Заповед № РД-04-158/25.09.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 14.10.2020 год.

Заповед № РД-04-159/25.09.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 14.10.2020 год.


На 07.10.2020 г. (сряда), Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще извърши ревизиране, оглед и тест на Напоителен канал „Главен Рилски“, с цел установяване на проблеми и аварии, водещи до наводняване под кота, терен на избени помещения в жилищни сгради, находящи се на улиците „Св. Иван Рилски“ и „Спортела“.

След приключване на действията по ревизирането, Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще възстанови целостта на засегнатата базалтова настилка.

Служители на Община Рила и Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще контролират и наблюдават целия процес в различни точки по трасето.

При възникване на авария в имота Ви, моля да сигнализирате на тел. 0882445814 – Асен Гаврилов, Заместник – кмет „Устройство на територията и развитие“(УТР).

Публикувано на 05.10.2020 год.


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори, за предстоящото през януари и февруари 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на „Преброяване 2021“ (https://census2021.bg/)  и от сайта на Община Рила.

Кандидатстващите трябва да имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансова сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък, като се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител (word) /изтегли/

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител (pdf) /изтегли/

Макет за автобиография /изтегли/

Информация за обработка на лични данни /изтегли/

Публикувано на 16.09.2020 год.


Решение №132/30.07.2020 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Списък с недвижимите имоти по КККР за неурбанизираните територии в землищата на Община Рила /изтегли/

Община Рила уведомява всички физически и юридически лица за възможността да вземат участие в процедура за отдаване под наем, по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 от ППЗСПЗЗ и Решение № 132/30.07.2020 г. на Общински съвет на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на недвижими имоти, с НТП ”пасище, «мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

В публичните търгове с тайно наддаване ще се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Списъкът с недвижимите имоти по КККР за неурбанизираните територии в землищата на Община Рила е публикуван на интернет страницата на Община Рила, с име /домейн/ http:// www.grad-rila.bg,  раздел ”Обяви, съобщения”

Желаещите да вземат участие в публични търгове с тайно наддаване е необходимо да подадат заявление в деловодството на Община Рила, в срок до 18.09.2020г.

Публикувано на 04.09.2020 год.


Община Рила уведомява всички наследници, които имат погребани близки в Гробищен парк на гр. Рила, с неидентифицирани гробни места - без наличие напоставена паметна плоча, да ги почистят и приведат в приличен вид, и да обозначат гробните места по подходящ начин, от който да е видно, кое лице е погребано с изписване на три имена и годината, в която е починало.  

Същевременно да уведомят и Общинска администрация - гр. Рила за вписване на починалото лице в Регистъра на покойниците.

Публикувано на 17.08.2020 год.


Съгласно Заповед №РД-05-507/09.06.2020 г. на Председателя на НСИ е назначена временна Общинска преброителна комисия на Община Рила, която да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 10, ал. 7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.

На 18.06.2020 г. се проведе първо заседание на Общинска преброителна комисия по преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. за Община Рила.

На заседанието бяха разгледани и обсъдени следните основни теми: /изтегли/

Публикувано на 22.06.2020 год.


Протокол от окончателното разпределение на имоти, в изпълнение на Заповед №РД-01-04-67/16.03.2020 г. на Кмета на Община Рила, издадена на основание на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 100 ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 28.05.2020 год.


Община Рила набира потребители за ползване на услуга по Проект „Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Проектът ще се реализира на територията на всички населени места в общината, в зависимост от установените потребности. /изтегли/

Публикувано на 27.04.2020 год.


Информация за местата на които са разположени съдове за събиране на негодни за употреба батерии /изтегли/

Публикувано на 14.04.2020 год.


Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.04.2020 год.


Протокол и решения от Общо събрание на Сдружение "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, проведено на 16.03.2020 год., в сградата на Община Благоевград /изтегли/ /изтегли/

Публикувано на 20.03.2020 год.


Протокол и решения от Общо събрание на Сдружение "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, проведено на 24.02.2020 год., в сградата на Община Благоевград /изтегли/

Публикувано на 04.03.2020 год.


Решение № 39/06.02.2020г. на Общински съвет на Община Рила с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за предоставяне на правоимащи лица съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чрез отдаване под наем (за индивидуално ползване). /изтегли/
 
Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливади от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (индивидуално ползване) /изтегли/
 
Правила за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и "ливади", приети с Решение № 67/17.02.2016 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/
 
Заявления по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 27.02.2020 год.


Община Рила въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията /изтегли/
 
Публикувано на 07.02.2020 год.

Заповед № 211/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.


Заповед № 210/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Падала, Община Рила, ЕКАТТЕ 55083, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.


Заповед № 209/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.

 

  ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА: 

1.      Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рила;

Във връзка с чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актова, в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на община Рила, пл. „Възраждане“ №1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Материалите по горецитираният проект могат да бъдат разглеждани на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg

или на сайта на община Рила, в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на решения на общински съвет“

Срок за отправяне на предложения и становища: 19.12.2019 г.

Публикувано 18.11.2019 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

с изх. № АО-02-01000109_007/21.08.2019 год. 

