила за периода 2019г. - 2023 год. /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/

Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2020 год. /изтегли/


 

 

Проект на Основен план за защита при бедствия на Община Рила /изтегли/ 

Приложения: 

1. Проект на План за защита при горски пожари /изтегли/

2. Проект на План за защита при земетресения /изтегли/

3. Проект на План за защита при наводнения /изтегли/

4. Проект на ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ, ТРАНСГРАНИЧНО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ИНЦИДЕНТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ /изтегли/ 

5. Проект на ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ /изтегли/ 

6. РАЗДЕЛ VIIIПРИЛОЖЕНИЯ /изтегли/ 

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА /изтегли/ 

 

 

 

 

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост в Община Рила за 2019 г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Рила за 2019 г. /изтегли/


Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019г. /изтегли/


О Б Я В А

                         За публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 г. 

Община Рила, пл. “ Възраждане” № 1, централа GSM 0884 400 944, факс 07054/ 29911,на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за Общинската собственост, чл. 4, ал.3, чл. 5, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява:

Публичнообсъждане на Проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 година, ще се състои на 23.07.2019г. (вторник)  от 11.00 часа, в заседателната зала, в сградата на Общинска администрация, гр. Рила.

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане за изразяване на предложения и становища по него.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община Рила  - www.grad-rila.bg.

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019г. /изтегли/


 

Проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2019 год. /изтегли/

 

                    О Б Я В А

 За публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 г.

Община Рила, пл. “ Възраждане” № 1, централа GSM 0884 400 944, факс 07054/ 29911,на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за Общинската собственост, чл. 4, ал.3, чл. 5, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява:

Публичнообсъждане на Проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 година, ще се състои на 03.05.2018г. (петък)  от 11.00 часа, в заседателната зала, в сградата на Общинска администрация, гр. Рила.

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане за изразяване на предложения и становища по него.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община Рила  - www.grad-rila.bg.

 


 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РИЛА ЗА 2019 г. (Приета с Решение №608/20.12.2018г. на Общински съвет , Община Рила) /изтегли/


 

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост в Община Рила за 2019 год /изтегли/ 

Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост в Община Рила за 2019г. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019 г. /изтегли/ 

Публикувано на 21.12.2018 год.  


 

Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2018 г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2018г. /изтегли/ 


 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РИЛА (2018-2019) /изтегли/ 

 

Обявление по аргумент и по аналог на реда по чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /изтегли/ 

Справка по аргумент и по аналог на реда по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила  (2018-2019) /изтегли/ 

Мотиви по аргумент и аналогия на чл.28, ал.2 от Закон за нормативните актове към Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила  (2018-2019) /изтегли/ 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РИЛА за 2018г. /изтегли/ 

Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 201г.  /изтегли/ 

Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2018 г. /изтегли/

 


Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2017г. /изтегли/ 

План за действие за интегриране на ромите в Община Рила за периода 2018-2020 год. / изтегли/ 


Проект на актуализация на Годишна програма за разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2017 год. /изтегли/


 

Годишен план за паша на Община Рила за 2017 - 2018 стопанска година /изтегли/


 

Програма за развитие на Общинско предприятие "Подкрпа на хора от уязвими групи" за 2016 година (Приета с Решение №120 от 18.05.2016г.) /изтегли/


Програма за реализация на Стратегия за развитие на образованието в Община Рила за учебната 2016 - 2017 година /изтегли/


 Проект на Общ устройствен план на Община Рила /изтегли/

Екологична оценка и оценка за съвместимост /изтегли/


 Общинска програма за закрила на детето за 2016 година (Приета с Решение № 112/28.04.2016г. на Общински съвет - гр. Рила) /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година (Приета с Решение №50 от 28.01.2016 година на Общинаски съвет, Община Рила) /изтегли/


Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Рила за периода 2015-2019г. /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/


Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Рила за 2016 година /изтегли/


План за действие за интегриране на ромите в Община Рила за периода 2015-2017 година /изтегли/


Програма за управление на Кмета на Община Рила за мандат 2015 - 2019 година /изтегли/


Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2016г. /изтегли/


 

Програма за развитие на общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" на територията на Община Рила за 2015 година /изтегли/


Инвестиционна програма на Община Рила за 2015г. /изтегли/


План за паша на Община Рила за 2015 година /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2015 година, приета с Решение №657 от 13.02.2015г. на Общински съвет, Община Рила /изтегли/


Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2015 година, приета с Решение №637 от 29.12.2014г. на Общински съвет, Община Рила /изтегли/


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост в Община Рила за 2014 година (Приета с Решение № 470 от 12.02.2014г. на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2014г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2014 г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2014г. /изтегли/


Програма за енергийна ефективност 2014-2020, приета с Решение №590/25.09.2014 г./изтегли/

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2020, приета с Решение №593/25.09.2014 г. /изтегли/

Програма за опазване на околната среда 2014-2020, приета с Решение №587/25.09.2014 г. /изтегли/

Програма за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020, приета с Решение №592/25.09.2014 г. /изтегли/

Общински план за развитие 2014-2020, приет с Решение №583/25.09.2014 г. /изтегли/

Програма за равитие на туризма 2014-2020, приета с Решение №589/25.09.2014 г. /изтегли/


Интегриран план за обновяване на населените места в Община Рила 2012-2020г./виж/

Картен материал - съдържание /Приложение 1/

Картен материал /Приложение 1/

Бюджет и програма за реализация /Приложение 2/

Правила и процедури за управление /Приложение 3/

Комуникационен план /Приложение 4/

Предварителна екологична оценка /Приложение 5/

Задание запреценяване на необходимостта и обхвата за извършването на екологична оценка  /Приложение


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Рила за периода 2011 - 2015 година /виж/

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в Община Рила за 2011 и 2012 година /виж/


 План за енергийна ефективност /виж/


Стратегия за управление на общинската собственост в Община Рила за периода 2011 - 2015 година /изтегли/


Предложение относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Рила за периода 2011 - 2015 година /свали/


 

 

 

 

Горе