 ДО

„РИЛА ФЕРМ“ ООД, със седалище и адрес на управление:

гр. Рила 2630, обл. Кюстендил ул. „Медник“ № 14, с управител:

Иван Атанасов Иванов

„М- СТРОНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1505, област София (столица), община Столична,

район р-н Оборище, Богдан No 17, ап. партер, с управители:

Недко Асенов Младенов и Васил Генчев Генчев

„ИНТКОНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1142, област София (столица), община Столична

район р-н Средец, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13А ап.7, с управители:

Петранка Неделчева Фетваджиева и Бончо Димитров Фетваджиев .../виж пълния текст на съобщението/ 
Публикувано на 07.11.2019 год. 

Покана до местната общност по разработване и съставяне на общинския бюджет за 2020 година /изтегли/

Публикувано на 31.10.2019 год.


Обявление на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и в изпълнението на т. 2.1 от Решение № 755/20.09.2019 г. на Общински съвет на Община Рила, Община Рила обявява списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, които да са обект на  управление (отдаване под наем) /изтегли/


Заповед №РД-04-74/30.09.2019 г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с входящ № ПО-09-718/16.09.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-0738 от 05.08.2019г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил и Споразумение с входящ № 1 от 29.08.2019г. в офис Рила на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево /изтегли/


Заповед №РД-04-73/30.09.2019 г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с входящ № ПО-09-717/16.09.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-38 от 05.08.2019г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил и Споразумение с входящ № 1 от 30.08.2019г. в офис Рила на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево /изтегли/


ОБЯВЛЕНИЕ

за

подбор за заемане на длъжност  „Специалист активиране” по проект BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020

Агенция по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент, реализира проект  BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“, който е насочен към преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и  трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда и Община Рила като работодател

 ОБЯВЯВА

подбор на лице за заемане на длъжност „Специалист активиране” за преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда.

                Изисквания  за длъжността: 

    ü  Образователни изисквания за заемане на длъжността: средно; 

    ü  Професионален опит: не се изисква;

   ü  Допълнителна квалификация / обучение: компютърна компетентност – добро владеене на Micrfsoft Offise,(Word, Excel) 

 

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

ü  знания в областта на: националното законодателство, касаещо въпросите на заетостта, както и знания за схемите, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Агенция по заетостта;

ü  умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип 

               

                Необходими документи за кандидатстване:

  ü  заявление за участие;

ü  ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

ü  ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен или осигурителен стаж)

ü  автобиография (CV) в европейски формат . 

Начина за провеждане на подбора, допускане по документи и интервю:

  ü   Първи етап – допусканепо документи - разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап на подбора от  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила;

  ü  Втори етап – провеждане на интервю от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила.

Кандидатите за заемане на длъжност Специалист активиране” по проект BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020, подават документи лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване) в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. Възраждане № 1,  в периода от 25 септември 2019 г. до 25 октомври 2019 г. включително.

 Публикувано на 25.09.2019 год.


О Б Я В А

 

На основание чл. 37и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Решение № 734/25.07.2019 г. (изменено с Решение № 745/06.08.2019г.) на Общински съвет на Община Рила, Общинска администрация - град Рила, обявява недвижими имоти от Общински поземлен фонд с НТП ”пасища, мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на собственици на животновъдни обекти в землищата на Община Рила, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.

Имотите ще се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

                Списъкът с имоти по землища е публикуван на сайта на Община Рила, с име /домейн/ http:// www.grad-rila.bg,  раздел ”Обяви, съобщения”

Желаещите за участват в публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем е необходимо да подадат заявление в деловодството на Община Рила, в 10 - дневен срок от публикуването на обявата в регионален вестник.

 

Георги Кабзималски   (п)

Кмет на Община Рила

Списък на недвижими имоти от Общински поземлен фонд на Община Рила, с начин на трайно ползване “пасище, мера”, “пасище с храсти” и “ливада”, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за провеждане на публични търгове с тайно наддаване. /изтегли/

Публикувано на 13.09.2019 год.


 ОБЯВА

 

                Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че обявява  прием за документи за включване в механизма лична    помощ за подкрепа на хора с увреждания. Личната помощ е механизъм за подкрепа за хора с увреждания за  упражняване на правата им, за пълноценно участиве в обществото, за извършване на дейности, отгварящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

                Община Рила предоставя личната помощ  по настоящ адрес на ползвателя.

                Предоставянето на лична помощ се осъществява от 1 септември 2019г.

                до 31 декември 2020г. Ползвателите на лична помощ са:

                Кандидати за ползватели на механизма лична помощ   могат да бъдат следните лица:

ü   хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

ü  децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

ü  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ü  Личната помощ се предоставя въз осова на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по настоящ адрес на човека с увреждане от  Дирекция „Социално подпомагане“ - Бобошево

        Необходимите документи за предоставяне на лична помощ са:

ü  Заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ, с приложено направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ - Бобошево

ü  Заявление – декларация се подават лично, через упълномощено от заявлителя лице или от лице – негов законен представите или със съгласието на законния му представител (в слуаите предвидени в закона)

В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочна асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент,  доставчика на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания.

ü  Документите могат да се приемат и в дома на човека с увреждане, при доказана с медицински документи необходимос.

ü  Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца, в заявление-декларацията, заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта - като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания.

                Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението издадено от  Дирекция „Социално подпомагане“ - Бобошево. (Копие от заявлението се изпращаслужебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално  подпомагане превежда сумата на кмета на общината.)

ü  Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията,  заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. (Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината.)

ü  Когато броят на часовете, определени в направлението  е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата – месечни помощи по  чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца или добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението.

ü  Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.

 

                При констатиране на непълноти в документите кметът на общината дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

                 В срок до 7 дни от постъпването на документите или изтичането на срока за отстраняване на непълнотиите, след проверка за съответствие с изискванията на закона, кметът на общината подготвя сключването на споразумение между   ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ.

                Със споразумението се определят  редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните.

                Кмета на Община Рила ще попъддържа актуален списък на кандидатите за асистенти и професионалния им опит, който ще се публикуват на официалната интернет страница на общината, ще бъде наличен на място и ще се предоставя на ползвателя на лична помощ при, поискване

 

Георги Кабзималски,

Кмет на Община Рила                                                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ /изтегли/


 

ОБЯВА

 

Община Рила обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.1 от Наредба № РД-07-7/28.06. 2019 г. за включване в механизма лична помощ.

 

      Изисквания към кандидатите за асистенти:

  • Дееспособни лица;
  • Да не са поставени под запрещение;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

        Необходими документи за кандидатстване:

Ø   Заявление-декларация (по образец)

Ø   Автобиография;

Ø   Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

Ø  Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

Ø  Могат да се предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

            С всеки кандидат ще се проведе събеседване от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила и ако отговаря на изискванията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Кандидатите за асистенти  подават документи лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване) в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. Възраждане № 1,  в периода от 14 октомври 2019 г. до 18 октомври 2019 г. включително.

 

Георги Кабзималски,                                                                                                                                    Дата: 14.10.2019г.

Кмет на Община Рила                                                                                                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ /изтегли/


 

 

Протокол от разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ на Община Рила /изтегли/ 

Публикувано на 29.05.2019 год. 

 


 

Изх. № УС-01-02000005                                                                             

Дата: 13.05.2019год.

 

ДО

ЛИЛИЯ БОРИСОВА НЕДЯЛКОВА

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ

ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №27

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 61 ал. 3 от АПК

 

Уведомяваме Ви, че е извършена проверка от Комисия назначена със Заповед № РД-01-04-26/12.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, относно застрашена от самосрутване “Паянтова жилищна сграда“(ПЖ), находяща се в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, собственост на наследниците на Спас Йорданов Кальовски а именно: Цветан Димитров Халачев, Лилия Борисова Недялкова и Николай Борисов Недялков съгласно удостоверение за наследници издадено от Община Рила под изх. №РД01-04-26/11.03.2019г.

                Със съдържанието на съставения констативен протокол от 22.03.2019 год., може да се запознаете в отдел “УКТСЗГ” при община Рила.

В три дневен срок от поставянето на настоящето съобщение на информационното табло намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация гр. Рила, на интернет страницата на Община Рила с (домейн) http://www-grad-rila.bg   и на обекта находящ се в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, е необходимо да изразите Вашето писмено становище по направените констатации и даденото предложение за последващи действия.

При не представяне на исканото становище в определения срок ще считаме, че сте съгласни с даденото предложение от комисията в констативен протокол от 22.03.2019г, назначена с горепосочената заповед, а именно: “Кмета на Община Рила да издаде заповед по реда на чл. 195 ал. 4 от Закона за устройство на територията с която да задължи собствениците  да извършат необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на “Паянтава жилищна сграда“,  находяща се в в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила.

 

Настоящото съобщение e поставено на обекта в,  УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, на таблото намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация гр. Рила на интернет страницата  на Община Рила и съобщен на заинтересованите лица  с писмо изх. №УС-01-02000005/05.04.2019год., като удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и  § 4, ал. 2, изр. 2 от ДР на Закона за устройство на територията.


 

ДО

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ

гр. Рила, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвид обстоятелството, че: лицето Георги Пламенов Костадинов, с постоянен и настоящ адрес : гр. Рила, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15 не е получил лично писмо изх. № УС-01-04000004-001/27.03.2019 год. на Кмета на Община Рила.../изтегли/

 

 


 

ДО

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ

гр. Рила, ул. "Неофит Бозвели" № 1

СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК........../изтегли/


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

       Уведомяваме Ви,че във връзка с произвеждането на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г., може да подавате заявления в деловодството на Общинска администрация – гр.Рила,  съгласно посочените приложения,

предвид определените  срокове:

1.Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 15.04.2019г.вкл.


 

Заповед № РД-05-22/05.02.2019 год., относно одобряване на  споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година на Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил /изтегли/  


 

Заповед № РД-05-382/ 31.12.2018 год., относно одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Падала, ЕКАТТЕ 55083, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година и приложения към нея /изтегли/ 


 

 

Заповед № РД-05-383/ 31.12.2018 год., относно одобряване на  споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, ЕКАТТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година и приложения към нея /изтегли/ 


     

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ, бр.3 от 5 януари 2018 г.), Общинска администрация, гр. Рила :

У В Е Д О М Я В А:

  всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. ЗК-01-08000010_001_001/30.11.2018 г. за инвестиционно предложение: ”Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград” от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев-Македончето” №1.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица на хартиен носител, за периода от 30.11.2018 г.-до14.12.2018 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”,  всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., на интернет страницата на Община Рила и на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила, в продължение на 14 (четиринадесет) дни.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация, град Рила.

За повече информация: Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, телефон за връзка: 0884 400 944.

 

          /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изх. № 04-00-477/ 30.11.2018 год. на Община Благоевград  /изтегли/ 

Информация за необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно прадложение: „Проектиране и изграждане на анаеробна информация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ /изтигли/

Писмо изх. № ИЗ-00-3943/30.11.2018 год. /изтегли/ 

Публикувано на 30.11.2018 год. 


  СЪОБЩЕНИЕ до Екатерина Иванова Жабинска- Николова /изтегли/ 

 


 

 

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1 /изтегли/


 

П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  23.07.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание /изтегли/ 


 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.07.2018г. /петък/ от 16.00 ч. в заседателната зала на ОА /изтегли/


 

П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  20.08.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседани /изтегли/ 


 

П О К А Н А 

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 23.08.2018г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1 /изтегли/


 

СЪОБЩЕНИЕ

по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/ до заинтересованите лица: ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ДОРОСИЕВ и ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕНЧЕЛИЙСКА ...виж цялото съобщениеСЪОБЩЕНИЕ

На 26.06.2018 г. (вторник) от 10:00 до 20:00 часа, временно ще бъде преустановено водоподаването за потребителите от Община Рила и Община Кочериново.

Причината е възникнала авария на главен довеждащ водопровод от Каменица до гр. Рила.

По-подробна информация можете да получите на телефоните на „Кюстендилска вода“ ЕООД: 078 55 23 83 и 0892 616 716.

 

                                                                                                                                                                                    ОБЩИНА РИЛА


 

П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.06.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч., в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила /изтегли/ 


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е: 

ДО: Здравка Лазарова, Лариса Онянова и Ирина Борисова с изх. № АО-02-09-000011/ 17.04.2018 год. /изтегли/


П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 14.06.2018г. /четвъртък/ от 16.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация /изтегли/ 


 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 25.05.2018г. /петък/ от 16.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация /изтегли/ 


 П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 31.05.2018г. /четвъртък/ от 16:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1 /изтегли/ 


 

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 26.04.2018г. /четвъртък/ от 16:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1 /изтегли/ 


 

Решение № 73/ 03.04.2018 год. на Административен съд, град Кюстендил по Административно дело № 36/2018 год. /изтегли/

Публикувано на 30.04.2018 год.


 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 9 МАЙ 2018 год. /Сряда/ от 11:30 часа /изтегли/  


 

 

 СЪОБЩЕНИЕ:

До: Заинтересованите лица

Относно: Публично обявяване по заявление на Кмета на Община Рила, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. 

С пълният текст на съобщението можете да се запознаете от /тук/

Публикувано на 08.05.2018 год. 


 

 

Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване “ливада”, “пасище, мера” и “пасище с храсти” от Общински поземлен фонд - собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г.

 


 

ОБЯВА: 

 

              Община Рила обявява, че е изготвен протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с НТП "Пасище мера", "Ливада" от Общински поземлен фонд на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2018- 2019 год. Със съдържанието на протокола можете да се запознаете при Старши експерт "Земеделие и гори" при Община Рила. 


 

 

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ: 

 

„Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

 

 

Договор №BG16M1OP002-2.002-0017-С01/23.04.2018 г.

 

Срок на договора: 24 месеца

 

Бюджет: 11 945 990,08 лв.

 

               Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци на територията на общините от РСУО–Благоевград чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

               Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на двете инсталации, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона.

 

 

Публикувано на 26.04.2018 год.


 

  

СЪОБЩЕНИЕ 

            Община Рила, уведомява собствениците на кучета, че във връзка с осъществяване на контрол върху популацията на кучетата и намаляване процента на свободно движещите се и безстопанствени животни, ще бъдат извършени проверки в частните имоти за наличието на нерегистрирани домашни любимци.

            За информация, регистрационния режим на кучетата, включва издаване на паспорт от ветеринарния лекар с поставяне на идентификационен чип, както и задължителна административна регистрация, която се извършва в община Рила.

 

            При установено отглеждане на нерегистрирани кучета, ще се налага глоба в размер на 50 лв. до 150 лв. или имуществена санкция в размер на 150 лв. до 300 лв.


 

П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  23.04.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание /изтегли/ 


 

П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  11.04.2018 г. /сряда/ от 18:00 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание /изтегли/ 


 

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 29.03.2018г. /четвъртък/ от 15:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1 /изтегли/ П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  26.03.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание /изтегли/ 

 


 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 01.03.2018г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

Поправка на очевидни фактически грешки,  допуснати в Решение №444/25.01.2018 год. 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

до Силвия Димитрова Малинова, по реда на чл. 61,ал. 3 от АПК /изтегли/


 

П О К А Н А

за свикване на  Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила на  19.02.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила /изтегли/


 

П О К А Н А 

за свикване на редовно заседание на общинските съветници на 22.02.2018 год. /чевъртък/ от 15:30 часа, в заседателната зала на Община Рила, град Рила /изтегли/ 


 

 

П О К А Н А 

за свикване на редовно заседание на общинските съветници  на 25.01.2018 /четвъртък/ от 15:30 часа в заседателната зала на Община Рила, град Рила /изтегли


 

 

П О К А Н А

за свикване на общинските съветници на 22.01.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, за  провеждане на  съвместно заседание /изтегли/


 

П О К А Н А

за свикване на общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет на 17.01.2018 год. от 09:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила /изтегли/  


 

 

П О К А Н А 

за свикване на общинските съветници на  редовно заседание на Общински съвет на 20.12.2017 год от 15:30 часа в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила. /изтегли/ 

 


 

П О К А Н А

 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  18.12.2017 г. /понеделник/ от 15:30 ч, в залата на Заседателната зала на общинска администрация, град Рила,, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рил

/изтегли/


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

Проекта  на   Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рилае публикуван на официалната интернет страница на Община Рила, а именно: www.grad-rila.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Рила предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Рила, като определя срок за предложения и становища по проекта  до 08.12 .2017 г.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: rilamunicipality@gmail.com

или подавани в писмен вид в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, Община Рила.

 

  /П/

Георги Кабзималски,

Кмет на Община Рила

 


 

Решение № 181 от 06.11.2017 год. на Административен съд- гр. Кюстендил /изтегли/

                                                                                                                  Публикувано на 07.12.2017 год. 


 

Покана до Икономическа комисия към  Общински съвет на Община Рила, за провеждане на  заседание на 27.11.2017г. /понеделник/ от 16:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация, гр. Рила /изтегли/


 

Покана до Правна комисия към  Общински съвет на Община Рила, за провеждане на заседание на 27.11.2017г. /понеделник/ от 15:30 ч. в заседателната зала на общинска администрация, гр. Рила /изтегли/


 

Покана до общинските съветници за редовно заседание на Общински съвет на 30.11.2017 год. /четвъртък/ от 15:30 часа в заседателната зала на общинска администрация, гр. Рила /изтегли/ 


 

Покана до общинските съветници за извънредно заседание на Общинския съвет на 17.11.2017г. /петък/ от 17.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация, гр. Рила /изтегли/ 


 

Покана за извънредно засдание на Общински съвет месец Септември /изтегли/ ;


 

Покана за редовно заседание на Общински съвет месец Окомври /изтегли/;


 

Покана за съвместно заседание на ПК при Обс месец Октомври /изтегли/;


 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ОТ 20.09.2017 Г.

 

Публикувано в сряда 20.09.2017 г.

Валидно до 04.10.2017 г., 17:30 часа

 

Уведомяваме лицата, изброени в Таблица №1, че в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация – гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, партер, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ (АУЗ), ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Таблица №1

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН/БУЛСТАТ

Вид на задължението

1

814-1/21.08.2017 г.

Александър Димитров Миленков

Гр. София, Обеля – 2, №221, вх. А, ет.7, ап.21

***********

ДНИ и ТБО

2

819-1/21.08.2017 г.

Антоанета Иванова Касабокова

Гр. Кюстендил, ул. „Веслец“ №1

***********

ДНИ и ТБО

3

820-1/21.08.2017 г.

Константин Иванов Касабоков

Гр. Кюстендил, ул. „Веслец“ №1

***********

ДНИ и ТБО

4

822-1/21.08.2017 г.

Стефан Василев Владимиров

Гр. Дупница, ул. „Хан Крум“ №2, вх.В, ет.2, ап.15

***********

д. МПС

5

832-1/21.08.2017 г.

Лазар Христов Христов

Гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев“ №6, вх.А, ет.1, ап.1

***********

ДНИ и ТБО

6

833-1/21.08.2017 г.

Василка Александрова Никова Сантош

Гр. Благоевград, ж.к. Ален мак №2, ет.5, ап.14

***********

ДНИ и ТБО

 


 

 

Покана за редовно заседание на Общински съвет на 27.07.2017 год. от 16:30 часа / изтегли/ 


 

Покана за съвместно заседание на 24.07.2017 год. от 16:00 часа /изтегли/ 


 

Уведомление, обява и информация за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на къща за настаняване на гости, заведение за хранене и паркинг за каравани", находящ се в м. "Милатково, з-щето на с. Смочево /изтегли/

Публикувано на 03.07.2017 год.


 

Покана за публично обсъждане към местната общност, относно поемане на дългосрочен общински дълг /изтегли/


 

Публично обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТА на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Проект на Бюджет на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджет за 2017 г. /изтегли/

 


Обява за публично обсъждане на проект на актулизация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2017 год. /изтегли/

Проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2017 год. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/


 

Информация за "Осигуряване на топъл обяд - 2016" /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане /изтегли/

на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 

Заповед № РД-05-247 от 30.09.2016г. на Областна Дирекция "Земеделие"; Приложение № 1 към Заповед № РД-05-247 от 30.09.2016г. ; Заповед № РД-05-248 от 30.09.2016г. на Областна Дирекция "Земеделие"; Приложение № 1 към Заповед № РД-05-248 от 30.09.2016г.; Работни карти на земеделските блокове /изтегли/


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА 29.09.2016г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА СИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ НА  6 НОЕМВРИ 2016г.

 

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

     В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ГР. РИЛА ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ОТ ТП НА ДГС „РИЛСИ МАНАСТИР“ ЗА ОГРЕВ ПО ТАРИФА НА КОРЕН ЗА 2016г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 10 СЕПТЕМВРИ 2016г.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЛИЧНА КАРТА!

 

                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА РИЛА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТИ НА ОБЩИНА РИЛА, ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 19.08.2016 Г. ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ И ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. РИЛА ЩЕ РАБОТЯТ С КЛИЕНТИ ДО 15:00 ЧАСА


 

Съобщения по чл. 16, ал. 3 от АПК с изх. № АО-06-02000031 от 09.08.2016г. и № АО-06-02000032 от 09.08.2016г. /изтегли/


 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РИЛА ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Община Рила пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 341 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на кмета г-н Георги Кабзималски. Така Рила се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

easypay

e-paybaner


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РИЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

  

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.06.2016г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Рила, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.  

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Рила с адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, Телефон, 0884/400944; факс: 0705/29911, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общият устройствен план на община Рила се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет. 

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Рила.  

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години. 

Основната цел на ОУП на община Рила е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за превръщането на общината в мощен и специфичен функционално-пространствен фактор в надобщински и регионален контекст. 

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Рила, предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 

  • развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината;
  • развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите функции;
  • осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда. 

Реализацията на така формулираните устройствени решения е свързано с решаване на следните задачи: 

o    да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2025-2030 година.

o    да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

               - пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 

               - определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални зони; 

               - регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване на различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени режими; 

               - определяне на мястото на община Рила и на общинския център в териториално-пространствените структури от различен йерархичен ред; 

              - изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия, включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо; 

             - предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; 

             - развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-историческото наследство; 

             - обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост; 

             - определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерките за устройствена защита; 

             - определяне на границите на териториите за природна защита и културно- историческа защита и начините на тяхното използване; 

           - определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване. 

Формулирани по този начин, целите и задачите на ОУП на община Рила произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание. 

Основните задачи на плана са групирани в три групи, както следва: 

           Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. В този смисъл, ОУП на община Рила предлага решения на следните задачи: 

           - да установи състоянието на ресурсите и потенциалите с които разполага общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията; 

           - определяне (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както и основните параметри на демографското й развитие;

           - да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии; 

         - да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието; 

         - да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи. 

         Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна функционална насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и управление на плана. Като такива могат да бъдат формулирани следните задачи по определяне на: 

         - организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера; 

         - йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й; 

         - възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

         - изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система; 

         - условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че общината е мощна притегателна дестинация за туристическия поток, а голяма част от общинската територия е защитена; 

         - необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП. 

         Третата група задачи на ОУП е свързана с: 

   - предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време ще дава възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

         - отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените; 

       - предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове територии при съобразяване с кадастралните карти (КК) и картите на възстановената собственост (КВС). 

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 29.07.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Рила.  

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Рила: пл. Възраждане“ №1, ст.№ 1, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://grad-rila.bg/ 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Рила, ст. № 1, на факс 0705/29911 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Георги Тодоров – Главен архитект на Община Рила, тел. 0884/400944 и Лазар Чавков – Зам. кмет „РРСПХД“, тел. 0887/564735

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 28.07.2016г.

 

 

Проект на Общ устройствен план на Община Рила /изтегли/

Екологична оценка и оценка за съвместимост /изтегли/


 

Съобщение по чл. 32, ал. 4 от ДОПК № АО-06-02000013 от 07.06.2016г. до Ася Стефанова Асенова /изтегли/


 

Кампания "Да изчистим България заедно" /изтегли/


 

До всички собственици на регистрирани животновъдни обекти отглеждащи едри преживни животни на територията на Община Рила, относно констатирани огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит /изтегли/

Указания за извършване на инсектицидни обработки и ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит по говедата /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ

  

Над 620 000 лв. са събрани от кампанията на омбудсмана на РБългария Мая Манолова - „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“. Списъците на пенсионерите, които ще получат ваучер, на стойност 20 лева са обявени на сайта на омбудсмана, по области, както и в централните клонове на Български пощи по общини, от където се и получават. 

Пенсионерите от Община Рила, които фигурират в списъците ще могат да пазаруват с тях в „Гастроном“ - РПК и Магазин за хранителни стоки.     

 

1. Васил Христов Михайлов – с. Пастра 

2. Велика Стоянова Грудева – с. Смочево 

3.Васил Миланов Васев – гр. Рила 

4.Христо Георгиев Арнаудов – гр. Рила 

5.Никола Георгиев Сапунджийски – гр. Рила 

6.Веселина Георгиева Шишманова – гр. Рила

7.Мария Любомирова Петрова – гр. Рила 

8.Огнян Веселинов Христов – гр. Рила 

9.Никола Методиев Милчев – гр. Рила 

10.Иванка Ангелова Христова – с. Падала 

11.Костадинка Василева Гоцева – гр. Рила 

12.Михал Василев Гаврилов – гр. Рила 

13.Станка Димитрова Вучкова – гр. Рила 

14.Христо Христов Попов – гр. Рила 

15.Сталина Благоева Магерска – с. Пастра

16.Иванка Момчилова Станкева – гр. Рила

17.Йордан Цветков Зеленков – гр. Рила

18.Спасуна Георгиева Спиридонова – гр. Рила

19.Васил Йорданов Йовчев – гр. Рила

20.Зорка Стефанова Илиева – с. Падала


Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване "Пасище, мера" и "Ливада" от Общински поземлен фонд, на Община Рила /изтегли/


 Обява за набиране на кандидати за участие в курс от 30 часаво следните специалности:

1. Курс по Растителна защита за земеделски стопани и работници в селскостопаснски аптеки;

2. Курс по "Агроекология и климат";

3.Курс по "Биологично земеделие";

4. Групов и/или индивидуален курс от 150 часа по всички селскостопански специалности. За повече информация /изтегли/


 СЪОБЩЕНИЕ

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

     ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ПРИКЛЮЧИЛИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕО, ОБЩИНА РИЛА“ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЖАЛБИ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ В СРОК ДО 15.04.2016 г. /ПЕТЪК/ - 17:30 ЧАСА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РИЛА ИЛИ ДЕЛОВОДСТВОТО НА КМЕТСВО С. СМОЧЕВО.

 

                                                                                                                                                                ОБЩИНА РИЛА


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЖЕНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА /изтегли/


ПОКАНА

На 28.01.2016г. /четвъртък/ от 11:00ч. в сградата на Община Рила ще се проведе среща на земеделските стопани и предтсвители на Областна дирекция "Земеделие", гр. Кюстендил /изтегли/ 


 СЪОБЩЕНИЕ

 

   На 13.11.2015 г. от 10:00 до 14:00 часа в сградата на старата поликлиника ще се състои приемен ден на д-р Стоян Карадаков – гинеколог.  Прегледите ще се извършват безплатно.

 

   Инициативата е по Проект „Инвестиции за бъдещето и предоставяне на социални услуги за деца и семейства“.


СЪОБЩЕНИЕ

   НА 05.11.2015 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВСТЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ НА НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНАТА – Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ, КОЙТО ПОЛУЧИ ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЧЕТВЪРТИЯ СИ УПРАВЛЕНСКИ МАНДАТ.

КЛЕТВА ЩЕ ПОЛОЖАТ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПРЕЗ МАНДАТ 2015 – 2019 г., КАКТО И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНАТА.

   ТЪРЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛ – Г-Н ВИКТОР ЯНЕВ, СЛЕД КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОИК.

   СЛЕД ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ  КМЕТА, ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ТРАДИЦИЯ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

   ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

   НА ТЪРЖЕСТВОТО СА ПОКАНЕНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО АДРИАНОПОЛСКИ ЕПИСКОП ЕВЛОГИЙ И ГРАЖДАНИ.


 Покана до местаната общност за участие в подготовката на бюджета за 2016 година /изтегли/


На 21 октомври 2015 г. /петък/ от 10:00 до 12:00 в сградата на община Рила ще се проведе приемна, организирана от Областна служба за съвети в земеделието – гр. Кюстендил. Основни теми ще бъдат: Подпомагане на малките животновъдни ферми по мярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 4.2 – Инвестиции в преработка /маркетинг/ на селскостопански продукти, касаещи финансиране от 6000 до 8000 евро, за обекти с размер 90 – 110 овце, 65 – 85 кози, 6 – 7 млечни крави или 30 – 40 карави за месо.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ:

ОБЩИНА РИЛА ПОВИШИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

Успешно приключи мащабният проект за повишаване на уменията и квалификацията на служителите на община Рила, обяви на специална пресконференция зам-кметът Лазар Чавков. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и даде възможност да бъдат повишени знанията и уменията на хората от администрацията, които са лицето на общината.

Почти 100 % от хората в общинската администрация преминаха през целия цикъл обучения. Екипът на кмета Кабзималски осъвремени уменията си за работа със софтуер, служителите преминаха специализирано обучение за електронно управление на общината, 15 човека посетиха и специални курсове в Института по публична администрация в София. Проведени бяха и поредица семинари, на които служителите актуализираха практическите си умения.

В обученията бе включена цялата администрация, кметът и зам.кметовете, кметските наместници в селата Падала, Пастра и Смочево. Всички служители успешно преминаха обученията по проекта и получиха сертификати за това, похвали се зам. кмета Лазар Чавков.

За повече информация моля, свържете се сизпълнителя на дейностите по публичност и информация: Тел. 0988 356 949, Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Силвия Пешева /изтегли/

snimka prikliuchvane na proekt 1snimka prikliuchvane na proekt 2


Обяви от Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала /изтегли/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА 15.09.2015г.(ВТОРНИК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА”ЕВРОПРОЕКТИ” НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА СИК В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА 25.08.2015г.(ВТОРНИК) ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ОИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

     ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ , ИЗРАЗЯВА ДЪЛБОКАТА СИ БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЛИЧНАТА АНГАЖИРАНОСТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА – Г–Н ГЕОРГИ ДАВИДКОВ КАБЗИМАЛСКИ ПРИ ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“.

 

    Г-Н ЯНЕВ ДАВА СВОЯТА ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА УСЪРДНАТА РАБОТА И СЕБЕОТДАВАНЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ СА БИЛИ ПРЕДОТВРАТЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНЦИДЕНТА.

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО до Кмета на Община Рила от Обласния управител на област Кюстендил /изтегли/


 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД – 01-04-220/ 22.07.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА – Г- Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ Е ОПРЕДЕЛЕНА КОМИСИЯ, С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, КОЯТО  ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА  НА ЧЛ.92 ИЛИ ЧЛ.99А ЗА  АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС , В ПЕРИОДА 1 ЮЛИ 2014 Г. - 30 АПРИЛ 2015 Г. В ОБЩИНА РИЛА.

    ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА КОМИСИЯТА Е СЪСТАВЕН ПРОТОКОЛ, ВХОДИРАН В ДЕЛОВОДСТВОТО ПОД  № АО-01-01000036 / 03.08.2015 Г. ЕКЗЕМПЛЯР, ОТ КОЙТО ПУБЛИКУВАМЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.

Протокол от извършена проверка на 03.08.2015г. /изтегли/


  ЗАПОВЕД № РД-20-233 ОТ 29.07.2015г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ /изтегли/


 

ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА РИЛСКИ МАНАСТИР

 

    В 6.29 часа на 24.07.2015 г. (петък) е подаден сигнал за пожар в местността „Равна“, находяща се в подножието на връх „Баучер“, в землището на Рилски манастир. Сигналът е подаден от директора на ДПП „Рилски манастир“ до кмета на Община Рила. Незабавно са мобилизирани служители на Югозападно държавно предприятие, Териториално поделение на  Държавно горско стопанство – Рилски манастир, Община Рила, Рилска Света обител, Дирекция природен парк „Рилски манастир“ и служители и техника от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Рила. Засегната към момента е територия от около 20 дка. Извикана е и специализирана летателна техника от кмета на община Рила, тъй като района е труднодостъпен.

Заповед № РД-01-04-229 от 24.07.2015 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 СМЕТИЩЕТО В ГР. РИЛА ОТНОВО БЕШЕ ЗАПАЛЕНО

   Насипа на сметището в гр. Рила отново беше запален. На 20.07.2015 г. е получен сигнал за възникнал пожар на депо за битови отпадъци. Извършена е проверка на място, при която е установено наличието на ново огнище , на 200 метра от вече овладян пожар от 16.07.2015 г. По мнение на служителите на общината и дежурните от РСПБЗНРила, пожарът е възникнал вследствие на умишлен палеж. Изхождайки от факта, че първият е овладян, т.е. няма открит огън и предвид обстоятелството , че между двата пожара има земна ивица, която се явява естествено препятствие за прехвърлянето на огъня от старото към новото пожарно огнище. За инцидента официално е уведомен и началника на РУПолиция“ - гр. Рила с молба за съдействие по компетентност, за установяване на евентуалните извършители на пожара.


ПОЖАР НА СМЕТИЩЕТО В ГР. РИЛА

 

   Запален е насипа на сметището в гр. Рила, намиращо се в местността „Момена“, в землището на града. На 16.07.2015 г. в  20.15 часа е получен сигнал в РСПБЗН – гр. Рила, на който се е реагирало незабавно. В гасенето на пожара, който се е разпрострял върху площ от 1 дка.,  са участвали и двете коли на службата , както и водоноската на община Рила.    Дежурните пожарникари , заедно с петима общински служители до 1 часа след полунощ са успели да овладеят и локализират огнището. Мястото се полива с вода и е под непрекъснато наблюдение на съответните органи.  Няма материални загуби. Района е опасан със суха растителност и ниски храсти, откъдето най-вероятно е тръгнал пожара. Топлото и сухо време са фактор, който допълнително усложнява ситуацията и спомага за развитието на бедствия от този тип.


Заповед №РД-05-104 от 27.04.2015г. на Министерство на земеделието и храните /виж/


СЪОБЩЕНИЕ

snimka dukov

По случай 70-годишнината от края на Втората световна война с юбилейни медали и грамоти, от министъра на отбраната Николай Ненчев, бяха удостоени  ветераните от община Рила. Те бяха връчени лично от кмета на общината г-н Георги Кабзималски след кратка церемония.

       Почетни медали и грамоти получиха Дуко Стоянов Дуков и Захари Костадинов Жлябинков-и двамата достойни граждани на гр. Рила, преминали с гордо вдигната глава през бурите и несгодите на няколко режима и прекрачили с достойнство прага на деветдесетгодишнината си.


ПОКАНА

 

Правно основание: чл.51, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ /ГОСПОДА,

 

Имам удоволствие да Ви поканя да присъствате на Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2014 година, което ще се проведе на на 21.05.2015г. от 16.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. 

Материали за обсъждането можете да намерите на интернет –сайта на Община Рила - www.grad-rila.bg, както и в деловодство на Общинска съвет, Община Рила. 

На основание чл. 51, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Ви уведомявам, че „Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Рила не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.” /изтегли/

Надя Каралийска-Василева

Председател на ОбС


ОБЯВА

В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила обявява, че на 21.05.2015г. от 16.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, ще се проведе Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2014 година. /изтегли/

 

 

Надя Каралийска-Василева 

Председател на ОбС

 


 Съобщение относно: Учредяване на настойничество по право над Валери Костадинов Перков /изтегли/


Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2015 година /изтегли/


 ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 ГОДИНА /изтегли/

 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА /изтегли/

 

ОБЩИНА РИЛА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 г. /изтегли/


Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2014 г. /изтегли/


  Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на ВЛ 110kV "Илинден" от стълб №10 до ВЕЦ "Рила" на две тройки проводници тип АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст "Джумая" до ВЕЦ "Рила" /виж/


Покана за местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2015 година

1. Бюджетен календар /виж/

2. Заповед за стартиране на бюджетна процедура /виж/

3. Обява /виж/


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

 

Съобщение от 27.03.2015 година /изтегли/

Съобщение от 02.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 10.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 10.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 24.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 29.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 12.05.2015 година /изтегли/

Съобщение от 19.06.2015 година /изтегли/

Съобщение от 27.07.2015 година /изтегли/

Съобщение от 31.08.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.09.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.10.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.11.2015 година /изтегли/

Съобщение от 29.12.2015 година /изтегли/

Обява за прием на документи за заемане на длъжност медицински специалист по Проект "Нови възможности за грижа" /изтегли/

Обява за удължаване на срока за прием на документи за заемане на длъжност медицински специалист по Проект "Нови възможности за грижа" /изтегли/

Съобщение от 29.01.2016 година /изтегли/

Съобщение от 29.02.2016 година /изтегли/


Проект BG051PO001-5.1.04-0208 "Създаване на Център за услуги в домашна среда"

Обявление от 01.09.2014г. /изтегли/

Съобщение от 02.10.2014г. /изтегли/

Съобщение от 06.01.2015г. /изтегли/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе