Обява за Публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2023г., отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз(СЕС), отчета за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за 2023г., разчета за капиталовите разходи за 2023г. по обекти, дейности и източници на финансиране и годишния отчет за състоянието на общинския дълг. /изтегли/

Отчет за касово изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2023г., отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз(СЕС), отчета за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за 2023г., разчета за капиталовите разходи за 2023г. по обекти, дейности и източници на финансиране и годишния отчет за състоянието на общинския дълг. /изтегли/


 

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0231-C01 „Топъл обяд в община Рила “ /изтегли/

Публикувано на 05.07.2024г.


Уведомление до всички заинтересовани лица подали заявление по реда на чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Протокол от 13.05.2024г от извършено разпределение на недвижими имоти, с начин на трайно ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ в землищата на територията на Община Рила /изтегли/

Протокол от 30.05.2024г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади, по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, в землищата на Община Кочериново, утвърден от Кмета на Община Кочериново /изтегли/

Писмо на Кмета на Община Кочериново с обективирано искане на основание чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 5 от ППЗСПЗЗ за извършване на допълнително разпределение на площи в землищата на Община Бобошево /изтегли/

Публикувано на 03.06.2024г.


Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още седем месеца /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до г-н Константин Касабоков /изтегли/

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до г-жа Антоанета Касабокова /изтегли/


Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, бр.59/16.07.2021г. ) /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  до г-н Васил Джампалски /изтегли/

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до г-жа Снежана Чолашка /изтегли/


Съобщение за Публично обявяване по Заявление от „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД, гр. Рила, за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160044/24.07.2015 г. /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АТС Консултинг ЕООД /изтегли/


СОЦИАЛНИ НОРМИ“ ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ с наименование „Оборудване и обзавеждане в Резидентни услуги за лица с психични разстройства в град Рила” /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Хепи Донуст ЕООД /изтегли/


Община Рила стартира изпълнението на нов проект /изтегли/


Покана за провеждане на информационна среща във връзка с изгтовянето на стратегия за ВОМР /изтегли/


Съобщение до всички заинтересовани лица, за необходимостта от осъществяване на системни и постоянни наблюдения за установяване на нападение от марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus), в земеделски земи, находящи се в землищата на територията на Община Рила. /изтегли/

Публикувано на 16.05.2024г.


Съобщение за провеждане на консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции /изтегли/


ПОКАНА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BGCULTURE-1.001-0021 /изтегли/


ПРОГРАМА на заключителна пресконференция за приключване изпълнението на проект BGCULTURE-1.001-0021 /изтегли/


Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. /изтегли/

Публикувано на 10.04.2024г.


Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца /изтегли/

Публикувано на 13.03.2024г.


 1. Заповед № РД-01-04-37/07.03.2024г. на Кмета на Община Рила за откриване на  процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  незастроен терен – публична общинска собственост /изтегли/

2. Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  незастроен терен – публична общинска собственост /изтегли/
3. Тръжна документация за отдаване под наем на  незастроен терен – публична общинска собственост /изтегли/

Образци на Заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ /изтегли/

Публикувано на 29.02.2024г.


1.Решение № 39/25.01.2024г. на Общински съвет на Община Рила, с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване /изтегли/

2. Решение № 58/19.02.2024г. на Общински съвет на Община Рила, за изменение на Решение № 39/25.01.2024г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

 

3.Списък на недвижими имоти, с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливади от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, находящи се в неурбанизираната територия, в землищата на територията на Община Рила, предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (индивидуално ползване) - Приложение № 2, към Решение № 39/25.01.2024г. на Общински съвет на Община Рила,  изменено с Решение № 58/19.02.2024г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/
Публикувано на 29.02.2024г.

 

1. Правила за ползване на „пасища“, „мери“ и „ливади“ от Общинският поземлен фонд на Община Рила, Област Кюстендил, приети с Решение № 38/25.01.2024г. на Общински съвет на Община Рила./изтегли/

2.Решение № 38/25.01.2024г. на Общински съвет на Община Рила. /изтегли/
Публикувано на 29.02.2024г.

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ИМПЕРИАЛ ТУР" гр. София /изтегли/

Публикувано на 19.02.2024г.


 

Обявление за провеждане на подбор за персонал за предоставяне на грижа в дома за длъжност домашен помощник /изтегли/

Заявление за участие в подбор за заемане на свободно работно място /изтегли/

CV /изтегли/

Публикувано на 09.02.2024г.


 

Заповед №РД-01-04-23 за определяне на междуведомствена комисия /изтегли/


 

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0231-C01 „Топъл обяд в община Рила “ /изтегли/


Съобщение относно: Заявление с вх. № РР-07-14/21.06.2022 г., подадено от "РИЛА МЕС" ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения /изтегли/

Публикувано на 01.02.2024г.


Заповед РД-04-290/20.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за календарната 2024г. и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

 

           Публикувано на 22.01.2024г.


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Съдействие за популяризиране на информация по "Данъчна кампания 2024г." /изтегли/

Актуална информация и примерни образци на документи /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Приложение №2 /изтегли/

Приложение №3 /изтегли/

Приложение №4 /изтегли/

Публикувано на 17.01.2024 год

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение по чл. 32, ал 6 от ДОПК до Блаже Транс /изтегли/

Публикувано на 05.01.2024 год


Съобщение по чл. 32, ал 6 от ДОПК до ЦБР ТРАНС БГ /изтегли/

Публикувано на 05.01.2024 год


Съобщение по чл. 32, ал 6 от ДОПК до „ЕСТРЕЯ 82“ ЕООД /изтегли/

Публикувано на 05.01.2024 год


Съобщение по чл. 32, ал 6 от ДОПК до „ИМПЕРИАЛ ТУР“  /изтегли/

Публикувано на 05.01.2024 год


 

Предоставянето на услугата „Грижа в дома“ се удължава с още три месеца.

На 30.11.2023 год., Кмета на Община Рила – г-н Георги Кабзималски сключи допълнително споразумение №01 към Договор BG05SFPR002-2.001-0022-C01 с наименование „Грижа в дома в община Рила“. Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2023 год. 


Уведомително писмо на основание чл. 61, ал. 1  от АПК с изх. №:ЗК-01-01-1-2/24.11.2024 год., относно: Съобщение до всички граждани, живущи в кв. 101 по действащия регулационен по план на гр. Рила, утвърден със Заповед №30 от 22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, район "Стадиона" /изтегли/

Публикувано на 24.11.2023 год. 


От  10.02.2023г. на територията на община Рила се реализира проект „Топъл обяд в община Рила”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0231-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд. 

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

Специфичните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. /изтегли/

 Публикувано на 24.11.2023 год.


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2023 год.)

Изисквания към кандидати за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Заявление-декларация (по образец) /изтегли/

Публикувано на 20.11.2023 год. 


Общинска администрация - гр. Рила, Ви кани на тържественото заседание за полагане на клетва от новоизбраните Общински съветници, Кмет на Община Рила и Кмет на кметство - с. Пастра, което ще се състои на 10.11.2023 г. (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация.

Публикувано на 10.11.2023 год. 


Заповед №РД-07-75/03.11.2023 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: определяне на комисии със задача: да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански единици, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответното землище за календарната 2024 год. по реда, определен в ЗСПЗЗ /изтегли/

Публикувано на 07.11.2023 год. 

Община Рила, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Грижа в дома в община Рила“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0022- С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява прием на заявления за персонал за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжност: „Домашен помощник“ - 1 бр.

Минимални изисквания, начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление по образец /изтегли/

Публикувано на 23.10.2023 год. 


На 08.11.2023 г. от 10:00 до 15:30 ч. в залата на НЧ „Христо Ботев 1898", гр. Рила, ще се проведе информационно събитие, на тема: Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г. 

Събитието е организирано от Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Дупница). /изтегли/

Публикувано на 31.10.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019 год., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.20121 год.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Заявление-декларация (по образец) /изтегли/  

Публикувано на 23.10.2023 год. 


Уважаеми граждани,

Община Рила информира избирателите, че организира провеждането на демонстративно пробно гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. Пробното гласуване ще се извършва от желаещите граждани в „Клуб на хората с увреждания“ с административен адрес – гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1 в присъствието и с оказването на помощ и съдействие на нуждаещите се лица от Даниела Цокова – бюфетчик, при спазване на следния график:

На 20.10.2023 год. (петък) от 14:00 часа до 16:00 часа, 21.10.2023 год. (събота), 22.10.2023 год. (неделя), 23.10.2023 год. (понеделник) и 24.10.2023 год. (вторник) включително, за времето от 09:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в посочените дни. 

 Публикуванно на 19.10.2023 год. 


Обява за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които да се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /изтегли/

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /изтегли/

Предложение за национална карта на социалните услуги /изтегли/ 

Публикувано на 11.10.2023 год. 


Заповед № РД-04-84/21.09.2023г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 06.10.2023 год.

Заповед № РД-04-85/21.09.2023г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 06.10.2023 год.


Община Рила в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/ или  „Домашен помощник“.

Минимални и специфични изисквания и необходими документи за кандидатстване за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ /изтегли/

Заявление – декларация (по образец) /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, бр.59/16.07.2021г.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Заявление – декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ /изтегли/

Публикувано на 18.09.2023 год. 


Община Рила, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Грижа в дома в община Рила“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0022- С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява прием на заявления за персонал за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжност: „Домашен помощник“ - 1 бр.

Начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление по образец /изтегли/

Публикувано на 08.09.2023 год. 


Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че на 11.08.2023 год. (петък), за времето от 11:00 ч. до 13:00 ч., в Заседателната зала на Община Рила, Областен управител на област Кюстендил, ще проведе приемен ден за граждани на Община Рила.

Заинтересованите граждани, имат възможност да отправят питания, да поставят актуални теми за обсъждане и разрешаване на различни за тях, проблемни въпроси. 

Публикувано на 09.08.2023 год. 


Община Рила, изразява своето положително становище и подкрепя Възражението „от живущите, временно пребиващите и периодично приходящите лица в гр. Рила“, относно честите аварийни ситуации на водопроводната мрежа, липсата на питейна вода и не на последно място нейното качество, отправено към Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Директора на РЗИ – гр. Кюстендил, за предприемане на действия по компетентност! /изтегли/

Публикувано на 01.08.2023 год. 


Заповед №РД-07-47/20.07.2023 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: определяне на комисия за землищата на територията на община Рила, област Кюстендил, както следва: с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, с. Смочево и н. м. Рилски манастир. На основание чл. 37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал.1 изр. второ от ППЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 год. /изтегли/

Публикувано на 28.07.2023 год.


Във връзка с чл. 4, чл. 4а и чл. 31 от  Наредба за реда и условията, за извършване на търговска дейност на територията на Община Рила, приета с Решение № 561 от 23.02.2023 г. на Общински съвет, гр. Рила, е необходимо в срок от 30 (тридесет) дни, всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност на територията на Община Рила, да подадат Заявление за определяне на работно време на търговския обект, в Центъра за административно обслужване  при Общинска администрация, гр. Рила.

За контакт: 0884 400944

Милка Папукчийска – технически сътрудник „Канцелария и стопанско развитие“

Кристияна Станчова – технически сътрудник „Деловодител - архивар“

Образец по чл. 4, ал.2 – Заявление за работно време на стационарен търговски обект /изтегли/

Образец по чл. 31, ал. 2 – Заявление за работно време за търговска дейност на открито в имоти частна общинска собственост /изтегли/

Публикувано на 28.07.2023 год.


Община Рила в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“. /изтегли/

Заявление-декларация за кандидатстване за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на Социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 28.07.2023 год.  


Община Рила в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст и невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ /изтегли/

Образец на Заявление-декларация за кандидатстване за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Рила /изтегли/

Публикувано на 19.07.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, бр.59/16.07.2021г.).

Повече информация за изискванията към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 12.07.2023 год. 


Военно окръжие II степен - Кюстендил, Ви информира, че със Заповеди на Министъра на отбраната на Република България, са обявени конкурси за вакантни длъжности за прием на военна служба и служба в доброволния резерв на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Повече информация относно реда и условията за провеждане на конкурсите /изтегли/

Публикувано на 10.07.2023 год. 


Протокол и решения на Общото събрание на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград“, на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Проведено на 22.06.2023 год., в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1 /изтегли/

Публикувано на 10.07.2023 год. 


По молба на Вик дружеството, Община Рила уведомява гражданите, че поради извършване на неотложен ремонт на довеждащ водопровод, засягащ гр. Рила и населените места от Община Кочериново, ще бъде нарушено водоподаването на 04.07.2023 г. (вторник), за периода от 09:00 часа до 18:00 часа. Ремонтните дейности ще бъдат на главен път Рила - Рилски манастир, на ул. "Св. Иван Рилски" (след бившия хотел "Орбита"). Движението ще се регулира от служители на РУ - гр. Рила. От ВиК дружеството се извиняват за причиненото неудобство!

Публикувано на 03.07.2023 год. 


Община Рила уведомява всички жители и гости на общината, че на 30.06.2023 г. (петък) ще бъде извършена дезакаризация на всички тревни площи, които са общинска собственост в гр. Рила.

Ще бъдат третирани зелените пространства на ОДГ „Д-р Тодора Миладинова", ОУ "Аверкий Попстоянов", детската спортна площадка в междублоковото пространство, както и тези в централната градска част. 

Желателно е да се избягва движението на хора и животни по третираните площи, както и да се спазват указанията от информационните табели и упоменатите карантинни срокове!

Публикувано на 30.06.2023 год. 


След окончателното одобрение от Европейската комисия, Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване по процедурата за изграждане на фотоволтаични системи, от страна на българските домакинства.

Процедурата е отворена за кандидатстване от 09.05.2023 г. до 10.11.2023 г.

С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 от ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) разрешение за строеж не се издава за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации, за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност е до 20 kW.

Възложителят на инсталацията, в срок до 14 дни преди започване на изграждането й, подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва мощността и разположението й, като към него прилага проектни решения в части „Конструкции“, „Електро“ и/или  "Отопление, Вентилация и Климатизация", с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.

Публикувано на 06.06.2023 год. 


Протокол от 31.05.2023г. от извършено окончателно разпределение на недвижими имоти, с начин на трайно ползване: “пасища”, “мери” и „ливади“ от Общински поземлен фонд - собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2023/2024г. на собственици на животновъдни обекти, с пасищни селскостопански животни, регистрирани в съответните землища на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 31.05.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване на механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021г.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 22.05.2023 год. 


Община Рила в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Грижа в дома в община Рила“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0022-C01 по процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява набиране на персонал за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжност: „Домашен помощник“ – 1 бр.

Начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Публикувано на 10.05.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявление за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019 год., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021 год.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 18.04.2023 год. 


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация – гр. Рила уведомява всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо с вх. №ЗК-01-06-1/04.04.2023 год. за инвестиционно предложение /изтегли/

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно намерение за обект: „Изграждане на парти център с обслужващи сгради към него в ПИ с идентификатор 62671.371.2, м. Гладно поле, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила“ /изтегли/

Публикувано на 06.04.2023 год


Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила организира от 07.04.2023 год. до 13.04.2023 год. пролетно почистване на територията на Община Рила, във връзка с предстоящите празници.

Предстои един от най-светлите християнски празници в календара – Великден.

Организаторите канят гражданите на Общината да се включат активно в инициативата за почистване на улиците, прилежащите територии и тревните площи близо до домовете.

Промяната започва от нашия дом, с малко усилие от наша страна, но спестява суровини и намалява отпадъците, които изхвърляме в природата. Ценим труда на всеки гражданин на Община Рила и благодарим предварително за участието!

Обявен е телефон: 0887 564 179 – Директор на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“, град Рила, на който гражданите могат да подават сигнали, поставят въпроси и правят предложения във връзка с организиране на кампанията за пролетно почистване. /изтегли/

Публикувано на 04.04.2023 год.


Във връзка с изпълнение на Договор на Община Рила по проект „Грижа в дома в община Рила“ по процедура „BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното: Обявление за провеждане на подбор за персонал за предоставяне на грижа в дома за следната длъжност: 1 бр. медицинска сестра.

Начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление – по образец /изтегли/

Публикувано на 30.03.2023 год. 


Протокол и решения от Общото събрание на Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, проведено на 24.02.2023 год. /изтегли/

Публикувано на 23.03.2023 год. 

Уведомление на основание чл. 16, ал. 5, във връзка с ал.2 и ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКГЗТ). Относно: задължителен годишен преглед за проверка на техническа изправност на регистрирана земеделска и горска техника. /изтегли/ 

Публикувано на 23.03.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019 год., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021 год.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Заявление-декларация (по образец) /изтегли/

Публикувано на 20.03.2023 год. 


Военно окръжие II степен  - Кюстендил, Ви информира, че със Заповед на Министъра на отбраната на Република България, са обявени 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. Кандидатите с постоянен адрес в област Кюстендил подават документи във Военно окръжие II степен – Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ №2 А в срок до 28 април 2023 година. На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания /изтегли/

Публикувано на 14.03.2023 год.

Уважаеми граждани,

уведомяваме Ви, че в срок до 31.03.2023 г.(петък), всички физически лица, представители на едно домакинство, регистрирани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Рила, които желаят да добият или закупят дърва за огрев и строителен материал от горските територии – държавна собственост, за отоплителен сезон 2023 г., могат да се запишат на място в Общинска администрация, гр. Рила, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Задължително при записването се представя лична карта!

Публикувано на 08.03.2023 год. 


Община Рила, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Грижа в дома в община Рила“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0022-C01  по процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява набиране на персонал за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжност: Домашен помощник -1 брой.

Начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление – по образец /изтегли/

Публикувано на 02.03.2023 год. 


Правила за ползване на „пасища", „мери" и „ливади" от Общинският поземлен фонд на Община Рила, Област Кюстендил, приети с Решение № 554/23.02.2023г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Решение №554/23.02.2023г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Решение №555/23.02.2023г. на Общински съвет на Община Рила, с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване /изтегли/

Списък на недвижими имоти, с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливади от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, находящи се в неурбанизираната територия, в землищата на територията на Община Рила, предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (индивидуално ползване) Приложение № 2 към Решение № 555/23.02.2023г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Образци на Заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ /изтегли/


Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес – 20.02.2023 год., в 30 дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на община Рила и Предложение за планираните социални услуги на Общинско и областно ниво в община Рила.

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение и Анализа.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Рила, адрес: гр. Рила, пл. Възраждане №1 или на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  /изтегли/

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /изтегли/

Приложение № 1 – Желаещи да ползват социалните услуги /изтегли/

Приложение №2 – Учебни институции по вид и форма на собственост /изтегли/

Приложение №3 – Лечебни и здравни институции /изтегли/

Приложение №4 – Категории служители в социалната или ИЗС услуга /изтегли/

Приложение №5 – Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансирането от държавния бюджет, по видове социални услуги /изтегли/

Приложение №7 – Пример за съпоставка на вече съществуващите социални услуги на територията на община Рила и данните за максимален брой потребители /изтегли/

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /изтегли/

Приложение №1 /изтегли/

Публикувано на 20.02.2023 год. 


Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019 г., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи /изтегли/

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ – по образец и декларация от кандидат за асистент по реда на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за личната помощ /изтегли/

Публикувано на 20.02.2023 год.  


Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до грижа в дома. Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Рила“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Допустими потребители (кандидати) са възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Представяне на услугите и необходими документи /изтегли/

Образец на Заявление от кандидата или негов законен представител /изтегли/

Публикувано на 16.02.2023 год. 


Протокол и решения от Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево /изтегли/

Публикувано на 15.02.2023 год. 


Във връзка с традицията за палене на огньове, на християнския празник Сирни заговезни, който тази година е на 26 февруари (неделя), със заповед № РД-01-04-26/14.02.2023 г., на Кмета на Община Рила, се забранява нерагламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставка за замърсяване на околната среда е нарушение на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда!

Община Рила не възразява срещу изпълняването на обичая „оратник“, ако той е направен от материали, които не представляват заплаха за околната среда и човека, при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, на безопасни разстояния от сгради, постройки, плевни, навеси и на определени и обозначени за целта места под непрекъснат контрол!

Заповед №РД-01-04-26/14.02.2023 год., на Кмета на Община Рила, с която забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 26 февруари 2023 год. /изтегли/ 

Публикувано на 15.02.2023 год.

Обява за набиране на служители за изпълнение на дейности в рамките на проект №BGCULTURE-1.001-0021 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“. Община Рила, в качеството си на бенефициент по проект №BGCULTURE-1.001-0021 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, предоставено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., обявява конкурс за заемане на свободни позиции за изпълнение на проектна Дейност № 5 – „Осигуряване на устойчива заетост“. Дейността е свързана с постигане подобрено управление, представяне на културното наследство и привличане на нови публики в Музей „Алекси Рилец“ – гр. Рила. Свободни позиции: длъжност: Ръководител лаборатория за консервация и реставрация, длъжност: „Маркетинг мениджър“, длъжност „Музеен педагог“ и длъжност: „Експерт, системен софтуер за база данни“. Изисквания към кандидатите и необходими документи /изтегли/

Публикувано на 10.02.2023 год. 


Съобщение относно: Заявление с вх. №РР-07-21/13.07.2022 год. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения /изтегли/

Публикувано на 06.02.2023 год. 


Община Рила, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Грижа в дома в община Рила“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0022-C01 по процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява набиране на персонал за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите:  Домашен помощник – 1 бр. и медицинска сестра – 1 бр. /изтегли/

Начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление – по образец /изтегли/

Автобиография – по образец /изтегли/

Публикувано на 01.02.2023 год. 


Желаещите да закупят дърва за огрев и строителен материал от временен горски склад, от ТП ДГС „Рилски манастир“, гр. Рила, по утвърден ценоразпис, могат да се запишат на място в Общинска администрация, гр. Рила, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.

Задължително при записването се представя лична карта! По-подробна информация: /изтегли/

Публикувано на 31.01.2023 год. 
 

Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД–01–04–15/27.11.2023г. на Кмета на Община Рила, във връзка с Покана изх. № ОП-02-03-2-1/19.01.2023г. на Кмета на Община Рила отправена към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, публикувана на официалната интернет страница на Община Рила – https://www.grad-rila.bg/, в секции: „Новини“, „Обяви и съобщения“ и „Текущи проекти“ за разглеждане и извършване преценка съответствието на представените от неправителствени организации писма за изразяване на интерес за партньорство за изпълнението на съпътстващи мерки  и избор партньор в съответствие с изискванията на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ /изтегли/
Публикувано на 30.01.2023 год. 
 

Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019 год., изменена и допълнена ДВ, бр. 99/17.12.2019 год., и изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021 год.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 23.01.2023 год.


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с намерението на Общинска администрация на Община Рила, с административен адрес: гр. Рила, област Кюстендил, пл. „Възраждане“ № 1, тел.  0884 400 94, факс: 0705/29911, интернет адрес: www.grad-rila.bg, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , да се възползва от отворена покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и в изпълнение на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, с настоящото:

Отправяме покана към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, в съответствие с изискванията на чл. 19, пар. 4 от Регламент /ЕС/ 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета. За целта към настоящето съобщение прилагаме: Покана /изтегли/

Публикувано на 19.01.2023 год.

Община Рила в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в Изпълнение на Закона за социалните услуги, обявява приема на документи от кандидат – потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Информация и необходими документи за предоставяне на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ /изтегли/

Заявление – декларация (по образец, приложение 1) за ползване на Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ /изтегли/

Публикувано на 11.01.2023 год.

Заповед №РД-04-266/20.12.2022 год., на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: одобряване на споразумението за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, ЕКАТТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37 ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година /изтегли/
Публикувано на 03.01.2023 год.

Заповед №РД-01-04-263/20.12.2022 год., на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2013 година /изтегли/
Публикувано на 03.01.2023 год.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящите Коледни празници и почивни дни, Община Рила ще работи в работните дни, както следва:

На 22.12.2022г. – с работно време от 09:00 до 16:00 часа;

На 23.12.2022г. – с работно време от 09:00 до13:00 часа (от 13:00 до 17:30 ч. в Общинска администрация, ще работят служители в намален състав, което няма да повлияе върху качеството на административното обслужване);

На 28.12.2022г.(почивен ден) - служителите на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“, ще работят за времето от 8:00 до 17:00 часа.

Предвид празничните дни и генерирането на по-голямо количество отпадъци, призоваваме гражданите, при необходимост от съдействие да позвънят на следните телефони: 

0889 533 618 - Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила;

0878 785069 - Методи Влахов –служител на Общинско предприятие „ЧБКД“;

0897 030872 - Красимир Начев – служител на Общинско предприятие „ЧКБД“.

Публикувано на 22.12.2022 год.

Протокол в изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021 год. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност /изтегли/

Публикувано на 15.12.2022 год.


Експлоатацията и поддържането през зимния сезон на републиканските пътища, на територията на Община Рила, ще се извършва съобразно изискванията за зимно поддържане и нормативните разпореждания на Областно пътно управление – Кюстендил, както следва:

1. Път III-107 (о.п.Дупница-о.п.Благоевград) - Кочериново-Рила-Рилски манастир-Кирилова поляна(в т.ч. гр. Рила, с. Пастра, Рилски манастир), от км 6+900 до км 38+000, с дължина 31.100км, степен I, ниво А – при интензивност на движението над 4000 МПС на ден:

– допустима дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж до 3 см;

- максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа  от момента на спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата, до момента на постигане на изискванията.

2. Път III-1005 (о.п.Дупница-о.п.Благоевград) - с.Смочево-гр. Рила, от км 3+600 до км 11+590, с дължина 7.990 км, степен III, ниво Г – при интензивност на движението под  500 МПС на ден:

-  допустима дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж до 10 см;

- максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа от момента на спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата, до момента на постигане на изискванията.

Публикувано на 13.12.2022 год. 


На 30.11.2022г. Кмета на Община Рила – г-н Георги Кабзималски сключи договор BG05SFPR002-2.001-0022-C01 с наименование BG05SPR002-2.001-0022 „Грижа в дома на Община Рила“ и се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 30.11.2022г. – 30.12.2023г. и е на обща стойност 159 346.01.

Проектното предложение предвижда предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги, осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за 29 нуждаещи се лица от Община Рила. Планирано е обхванатите лица да имат достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация /изтегли/

Публикувано на 05.12.2022 год.


Във връзка с изпълнение на Договор на Община Рила по проект „Грижа в дома в Община Рила“ по процедура „BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал“ представяме следното:

Обявление за провеждане на подбор за персонал за предоставяне на грижа в дома  за следните длъжности: 1 бр. медицинска сестра, 5 бр. домашен помощник, 1 бр. социален консултант, 1 бр. сътрудник-мониторинг, 1 бр. шофьор.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал“. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/наличието на опит по професията е предимство, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. /изтегли/

Образец на автобиография /изтегли/

Публикувано на 05.12.2022 год.


Обява за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до грижа в дома: Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Рила“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ /изтегли/

Образец на заявление /изтегли/

Публикувано на 05.12.2022 год.

Уважаеми граждани на община Рила, във връзка със зимния сезон и ползването за отопление на дърва, въглища и други материали, водещи до образуването на пепел, Ви уведомяваме че съгласно чл.10, ал.4 от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Рила, се забранява паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.
С цел предотвратяване възникването на пожари и замърсяване на околната среда, Община Рила апелира към жителите да не изхвърлят жар, пепел и горящи предмети в контейнерите за битови отпадъци.
При констатиране на нарушение, ще бъдат налагани санкции от упълномощените длъжностни лица.
Публикувано на 23.11.2022 год.

Съобщение за търг с тайно наддаване с Изх.№C2200001-111-0003504/02.11.2022 год. във връзка с чл. 243, ал. 4 от ДОПК /изтегли/
Публикувано на  21.11.2022 год.

Община Рила, обявява прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 год. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр. 53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.).
Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване: /изтегли/

Публикувано на 21.11.2022 год.


От Регионална дирекция по горите – Кюстендил, алармират за зачестили измами с покупко-продажба на дърва в Кюстендилска област, от физически лица от ромски произход!

Измамата е насочена предимно към по-възрастни хора, а „продавачите“ се представят от името на кметове, кметски наместници и близки на потенциалните купувачи, като предлагат дърва за огрев без превозен билет, доказващ количеството и произхода на дървесината.

При съмнение за подобна злоупотреба, гражданите незабавно да потърсят съдействие на тел. 112!

Публикувано на 16.11.2022 год.


Съобщение във връзка с наближаването на крайния срок за регистрация на водовземни съоръжения.

Напомняме на собствениците на водовземни съоръжения (ВС) за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други съоръжения, че в срок до 28 ноември 2022 год. трябва да подадат заявление в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите. /изтегли/

ОБРАЗЕЦ РГ2 – Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите /изтегли/
Публикувано на 07.11.2022 год.

Заповед №РД-07-89/02.11.2022 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – град Кюстендил за определяне на комисии, относно: сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала, Община Рила, за календарната 2023 год. /изтегли/
Публикувано на 07.11.2022 год.

Обява съгласно заповеди на Министъра на отбраната №OX-1070/25.11.2021 год., ОХ-122/19.02.2022 год. и заповед №1130/30.09.2022 год. на Командира на КЛП, обявява конкурси за вакантни длъжности за прием на военна служба и служба в доброволния резерв на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина както следва: /изтегли/
Публикувано на 24.10.2022 год.

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Уведомление за инвестиционно предложение от „РИЛА АНГУС“ ЕООД, относно: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор 62671.104.14 (стар 104014), м. „Еличина ливада“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“. /изтегли/
 
Публикувано на 21.10.2022 год.

Заповед № РД-04-103/21.09.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/
Публикувано на 07.10.2022 год.

Заповед № РД-04-104/21.09.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 07.10.2022 год. 


Съобщение във връзка с предстоящото провеждане на информационни кампании, относно: целите и ползите по проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-2.004-0001-C02, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура №BG16M1OP002-2-004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ с обща стойност на проекта: 36 444 472, 00 лева. /изтегли/

Публикувано на 06.10.2022 год.


Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград, във връзка с наближаването на крайният срок за регистриране на водовземни съоръжения (ВС) за безвъзмездно водовземане до 10 куб. м. на денонощие от подземни води за задоволяване на собствени потребности. Когато имотът е съсобствен, заявлението се подава от името на всички собственици. Крайният срок за регистрация е 28 ноември  2022 год. За регистрация на кладенците за собствени потребности, следва да попълните и представите следното: /изтегли/
Публикувано на 07.10.2022 год.

Община Рила, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Рила“ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ обявява прием на заявления от кандидат-потребители за достъп до патронажна грижа.

Допустими потребители (кандидати) са лице с трайно увреждане, възрастно лице в невъзможност от самообслужване, лице над 54 год. и други уязвими лица.

Предоставяне на услуги и необходими документи /изтегли/

Публикувано на 03.10.2022 год.


Забранява се изхвърлянето на битови и строителни отпадъци в речното корито. Нарушителите ще бъдат глобявани. 

 Публикувано на 03.10.2022 год. 


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – възложител „Смочево Проджект“ ЕООД – Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС /изтегли/
Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация, гр. Рила уведомява всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. №ЗК-01-06-3-1/30.09.2022 г. за инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от череши в поземлени имоти с идентификатори 67698.126.13, 67698.125.9, 67698.124.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, Община Рила, Област Кюстендил; изграждане на система за капково напояване на масив с площ 99.74 дка, образуван от поземлени имоти с идентификатор №67698.75.3, 67698.75.4, 67698.75.5, 67698.75.6, 67698.75.7, 67698.75.8, 67698.75.9, 67698.75.10, 67698.75.11, 67698.75.13, 67698.75.14, 67698.75.15, 67698.75.17, 67698.75.19, 67698.75.20, 67698.75.22, 67698.75.23, 67698.75.24, 67698.75.25, 67698.75.26, 67698.75.27, 67698.75.28, 67698.75.30, 67698.75.34, 67698.75.36, 67698.75.37, 67698.75.40, 67698.75.48, 67698.75.49, 67698.75.50, 67698.75.51 и 67698.75.52“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, Община Рила,  Област Кюстендил; поставяне на хладилна инсталация с включена и система за премахване на етилен в поземлен имот с идентификатор 67698.75.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, Община Рила, Област Кюстендил“ /изтегли/
 
Публикувано на 03.10.2022 год.
 

Забранява се изхвърлянето на строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки в контейнерите за битови отпадъци. Нарушителите ще бъдат глобявани.

Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности – град Рила“

Публикувано на 03.10.2022 год. 


Забранява се, събарянето, провеждането и унищожаването на контейнерите за смет, както и запалването на отпадъците в тях. Нарушителите ще бъдат глобявани.

Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности – град Рила“

Публикувано на 03.10.2022 год.


Обявление относно удължаване срока на изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + в Община Рила“, насочен към предоставяне на патронажна грижа за нуждаещите се лица. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2022 год.

Информация относно: отработените масла представляващи заплаха за околната среда и човека /изтегли/

Публикувано на 23.09.2023 год.

Информация към гражданите на Община Рила, относно: изхвърлянето на отпадъци /изтегли/ 

Списък на местата за разполагане на контейнерите за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 23.09.2022 год


Обявление за изпълнение на наказание „Обществено порицание“ /изтегли/

Публикувано на 29.07.2022 год.


Граждани, пазете чистота на площадката за игра! Нека бъдем по отговорни и съпричастни към поддържане чистота в града!

„Чистотата е мерило за културата на човека“, затова всички трябва да се грижим за нейното поддържане. 

Публикувано на 29.07.2022 год.


Заповед №РД-07-59/21.07.2022 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Кюстендил, относно: определяне на комисии по чл. 37.в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на Община Рила за стопанската 2022/2023 год. /изтегли/

Публикувано на 25.07.2022 год.


Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомление за инвестиционно предложение от Валери Василев Венков, относно: Построяване на обект „Парти център с обслужващи сгради към него“ в поземлен имот с идентификатор №62671.371.2 по КККР на гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил, с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“ с площ 5304 кв. м. /изтегли/

 Публикувано на  06.07.2022 год.


Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0225-C01 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19/изтегли/

Публикувано на 06.07.2022 год.


Със заповед на Министъра на Отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която  приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ - град Велико Търново и 30 от тях – във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен.

Повече информация за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 27.06.2022 год.

Покана за публична среща на тема: „Създаване на местно партньорство Рила – Бобошево – Кочериново – Невестино“ /изтегли/

Дневен ред на публичната среща за „Създаване на партньорство  Рила – Бобошево – Кочериново – Невестино“ /изтегли/

Публикувано на 22.06.2022 год.


На територията на община Рила се забранява изгарянето на сухи треви, стърнища, слама по слогове , крайпътни ивици и други площи с цел почистване на земите и подготовката им за ползване през пролетно – летния сезон.

Забранява се паленето на стърнища във и на разстояние 100 метра от горския фонд по време на пожароопасния сезон в периода от 01.04.2022 год. до 30.10.2022 год.

Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112. /изтегли/

Публикувано на 16.06.2022 год.


От „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград, ТП Държавно горско стопанство „Рилски манастир“, уведомяват гражданите на община Рила, че  позволителните за добив на дърва, ще бъдат издавани всеки петък, считано от 17.06.2022 год., по предварително утвърден график /изтегли/

Публикувано на 15.06.2022 год.


Пореден социален проект ще се реализира на територията на община Рила

На 31.05.2022г. Кмета на Община Рила – Георги Кабзималски подписа договор за финансиране с Фонд „Социална закрила.

Проектът е с наименование Модернизация на материалната база на „Центьра за общностна работа”, чрез изпълнение на ЕТАП 3 от проект „Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги”. Общата стойност на  проекта е 65 000.00 лева, включващи 50 000.00 лв. финансиране чрез Фонд „Социална закрила” и 15 000.00 лева – собствен принос.

Общата цел на проекта е модернизиране на социалната инфраструктура за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. /изтегли/

Публикувано на 31.05.2022 год.


Протокол от 20.05.2022г. от извършено окончателно разпределение на недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и „ливади" от Общински поземлен фонд - собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2022/2023г. на собственици на животновъдни обекти, с пасищни селскостопански животни, регистрирани на територията на община Рила /изтегли/

Публикувано на 20.05.2022 год.

Община Рила уведомява гражданите, че със заповед № РД-01-04-88/19.05.2022 г. на  Кмета на Община Рила, 21.05.2022 г. (събота) е обявен за работен ден, за всички служители на Общинска администрация.
23.05.2022 г. (понеделник) ще бъде почивен ден за служителите в Общинска администрация.
Публикувано на 20.05.2022 год.

Община Рила в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или„Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“: /изтегли/
 
Заявление-декларация за кандидатстване за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на Социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Община Рила /изтегли/
Публикувано на 04.05.2022 год.

Обявление за провеждане на подбор на персонал за осъществяване на дейности по превенция на Covid – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Рила“ за следните длъжности:

1 бр. чистач/хигиенист

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал“. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

- 1 бр. „чистач/хигиенист“ за осъществяване на дейности по превенция на Covid – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности  - ЦНСТ.

Минимални изисквания, начин на провеждане на подбора и необходими документи за участие в процедурата по подбор /изтегли/

Заявление – по образец /изтегли/

Автобиография – по образец /изтегли/

Публикувано на 29.04.2022 год.

Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“

Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. /изтегли//изтегли/

Практични и екологосъобразни съвети за промяна в действията и навиците във всеки ден от годината /изтегли/

Публикуване на 11.04.2022 год.


Обявление за удължаване на срока на изпълнение на проект "Патронажна грижа + в Община Рила"

На 24.03.2022г. Кмета на община Рила – г-н Георги Кабзималски сключи допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001-6.002-0048-C01“Патронажна грижа + в община Рила” за удължаване срока на изпълнение на проекта, насочен към предоставяне на патронажна грижа за нуждаещи се лица.

Допълнителното споразумение е сключено с Министерство на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2”. Проектът ще се изпълнява за срок от шест месеца за периода 16.04.2022г. - 16.10.2022г. и е на обща стойност  71 974, 31 лева европейското финансиране. Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19

Общата цел на проекта е: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз /изтегли/

Публикувано на 24.03.2022 год. 


Уведомление на основание чл. 16, ал. 5, във връзка с ал. 2 и ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ЗРКГЗТ) и изготвен от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кюстендил – график за технически прегледи за гр. Рила, Община Рила уведомява собствениците на регистрирана земеделска и горска техника на територията на Община Рила, че на 23.03.2022 год. (сряда) от 11:00 ч. в базата (двора) на Опитна станция по тютюна, град Рила, община Рила, ще се проведе задължителен годишен преглед за проверка на техническа изправност на регистрирана земеделска и горска техника. /изтегли/

Публикувано на 18.03.2022 год.


Жителите на Община Рила, които желаят да се включат в кампанията,  в подкрепа на украинските граждани, ще могат да го направят и чрез Областния координационен център, който ще синхронизира работата на местните власти и регионалните държавни органи. Могат да заявят възможност, да помогнат на бягащи от войната украински граждани, на денонощна телефонна линия за връзка- 0885939322, както и на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Областният координационен център призова да се популяризира и използва разработеният портал от Правителството https://gov.bg/bg/ukraine, който е изключително улеснен за работа.

Публикувано на 07.03.2022 год.


Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че арх. Асен Петров Игнатов – Главен архитект на Община Рила, ще работи с граждани всеки четвъртък и петък, в рамките на установеното работно време на Общинска администрация, гр. Рила.

Публикувано на 01.03.2022 год.


Решение №386/24.02.2022 год. на Общински съвет, относно: отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от Общински поземлен фонд – маломерни имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища на територията на Община Рила, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс /изтегли/

Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливада от Общински поземлен фонд на Община Рила, находящ се в неурбанизираната територия, в землищата на територията на Община Рила, предвидени от отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (индивидуално ползване) /изтегли/

Правила за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и "ливади" от Общински поземлен фонд на Община Рила /изтегли/

Заявления по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 28.02.2022 год.


Обявление вх. №АО-05-01-32-4/28.02.2022 год. за изпълнение на наложено наказание „Обществено порицание“ /изтегли/

Публикувано на 28.02.2022 год. 
 

Писмо с изх. №МП-01-02-29/31.01.2022 год. до задълженото лице „ВИТАЛИТИ – М“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Смочево, Община Рила, представлявано от Мариела Тодорова – Управител /изтегли/
 
Публикувано на 24.02.2022 год.

Община Рила, с настоящото уведомява гражданите, че в териториалния обхват на област Кюстендил, са установени първични огнища на заболяването Африканска чума при диви свине.

Със Заповед № РД-01-04-23/17.02.2022 г. на Кмета на Община Рила, са определени мерки за превенция, за недопускане поява и разпространение на Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила

Всички случаи на болни и умрели свине, трябва да бъдат докладвани незабавно на обслужващия ветеринарен лекар и да се уведоми Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Кюстендил на дежурни телефони: 078550630;  078550631; 078550634; 0887215236.

Заповед №РД-01-04-23/17.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на мерки за недопускане поява и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 17.02.2022 год.


Община Рила уведомява гражданите, че със Заповед №РД-01-04-19/11.02.2022 г., на Кмета на Община Рила, се забранява паленето на ритуални огньове, на обществени места в регулацията на населеното място, по повод предстоящия празник Сирни заговезни, който тази година е на 6 март (неделя).

в случай на констатирано нарушение, моля сигнализирайте на:

0887564178 – Георги Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“ – гр. Рила.

Заповед №РД-01-04-19/11.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 06 март 2022 год. и изпълняваните обичаи-оратници (огньове) на този празник на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 11.02.2022 год. 


Съобщение за достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и за изразяване на становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на Област Благоевград и Област Кюстендил“, с възложител „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, р-н Южен, ул. „Кукленско шосе“ №40. /изтегли/

Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС – Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /изтегли/

Публикувано на 10.02.2022 год.


Уважаеми граждани,

Поради зачестилите случаи на изхвърляне на битови отпадъци в контейнерите за отпадъци от опаковки (зелени, жълти и сини) в град Рила, в нарушение със законовите разпоредби се забранява изхвърлянето на друг вид отпадъци в съдовете за разделно събиране.

При констатиране на нарушения ще се предприемат съответните административнонаказателни действия. /изтегли/

Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Рила/изтегли/

Публикувано на 09.02.2022 год.


От 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г., желаещите да добият дърва за огрев по тарифа на корен от ТП ДГС „Рилски манастир“, гр. Рила, по ценоразпис, утвърден от Директора на ЮЗДП ДП Благоевград, могат да се запишат на място в Общинска администрация, гр. Рила, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.

Задължително при записването се представя лична карта!

За повече информация на тел. 0885296082 - Филипова.

Публикувано на 31.01.2022 год.


Обявление за провеждане на подбор на персонал за осъществяване на дейности по превенция на Covid – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Рила“

За следните длъжности:

1 бр. чистач/хигиенист;

1 бр. санитар. /изтегли/

Заявление /изтегли/

Автобиография /изтегли/

Публикувано на 17.01.2022 год.


Състоянието на гробищния парк в едно населено място е мерило за културата на местните жители и тяхното отношение към покойниците. 

Публикувано на 17.01.2022 год.


Забранява се: изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на територията на гробищния парк.

Публикувано на 17.01.2022 год.


Заповед №РД-04-300/23.12.2021 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, град Кюстендил. Относно: одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Падала, Община Рила, ЕКАТТЕ 55083, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2022г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване. /изтегли/

Заповед №РД-04-299/23.12.2021 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, град Кюстендил. Относно: одобряване на споразумение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022г. и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади  по чл. 37 ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване /изтегли/

Заповед №РД-04-298/23.12.2021 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, град Кюстендил. Относно: одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2022г. и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване. /изтегли/


Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г.,  )

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 20.12.2021 год.


Община Рила в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява приема на документи от кандидат - потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Необходимите документи за предоставяне на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ /изтегли/
Заявление - декларация за ползване на Социална услуга "Асистентска подкрепа" /изтегли/

Публикувано на 22.11.2021 год.

Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, бр.59/16.07.2021г.)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Заявление декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ /изтегли/

Публикувано на 15.11.2021 год.


Обява за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г. /изтегли/
Публикувано на 26.10.2021 год.

Опростена тръжна процедура за „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир“, реф. № CB007.2.31.169-WO-1-2. /изтегли/

Община Рила обявява тръжна процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир-ЕТАП 1“ Подпорна стена № 1 - L 297m, km 13+387 - km 13+684, дясно по течението ".

Референция за публикация: № CB007.2.31.169-WO-1.

Номер на проекта: CB007.2.31.169.

Заглавие на проекта: „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Срокът за подаване на оферти е 24.11.2021 г .; 17:30 местно време.

Тръжно документация за участие може да намерите тук /изтегли/

Публикувано на 22.10.2021 год.

На 25.10.2021 год. от  11:00 ч. в местността „Момена“ в землището на гр. Рила ще се проведе официалната церемония „Първа копка“ по проект №BG16MIO002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци  - град Рила, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“ /изтегли/

Покана във връзка с предстояща Встъпителна пресконференция на 25.10.2021 год. по проект №BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“. Проектът е на стойност 2 923 353.84 лв., от  които 2 484 850. 76 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 438 503.08 лв. Национално финансиране. /изтегли/

Публикувано на 20.10.2021 год.


Заповед №РД-04-171/27.09.2021 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, ЕКАТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 год.  /изтегли/

Заповед №РД-04-172/27.09.2021 год., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кюстендил, относно: разпределение на масивите за ползване на   обработваеми земи в землището на град Рила, ЕКАТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 год. /изтегли/

 Публикувано на 05.10.2021 год.

Уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на  насаждения от череши в поземлени имоти с идентификатори 67698.126.13, 67698.125.9 и 676798.124.1 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; изграждане на система за капково напояване на масив с площ 99.74 дка, образуван от поземлени имоти с идентификатори №67698.75.3, 67698.75.4, 67698.75.5, 67698.75.6, 67698.75.7, 67698.75.8, 67698.75.9, 67698.75.10, 67698.75.11, 67698.75.13, 67698.75.14, 67698.75.15, 67698.75.17, 67698.75.19, 67698.75.20, 67698.75.22, 676798.75.23, 67698.75.24, 67698.75.25, 67698.75.26, 67698.75.27, 677698.75.28, 67698.75.30, 67698.75.34, 67698.75.36, 67698.75.37, 67698.75.40, 67698.75.48, 67698.75.49,  67698.75.50, 67698.75.51 и 67698.75.52 по одобрени кадастрална карта и регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; поставяне на хладилна инсталация с включена и система за премахване на етилен в поземлен имот с идентификатор 67698.75.53 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ /изтегли/
Публикувано на 04.10.2021 год.

Със заповед на министъра на обраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която  приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново и 30 от тях – във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен.

Повече информация за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 04.10.2021 год.

Община Рила уведомява всички физически и юридически лица за възможността да вземат участие в процедура за отдаване под наем, по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 от ППЗСПЗЗ и Решение № 315/05.08.2021 г. на Общински съвет на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на недвижими имоти, с НТП ”пасище, мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. /изтегли/
Приложение №1 към Решение №315 – Списък на недвижими имоти, с начин на трайно ползване „пасище“, „мера“ и „ливада“, по кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на Община Рила, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ /изтегли/

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Кюстендил, мандат 2021 – 2025 год., на основание Решение №319/05.08.2021 год. на Общински съвет, Община Рила и Писмо, вх. №РД-02-13-15/04.08.2021 на Административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил /изтегли/

Приложение № 1 Заявление за участие в процедурата /изтегли/

Приложение №2 Автобиография на кандидата /изтегли/

Приложение №3 Данни за лицата по т. 4 от Заявлението (чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ) /изтегли/

Приложение №4 Декларация за писмено съгласие /изтегли/

Приложение №5 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /изтегли/

Приложение №6 Заявление за проверка на принадлежност /изтегли/

Приложение №7 Мотивационно писмо /изтегли/

Публикувано на 07.09.2021 год.


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, от Георги Давидков Кабзималски, Кмет на Община Рила, с което съобщава, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед №РД-01-04-195 от 19.07.201 на Кмета на Община Рила за прекратяване административното производство по издаване на Разрешение за отсичане на дълготрайна дървесна растителност – дървета от вида „тополи“, разположена в поземлен имот с идентификатор 55539.100.108, с. Пастра, Община Рила, НТП ниско застрояване (до 10 м.), с площ 382 кв. м. /изтегли/

Публикувано на 25.08.2021 год.


Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г.,  )

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 16.08.2021 год. 


Опростена тръжна процедура за „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир“, реф. № CB007.2.31.169-WO-1. /изтегли/

Община Рила обявява тръжна процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно укрепване на бреговете на река Рилска чрез изграждане на подпорни стени в градски квартали 6, 27 и 1 по отсечката от Път III-107 Рила-Рилски манастир-ЕТАП 1“ Подпорна стена № 1 - L 297m, km 13+387 - km 13+684, дясно по течението ".

Референция за публикация: № CB007.2.31.169-WO-1.

Номер на проекта: CB007.2.31.169.

Заглавие на проекта: „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“.

Срокът за подаване на оферти е 08.09.2021 г .; 17:30 местно време.

Тръжно документация за участие може да намерите тук /изтегли/

Публикувано на 04.08.2021 год.

Уведомително писмо №РД-01-11-194/07.07.2021 год., на Кмета на Община Рила до живущите на ул. „Рилица“ и ул. „Иван Ризов“, кв. „Рилица“, гр. Рила, относно: Молба с вх. №РД-01-11-194 от 15.06.2021 год. за „подмяна или ремонтиране на спирателен кран от водопроводната мрежа на квартала, регулиращ подаването на вода за питейно-битови нужди към домовете им“. /изтегли/

Публикувано на 07.07.2021 год.


Уважаеми граждани на Община Рила, 

Уведомяваме Ви, че на 05.07.2021 г. (понеделник), от 18:00 до 20:00 часа на партерния етаж в сградата на Община Рила, организирано ще се проведе пробно машинно гласуване с инсталирана демо версия, преди изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (неделя).

Публикувано на 01.07.2021 год.


Община Рила, във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Рила” по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Изисквания към допустимите потребители (кандидати), информация за предоставяните услуги и необходимите документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 22.06.2021год.


Уважаеми жители на Община Рила, уведомяваме Ви, че фирма „ДИ ВИ БИ“ ООД  предлага услуга „Извозване на строителни отпадъци“ за гр. Рила и общината.

Услугата включва извозване на строителните отпадъци и боклуци, получени в резултат на строителство и събаряне: строителни отломки, бракувани строителни материали и отпадъци, в резултат на реконструкция на жилища или помещения, както и пръст и камъни.

На площадката не се депонират гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставка за замърсяване на околната среда!

Строителните отпадъци  ще се изхвърлят целесъобразно, на регламентирано депо за отпадъци „Габи-2“, разположено североизточно от гр. Бобошево и западно от с. Слатино, тъй като свободното им изхвърляне в контейнерите за боклук е строго забранено!

Запитване за извозване на строителни отпадъци с контейнер под наем, с вместимост 4 кубика (до 6 тона строителни отпадъци), можете да направите на телефон 0888421700 - Димитър Вучовски.

Можете да извозите отпадъка до депото и със собствен или нает от Вас превоз.

Цената на място за депониране на 1 куб. м (1 100 кг) строителни отпадъци е 9.00 лв.

Цената на място за депониране на 1 куб. м (1 100 кг) почва и камъни е 3.00 лв.

Публикувано на 10.06.2021 год.


Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“ с възложител „Променергомонтаж“ АД /изтегли/

Публикувано на 07.06.2021 год.


Протокол от 31.05.2021г. от извършено окончателно разпределение на недвижими имоти, с начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и „ливади" от Общински поземлен фонд - собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. на собственици на животновъдни обекти, с пасищни селскостопански животни, регистрирани на територията на община Рила. /изтегли/

Публикувано на 31.05.2021 год.


Министерство на здравеопазването осигурява ваксина за имунизация срещу COVID 19 на всички желаещи, свързани с туристическия бранш, с всички видове налични ваксини: иРНК и векторни  - Пфайзер, Модерна, Астра Зенека и Янсен (която е еднодозова).

За предварително записване, е необходимо да заявите желание за ваксиниране като предоставите съответните данни: три имена, ЕГН, адрес, месторабота, телефон за връзка и предпочитан вид ваксина на следните телефони:

0884400944 –централа на Община Рила;

0887564735 – Лазар Чавков – Зам.-кмет „Икономическо развитие, социална политика, хуманитарни дейности”.

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа!

Публикувано на 26.05.2021 год.


Забранява се: събарянето, повреждането и унищожаването на контейнерите за смет, както и запалването на отпадъците в тях. Нарушителите ще бъдат глобявани. /изтегли/
Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Рила /изтегли/
Важно за гражданите на Община Рила /изтегли/
 
Публикувано на 23.03.2021 год.

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Рила” по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”,  представяме следнотo: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ (КАНДИДАТИ):                

лице с трайно увреждане;  

възрастно лице в невъзможност от самообслужване;

лице над 54 г.;

лице, поставено под карантина във връзка с COVID-19;

лице от рисковите групи за заразяване с COVID-19;

други уязвими лица.

Изисквания към кандидатите и необходими документи /изтегли/

Заявление - по образец /изтегли/

Публикувано на 15.03.2021 год.


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Рила по проект „Патронажна грижа + в община Рила” по процедура „BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РИЛА”
 
ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1 бр. медицинска сестра;

2 бр. домашен помощник; 

5 бр. хигиенист;

5 бр. санитар.

Изисквания към кандидатите и необходими документи /изтегли/

Заявление - по образец /изтегли/

Автобиография - по образец /изтегли/

Публикувано на 15.03.2021 год.


Заповед №РД-01-04-42/11.03.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на Община Рила. Във връзка с предстоящия църковен празник Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя на 14 март 2021 год.  и изпълняваните обичаи – оратници (огньове) На този празник на територията на Община Рила. /изтегли/

При констатиране на излезли от употреба гуми на територията на Общината, контролните органи и гражданите могат да сигнализират в почивни и празнични дни на дежурен телефон: 0887 564 179 – Георги Иванов – Директор на ОП „ЧБКД“ – гр. Рила, като със съдействието и в присъствието на служители на РУ – град Рила и РСПБЗН, град Рила, в рамките на компетенциите им, да предприемат действия по тяхното предаване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.  

Публикувано на 12.03.2021 год.


Със Заповед № РД-01-295/11.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно мерките, които ще бъдат предприети във връзка с противодействие на разпространението на COVID 19 на територията на област Кюстендил, предвид завишената заболеваемост, и с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с държавния главен инспектор, можете да се запознаете на следния линк: /изтегли/

Публикувано на 11.03.2021 год.


Община Рила уведомява собствениците на земеделска и горска техника на територията на Община Рила, за предстоящо извършване на задължителен годишен технически преглед на регистрираната земеделска и горска техника, за 2021 г.

Задължителният годишен технически преглед ще се извърши на 18 март 2021 г., от 11.00 часа, в базата на Опитна станция по тютюна – гр. Рила, съгласно График за технически прегледи за гр. Рила, утвърден от Директора на Областна служба „Земеделие“- Кюстендил.

При извършването на техническия преглед, собствениците на земеделската и горската техника, следва да представят следните документи:

1. свидетелство за регистрация на техниката;

2. знак за годишен технически преглед за предходната година;

3. валидна застраховка „Гражданска отговорност“;

4. документ за платена такса (платежно нареждане), по сметка:

BG59UBBS80023106081204

ТБ ОББ – АД клон Кюстендил,

в полза на ОД „Земеделие“- Кюстендил /изтегли/

Публикувано на 01.03.2021 год.

Решение №225/25.02.2021г. на Общински съвет на Община Рила с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за предоставяне на правоимащи лица съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чрез отдаване под наем (за индивидуално ползване)./изтегли/

Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливада от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (индивидуално ползване) /изтегли/

Правила за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и "ливади", приети с Решение № 67/17.02.2016 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Заявления по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 26.02.2021 год.


С цел бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с жителите на община Рила, за сигнали, нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенцията на Общината, се обръщайте на следните телефони:

0889/533618 - Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила;

0887/564735 - Лазар Чавков – Зам.кмет “ИРСПХД“ на Община Рила;

0882445814 –Асен Гаврилов – Зам.-кмет „УТР“ на Община Рила;

0887 564 179 – Георги Добрев – Директор на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“.

Своите писмени сигнали и предложения можете да подадете и на https://www.grad-rila.bg/signali .

Публикувано на 26.02.2021 год.


Кмета на Община Рила ще проведе изнесени приемни в населените места, намиращи се на територията на общината.

Те са утвърден и ефективен начин за диалог между местната власт и жителите на общината, затова каним за присъствие всички заинтересовани лица.

Предвид усложнената епидемична обстановка, срещите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, изискванията за носене на лични предпазни средства и необходимата дистанция.

Графикът, съдържащ датите, часовете и мястото за провеждане на приемните: /изтегли/
 
Публикувано на 26.02.2021 год.

Заповед №РД-01-04-34/26.02.2021 год., на Кмета на Община Рила, с която налага  забрана за извършване на: паша в горски територии на селскостопански животни без пастир, паша в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници, паша в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м., паша в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване, нощна паша в горските територии, през 2021 год., в отдели и подотдели в землищата от територията на Община Рила, подробно описани в Предложение от ТП ДГС „Рилски манастир“ за 2021 год. – неразделна част от настоящата Заповед. /изтегли/

Публикувано на 26.02.2021 год.


Покана за определяне на Секционните избирателни комисии в Община Рила за избори на Народно събрание на 4 април 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 18.02.2021 год.


Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г.,)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на 16.02.2021 год.


Община Рила стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност в изпълнение на Закона за социалните услуги.

Община Рила, в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 09.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Същата ще се предоставя на 11лица/потребители от 3 лица назначени на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

- самообслужване;

- движение и придвижване;

-промяна и поддържане на позицията на тялото;

- изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

-  комуникация.

Кандидат - потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат следните лица: /изтегли/

Заявление – декларация за ползване на Социалната услуга „Асистентска подкрепа” /изтегли/

Публикувано на 10.02.2020 год.


Община Рила стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност в изпълнение на Закона за социалните услуги.

Община Рила в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 09.02.2021 г.  до 12.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ .

Същата ще се предоставя на 11 потребители от 3 лица, назначени на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“: /изтегли/

Заявление – декларация за кандидатстване за заемане на длъжност „Социален асистент“ и/или „Домашен помощник“ за предоставяне на Социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Община Рила /изтегли/

Декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие. /изтегли/

Публикувано на 10.02.2021 год.


По повод на полученото Уведомление с вх. №РД-01-11-10/11.01.2021г. от жителите на квартал „Рилица“, гр. Рила, касаещо свличане на улица „Манастирска“, с настоящето писмо с изх. №РД-01-11-10/28.01.2021г., на Кмета на Община Рила, Ви информираме за предприетите от страна на Община Рила действия /изтегли/
 
Публикувано на 28.01.2021 год.

Протокол и решение от Общо събрание на „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – БЛАГОЕВГРАД“ на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево /изтегли/
Публикувано на 21.01.2021 год.

Заповед № 281/30.12.2020г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2021г. и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване. /изтегли/

Публикувано на 07.01.2021г.

Заповед № 292/30.12.2020г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Падала, Община Рила, ЕКАТТЕ 55083, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2021г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване. /изтегли/

Публикувано на 07.01.2021г.

Заповед № 282/30.12.2020г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на масивите за ползване. /изтегли/

Публикувано на 07.01.2021г.


Община Рила разработи проектно предложение за кандидатстване  по Проект “3.1  Топъл обяд в община Рила в условия на пандемията от COVID19“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. /изтегли/

Дейността по предоставяне на топъл обяд ще се осъществява  на територията на цялата община и ще включва:

 - осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт).

 - предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите.

 - реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за получаване на топъл обяд.   

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя на 130 лица от общината, считано от 11.01.2021 год. до 27.04.2021 год. – в работните дни,  за следните целеви групи:

 - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 - Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

 - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Всички лица, желаещи да ползват топлия обяд, следва да попълнят и подадат следните документи:

1.      Заявление – декларация /Приложение №2/ - по образец /изтегли/

2.      Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/. Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства – по образец /изтегли/

3.      Документ за самоличност /за справка/

4.      Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал – ако е приложимо/за справка/

Заявления ще се приемат от 04.01.2021г. до 01.04.2021г. включително, от 09:00 до 17:30 часа в деловодството на Община Рила.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бобошево,  като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Рила, която ще изготви окончателен списък в включените в топлия обяд лица, както и резервите, които ще бъдат включени в дейността, в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

Публикувано на 04.01.2021 год.


Протокол и Решения на Общото събрание на Сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград" проведено на 19.10.2020 год., в сградата на Община Рила, пл. "Възраждане" №1 /изтегли/
Публикувано на 30.12.2020 год.
 

Приемат се заявления от нуждаещи се лица за включване в проект “3.1 Топъл обяд в Община Рила в условия на пандемията от COVID19“ /изтегли/

Община Рила разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “3.1 Топъл обяд в община Рила в условия на пандемията от COVID19“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Дейността по предоставяне на топъл обяд ще се осъществява на територията на цялата община и ще включва:

 - осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт).

 - предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите.

 - реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за получаване на топъл обяд.

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя на 130 лица от общината, считано от 11.01.2021 год. до 27.04.2021 год. – в работните дни,  за следните целеви групи:

 - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Всички лица, желаещи да ползват топлия обяд, следва да попълнят и подадат следните документи:

1.Заявление – декларация /Приложение №2/ - по образец /изтегли/
2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/. Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства – по образец /изтегли/
3.Документ за самоличност /за справка/
4.Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал – ако е приложимо/за справка/

Заявления ще се приемат от 21.12.2020г. до 30.12.2020г. включително, от 09:00 до 17:30 часа в деловодството на Община Рила.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бобошево,  като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Рила, която ще изготви окончателен списък в включените в топлия обяд лица, както и резервите, които ще бъдат включени в дейността, в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

Публикувано на 21.12.2020 год.

Общински съвет, Община Рила открива процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Дупнишки районен съд, Съгласно чл.68 от Закон за съдебната власт, са определени 5 /пет/ броя съдебни заседатели, които следва да се изберат от Общински съвет - Рила. /изтегли/
1.Съгласно чл. 67 ал.1 от ЗСВ, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 - е на възраст от 21 до 68 години;

 - има настоящ адрес в община Рила, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Дупница;

 - има завършено най-малко средно образование;

 - не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 - не страда от психически заболявания;

 - съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

2.В съответствие с чл.67, ал.3 от ЗСВ, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 - е избрано за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд;

 - е съдебен заседател в друг съд в същия период;

 - е общински съветник от съдебния район от съдебния район на Районен съд - Дупница;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

В срок до 1 (един) месец от датата на публикуване на обявлението за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели, а именно 19.01.2020г. до 17.30ч., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Дупница, подават в деловодството на Община Рила, указаните в чл.68, ал.3 от ЗСВ документи:

 - заявление за участие в процедура (Приложение № 1) /изтегли/;

 - подробна автобиография, подписана от кандидата (Приложение №2) /изтегли/;

 - данни за контакт на две лица по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №3) /изтегли/;

 - декларация писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №4) /изтегли/;

 - декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №5) /изтегли/;

 - заявление за проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Приложение №6) /изтегли/;

 - мотивационно писмо (Приложение №7) /изтегли/;

 - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

 - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи, съгласно чл.68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Публикувано на 18.12.2020 год.


Община Рила обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г.,)

Изисквания към кандидатите за асистенти и необходими документи за кандидатстване /изтегли/

Публикувано на  14.12.2020 год.


Съобщение за постъпило заявление от Управителя на „Ивон 2000“ ООД, ман. Рилски манастир, общ. Рила с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане №41110065/09.05.2016 г., издадено от Директора на БДЗБР. С разрешителното са предоставени права за водовземане от повърхностен воден обект – река  Малка Ломница, с цел питейно-битово водоснабдяване на хотелски комплекс „Горски кът“, изграден в парцел (УПИ) III  в кв. 2 от ПП на ГС „Рилски манастир“, землище на Рилски манастир, Община Рила, област Кюстендил. /изтегли/

Публикувано на 25.11.2020 год.


Заповед № РД-04-158/25.09.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 14.10.2020 год.

Заповед № РД-04-159/25.09.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021г., ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразени масиви за ползване. /изтегли/

Публикувано на 14.10.2020 год.


На 07.10.2020 г. (сряда), Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще извърши ревизиране, оглед и тест на Напоителен канал „Главен Рилски“, с цел установяване на проблеми и аварии, водещи до наводняване под кота, терен на избени помещения в жилищни сгради, находящи се на улиците „Св. Иван Рилски“ и „Спортела“.

След приключване на действията по ревизирането, Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще възстанови целостта на засегнатата базалтова настилка.

Служители на Община Рила и Напоителни системи ЕАД – клон Струма, ще контролират и наблюдават целия процес в различни точки по трасето.

При възникване на авария в имота Ви, моля да сигнализирате на тел. 0882445814 – Асен Гаврилов, Заместник – кмет „Устройство на територията и развитие“(УТР).

Публикувано на 05.10.2020 год.


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори, за предстоящото през януари и февруари 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на „Преброяване 2021“ (https://census2021.bg/)  и от сайта на Община Рила.

Кандидатстващите трябва да имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансова сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък, като се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител (word) /изтегли/

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител (pdf) /изтегли/

Макет за автобиография /изтегли/

Информация за обработка на лични данни /изтегли/

Публикувано на 16.09.2020 год.


Решение №132/30.07.2020 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/

Списък с недвижимите имоти по КККР за неурбанизираните територии в землищата на Община Рила /изтегли/

Община Рила уведомява всички физически и юридически лица за възможността да вземат участие в процедура за отдаване под наем, по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 от ППЗСПЗЗ и Решение № 132/30.07.2020 г. на Общински съвет на Община Рила, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на недвижими имоти, с НТП ”пасище, «мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

В публичните търгове с тайно наддаване ще се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Списъкът с недвижимите имоти по КККР за неурбанизираните територии в землищата на Община Рила е публикуван на интернет страницата на Община Рила, с име /домейн/ http:// www.grad-rila.bg,  раздел ”Обяви, съобщения”

Желаещите да вземат участие в публични търгове с тайно наддаване е необходимо да подадат заявление в деловодството на Община Рила, в срок до 18.09.2020г.

Публикувано на 04.09.2020 год.


Община Рила уведомява всички наследници, които имат погребани близки в Гробищен парк на гр. Рила, с неидентифицирани гробни места - без наличие на поставена паметна плоча, да ги почистят и приведат в приличен вид, и да обозначат гробните места по подходящ начин, от който да е видно, кое лице е погребано с изписване на три имена и годината, в която е починало.  

Същевременно да уведомят и Общинска администрация - гр. Рила за вписване на починалото лице в Регистъра на покойниците.

Публикувано на 17.08.2020 год.


Съгласно Заповед №РД-05-507/09.06.2020 г. на Председателя на НСИ е назначена временна Общинска преброителна комисия на Община Рила, която да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 10, ал. 7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.

На 18.06.2020 г. се проведе първо заседание на Общинска преброителна комисия по преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. за Община Рила.

На заседанието бяха разгледани и обсъдени следните основни теми: /изтегли/

Публикувано на 22.06.2020 год.


Протокол от окончателното разпределение на имоти, в изпълнение на Заповед №РД-01-04-67/16.03.2020 г. на Кмета на Община Рила, издадена на основание на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 100 ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 28.05.2020 год.


Община Рила набира потребители за ползване на услуга по Проект „Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Проектът ще се реализира на територията на всички населени места в общината, в зависимост от установените потребности. /изтегли/

Публикувано на 27.04.2020 год.


Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.04.2020 год.


Протокол и решения от Общо събрание на Сдружение "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, проведено на 16.03.2020 год., в сградата на Община Благоевград /изтегли/ /изтегли/

Публикувано на 20.03.2020 год.


Протокол и решения от Общо събрание на Сдружение "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - БЛАГОЕВГРАД" на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, проведено на 24.02.2020 год., в сградата на Община Благоевград /изтегли/

Публикувано на 04.03.2020 год.


Решение № 39/06.02.2020г. на Общински съвет на Община Рила с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за предоставяне на правоимащи лица съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чрез отдаване под наем (за индивидуално ползване). /изтегли/
 
Списък на недвижими имоти с начин на трайно ползване: пасище, мера и ливади от общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила предвидени за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, чрез разпределение по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (индивидуално ползване) /изтегли/
 
Правила за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд, собственост на Община Рила, по начин на трайно ползване: "пасища", "мери" и "ливади", приети с Решение № 67/17.02.2016 г. на Общински съвет на Община Рила /изтегли/
 
Заявления по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) /изтегли/

Публикувано на 27.02.2020 год.


Община Рила въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията /изтегли/
 
Публикувано на 07.02.2020 год.

Заповед № 211/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Смочево, Община Рила, ЕКАТТЕ 67698, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.


Заповед № 210/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на с. Падала, Община Рила, ЕКАТТЕ 55083, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.


Заповед № 209/30.12.2019г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» град Кюстендил за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землището на гр. Рила, Община Рила, ЕКАТТЕ 62671, сключено между лицата по чл. 37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ  за календарната 2020г.  и на разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ, ведно с работна карта на земеделските блокове включени в споразумението. /изтегли/

Публикувано на 31.01.2020 год.

 

  ПОКАНА

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА: 

1.      Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рила;

Във връзка с чл. 26 ал.4 от Закона за нормативните актова, в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Община Рила, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Рила в Деловодството на Общинска администрация – гр. Рила и в Общински съвет на община Рила, пл. „Възраждане“ №1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Материалите по горецитираният проект могат да бъдат разглеждани на интернет адрес: http://www.grad-rila.bg

или на сайта на община Рила, в раздел „Общински съвет“ – „Проекти на решения на общински съвет“

Срок за отправяне на предложения и становища: 19.12.2019 г.

Публикувано 18.11.2019 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

с изх. № АО-02-01000109_007/21.08.2019 год. 

 ДО

„РИЛА ФЕРМ“ ООД, със седалище и адрес на управление:

гр. Рила 2630, обл. Кюстендил ул. „Медник“ № 14, с управител:

Иван Атанасов Иванов

„М- СТРОНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1505, област София (столица), община Столична,

район р-н Оборище, Богдан No 17, ап. партер, с управители:

Недко Асенов Младенов и Васил Генчев Генчев

„ИНТКОНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1142, област София (столица), община Столична

район р-н Средец, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 13А ап.7, с управители:

Петранка Неделчева Фетваджиева и Бончо Димитров Фетваджиев .../виж пълния текст на съобщението/ 
Публикувано на 07.11.2019 год. 

Покана до местната общност по разработване и съставяне на общинския бюджет за 2020 година /изтегли/

Публикувано на 31.10.2019 год.


Обявление на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и в изпълнение на т. 2.1 от Решение №780/22.10.2019г. на Общински съвет на Община Рила. Относно: обявяване на актуалиция на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които да са обект на управление (отдаване под наем) по реда на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Решение №780/22.10.2019г. на Общински съвет на Община Рила. /изтегли/


Обявление на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и в изпълнението на т. 2.1 от Решение № 755/20.09.2019 г. на Общински съвет на Община Рила, Община Рила обявява списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, които да са обект на  управление (отдаване под наем) /изтегли/


Заповед №РД-04-74/30.09.2019 г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с входящ № ПО-09-718/16.09.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-0738 от 05.08.2019г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил и Споразумение с входящ № 1 от 29.08.2019г. в офис Рила на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево /изтегли/


Заповед №РД-04-73/30.09.2019 г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, доклад с входящ № ПО-09-717/16.09.2019г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-38 от 05.08.2019г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил и Споразумение с входящ № 1 от 30.08.2019г. в офис Рила на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево /изтегли/


ОБЯВЛЕНИЕ

за

подбор за заемане на длъжност  „Специалист активиране” по проект BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020

Агенция по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент, реализира проект  BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“, който е насочен към преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и  трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда и Община Рила като работодател

 ОБЯВЯВА

подбор на лице за заемане на длъжност „Специалист активиране” за преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда.

                Изисквания  за длъжността: 

    ü  Образователни изисквания за заемане на длъжността: средно; 

    ü  Професионален опит: не се изисква;

   ü  Допълнителна квалификация / обучение: компютърна компетентност – добро владеене на Micrfsoft Offise,(Word, Excel) 

 

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

ü  знания в областта на: националното законодателство, касаещо въпросите на заетостта, както и знания за схемите, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Агенция по заетостта;

ü  умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип 

               

                Необходими документи за кандидатстване:

  ü  заявление за участие;

ü  ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

ü  ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен или осигурителен стаж)

ü  автобиография (CV) в европейски формат . 

Начина за провеждане на подбора, допускане по документи и интервю:

  ü   Първи етап – допусканепо документи - разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап на подбора от  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила;

  ü  Втори етап – провеждане на интервю от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила.

Кандидатите за заемане на длъжност Специалист активиране” по проект BG05M9OP001-1.028-001 “Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020, подават документи лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване) в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. Възраждане № 1,  в периода от 25 септември 2019 г. до 25 октомври 2019 г. включително.

 Публикувано на 25.09.2019 год.


О Б Я В А

 

На основание чл. 37и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Решение № 734/25.07.2019 г. (изменено с Решение № 745/06.08.2019г.) на Общински съвет на Община Рила, Общинска администрация - град Рила, обявява недвижими имоти от Общински поземлен фонд с НТП ”пасища, мера” и ”ливада”, останали свободни след извършено разпределение по реда на чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на собственици на животновъдни обекти в землищата на Община Рила, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.

Имотите ще се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

                Списъкът с имоти по землища е публикуван на сайта на Община Рила, с име /домейн/ http:// www.grad-rila.bg,  раздел ”Обяви, съобщения”

Желаещите за участват в публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем е необходимо да подадат заявление в деловодството на Община Рила, в 10 - дневен срок от публикуването на обявата в регионален вестник.

 

Георги Кабзималски   (п)

Кмет на Община Рила

Списък на недвижими имоти от Общински поземлен фонд на Община Рила, с начин на трайно ползване “пасище, мера”, “пасище с храсти” и “ливада”, останали свободни, след провеждане на процедурата по разпределение по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за провеждане на публични търгове с тайно наддаване. /изтегли/

Публикувано на 13.09.2019 год.


 

 

Протокол от разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ на Община Рила /изтегли/ 

Публикувано на 29.05.2019 год. 

 


 

Изх. № УС-01-02000005                                                                             

Дата: 13.05.2019год.

 

ДО

ЛИЛИЯ БОРИСОВА НЕДЯЛКОВА

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ

ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №27

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 61 ал. 3 от АПК

 

Уведомяваме Ви, че е извършена проверка от Комисия назначена със Заповед № РД-01-04-26/12.02.2019 год. на Кмета на Община Рила, относно застрашена от самосрутване “Паянтова жилищна сграда“(ПЖ), находяща се в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, утвърден със Заповед №30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, собственост на наследниците на Спас Йорданов Кальовски а именно: Цветан Димитров Халачев, Лилия Борисова Недялкова и Николай Борисов Недялков съгласно удостоверение за наследници издадено от Община Рила под изх. №РД01-04-26/11.03.2019г.

                Със съдържанието на съставения констативен протокол от 22.03.2019 год., може да се запознаете в отдел “УКТСЗГ” при община Рила.

В три дневен срок от поставянето на настоящето съобщение на информационното табло намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация гр. Рила, на интернет страницата на Община Рила с (домейн) http://www-grad-rila.bg   и на обекта находящ се в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, е необходимо да изразите Вашето писмено становище по направените констатации и даденото предложение за последващи действия.

При не представяне на исканото становище в определения срок ще считаме, че сте съгласни с даденото предложение от комисията в констативен протокол от 22.03.2019г, назначена с горепосочената заповед, а именно: “Кмета на Община Рила да издаде заповед по реда на чл. 195 ал. 4 от Закона за устройство на територията с която да задължи собствениците  да извършат необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на “Паянтава жилищна сграда“,  находяща се в в УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила.

 

Настоящото съобщение e поставено на обекта в,  УПИ V-1251, кв. 89 по плана на град Рила, на таблото намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация гр. Рила на интернет страницата  на Община Рила и съобщен на заинтересованите лица  с писмо изх. №УС-01-02000005/05.04.2019год., като удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и  § 4, ал. 2, изр. 2 от ДР на Закона за устройство на територията.


 

ДО

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ

гр. Рила, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвид обстоятелството, че: лицето Георги Пламенов Костадинов, с постоянен и настоящ адрес : гр. Рила, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15 не е получил лично писмо изх. № УС-01-04000004-001/27.03.2019 год. на Кмета на Община Рила.../изтегли/

 

 


 

ДО

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ

гр. Рила, ул. "Неофит Бозвели" № 1

СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК........../изтегли/


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

       Уведомяваме Ви,че във връзка с произвеждането на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г., може да подавате заявления в деловодството на Общинска администрация – гр.Рила,  съгласно посочените приложения,

предвид определените  срокове:

1.Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 15.04.2019г.вкл.


 

Заповед № РД-05-22/05.02.2019 год., относно одобряване на  споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смочево, ЕКАТТЕ 67698, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година на Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил /изтегли/  


 

Заповед № РД-05-382/ 31.12.2018 год., относно одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Падала, ЕКАТТЕ 55083, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година и приложения към нея /изтегли/ 


 

 

Заповед № РД-05-383/ 31.12.2018 год., относно одобряване на  споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Рила, ЕКАТТЕ 62671, община Рила, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година и приложения към нея /изтегли/ 


     

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ, бр.3 от 5 януари 2018 г.), Общинска администрация, гр. Рила :

У В Е Д О М Я В А:

  всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. ЗК-01-08000010_001_001/30.11.2018 г. за инвестиционно предложение: ”Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград” от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев-Македончето” №1.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица на хартиен носител, за периода от 30.11.2018 г.-до14.12.2018 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”,  всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., на интернет страницата на Община Рила и на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила, в продължение на 14 (четиринадесет) дни.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация, град Рила.

За повече информация: Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, телефон за връзка: 0884 400 944.

 

          /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изх. № 04-00-477/ 30.11.2018 год. на Община Благоевград  /изтегли/ 

Информация за необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно прадложение: „Проектиране и изграждане на анаеробна информация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ /изтигли/

Писмо изх. № ИЗ-00-3943/30.11.2018 год. /изтегли/ 

Публикувано на 30.11.2018 год.


 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 9 МАЙ 2018 год. /Сряда/ от 11:30 часа /изтегли/  


 

 

 СЪОБЩЕНИЕ:

До: Заинтересованите лица

Относно: Публично обявяване по заявление на Кмета на Община Рила, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. 

С пълният текст на съобщението можете да се запознаете от /тук/

Публикувано на 08.05.2018 год. 


 

 

Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване “ливада”, “пасище, мера” и “пасище с храсти” от Общински поземлен фонд - собственост на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г.

 


 

ОБЯВА: 

 

              Община Рила обявява, че е изготвен протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с НТП "Пасище мера", "Ливада" от Общински поземлен фонд на Община Рила за отдаване под наем за стопанската 2018- 2019 год. Със съдържанието на протокола можете да се запознаете при Старши експерт "Земеделие и гори" при Община Рила. 


 

 

 

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ: 

 

„Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

 

 

Договор №BG16M1OP002-2.002-0017-С01/23.04.2018 г.

 

Срок на договора: 24 месеца

 

Бюджет: 11 945 990,08 лв.

 

               Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци на територията на общините от РСУО–Благоевград чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

               Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на двете инсталации, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона.

 

 

Публикувано на 26.04.2018 год.


 

  

СЪОБЩЕНИЕ 

            Община Рила, уведомява собствениците на кучета, че във връзка с осъществяване на контрол върху популацията на кучетата и намаляване процента на свободно движещите се и безстопанствени животни, ще бъдат извършени проверки в частните имоти за наличието на нерегистрирани домашни любимци.

            За информация, регистрационния режим на кучетата, включва издаване на паспорт от ветеринарния лекар с поставяне на идентификационен чип, както и задължителна административна регистрация, която се извършва в община Рила.

 

            При установено отглеждане на нерегистрирани кучета, ще се налага глоба в размер на 50 лв. до 150 лв. или имуществена санкция в размер на 150 лв. до 300 лв.


 

Публично обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТА на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Проект на Бюджет на Община Рила за 2017 година /изтегли/

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджет за 2017 г. /изтегли/

 


Обява за публично обсъждане на проект на актулизация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2017 год. /изтегли/

Проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Рила за 2017 год. /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане на проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/

Проект на актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016г. /изтегли/


 

Информация за "Осигуряване на топъл обяд - 2016" /изтегли/


 

Обява за публично обсъждане /изтегли/

на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2016 година /изтегли/


 

Заповед № РД-05-247 от 30.09.2016г. на Областна Дирекция "Земеделие"; Приложение № 1 към Заповед № РД-05-247 от 30.09.2016г. ; Заповед № РД-05-248 от 30.09.2016г. на Областна Дирекция "Земеделие"; Приложение № 1 към Заповед № РД-05-248 от 30.09.2016г.; Работни карти на земеделските блокове /изтегли/


 

Съобщения по чл. 16, ал. 3 от АПК с изх. № АО-06-02000031 от 09.08.2016г. и № АО-06-02000032 от 09.08.2016г. /изтегли/


 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РИЛА ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Община Рила пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 341 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на кмета г-н Георги Кабзималски. Така Рила се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

easypay

e-paybaner


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РИЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

  

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.06.2016г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Рила, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.  

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Рила с адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, Телефон, 0884/400944; факс: 0705/29911, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общият устройствен план на община Рила се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет. 

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Рила.  

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години. 

Основната цел на ОУП на община Рила е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за превръщането на общината в мощен и специфичен функционално-пространствен фактор в надобщински и регионален контекст. 

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Рила, предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 

  • развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината;
  • развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите функции;
  • осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда. 

Реализацията на така формулираните устройствени решения е свързано с решаване на следните задачи: 

o    да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2025-2030 година.

o    да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

               - пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 

               - определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални зони; 

               - регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване на различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени режими; 

               - определяне на мястото на община Рила и на общинския център в териториално-пространствените структури от различен йерархичен ред; 

              - изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия, включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо; 

             - предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; 

             - развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-историческото наследство; 

             - обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост; 

             - определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерките за устройствена защита; 

             - определяне на границите на териториите за природна защита и културно- историческа защита и начините на тяхното използване; 

           - определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване. 

Формулирани по този начин, целите и задачите на ОУП на община Рила произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание. 

Основните задачи на плана са групирани в три групи, както следва: 

           Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. В този смисъл, ОУП на община Рила предлага решения на следните задачи: 

           - да установи състоянието на ресурсите и потенциалите с които разполага общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията; 

           - определяне (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както и основните параметри на демографското й развитие;

           - да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии; 

         - да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието; 

         - да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи. 

         Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна функционална насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и управление на плана. Като такива могат да бъдат формулирани следните задачи по определяне на: 

         - организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера; 

         - йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й; 

         - възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

         - изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система; 

         - условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че общината е мощна притегателна дестинация за туристическия поток, а голяма част от общинската територия е защитена; 

         - необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП. 

         Третата група задачи на ОУП е свързана с: 

   - предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време ще дава възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

         - отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените; 

       - предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове територии при съобразяване с кадастралните карти (КК) и картите на възстановената собственост (КВС). 

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 29.07.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Рила.  

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Рила: пл. Възраждане“ №1, ст.№ 1, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://grad-rila.bg/ 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Рила, ст. № 1, на факс 0705/29911 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Георги Тодоров – Главен архитект на Община Рила, тел. 0884/400944 и Лазар Чавков – Зам. кмет „РРСПХД“, тел. 0887/564735

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 28.07.2016г.

 

 

Проект на Общ устройствен план на Община Рила /изтегли/

Екологична оценка и оценка за съвместимост /изтегли/


 

Съобщение по чл. 32, ал. 4 от ДОПК № АО-06-02000013 от 07.06.2016г. до Ася Стефанова Асенова /изтегли/


 

Кампания "Да изчистим България заедно" /изтегли/


 

До всички собственици на регистрирани животновъдни обекти отглеждащи едри преживни животни на територията на Община Рила, относно констатирани огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит /изтегли/

Указания за извършване на инсектицидни обработки и ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит по говедата /изтегли/


СЪОБЩЕНИЕ

  

Над 620 000 лв. са събрани от кампанията на омбудсмана на РБългария Мая Манолова - „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“. Списъците на пенсионерите, които ще получат ваучер, на стойност 20 лева са обявени на сайта на омбудсмана, по области, както и в централните клонове на Български пощи по общини, от където се и получават. 

Пенсионерите от Община Рила, които фигурират в списъците ще могат да пазаруват с тях в „Гастроном“ - РПК и Магазин за хранителни стоки.     

 

1. Васил Христов Михайлов – с. Пастра 

2. Велика Стоянова Грудева – с. Смочево 

3.Васил Миланов Васев – гр. Рила 

4.Христо Георгиев Арнаудов – гр. Рила 

5.Никола Георгиев Сапунджийски – гр. Рила 

6.Веселина Георгиева Шишманова – гр. Рила

7.Мария Любомирова Петрова – гр. Рила 

8.Огнян Веселинов Христов – гр. Рила 

9.Никола Методиев Милчев – гр. Рила 

10.Иванка Ангелова Христова – с. Падала 

11.Костадинка Василева Гоцева – гр. Рила 

12.Михал Василев Гаврилов – гр. Рила 

13.Станка Димитрова Вучкова – гр. Рила 

14.Христо Христов Попов – гр. Рила 

15.Сталина Благоева Магерска – с. Пастра

16.Иванка Момчилова Станкева – гр. Рила

17.Йордан Цветков Зеленков – гр. Рила

18.Спасуна Георгиева Спиридонова – гр. Рила

19.Васил Йорданов Йовчев – гр. Рила

20.Зорка Стефанова Илиева – с. Падала


Протокол от извършено разпределение на недвижими имоти с начин на трайно ползване "Пасище, мера" и "Ливада" от Общински поземлен фонд, на Община Рила /изтегли/


 Обява за набиране на кандидати за участие в курс от 30 часаво следните специалности:

1. Курс по Растителна защита за земеделски стопани и работници в селскостопаснски аптеки;

2. Курс по "Агроекология и климат";

3.Курс по "Биологично земеделие";

4. Групов и/или индивидуален курс от 150 часа по всички селскостопански специалности. За повече информация /изтегли/


 СЪОБЩЕНИЕ

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

     ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ПРИКЛЮЧИЛИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. СМОЧЕО, ОБЩИНА РИЛА“ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЖАЛБИ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ В СРОК ДО 15.04.2016 г. /ПЕТЪК/ - 17:30 ЧАСА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РИЛА ИЛИ ДЕЛОВОДСТВОТО НА КМЕТСВО С. СМОЧЕВО.

 

                                                                                                                                                                ОБЩИНА РИЛА


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЖЕНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА /изтегли/


ПОКАНА

На 28.01.2016г. /четвъртък/ от 11:00ч. в сградата на Община Рила ще се проведе среща на земеделските стопани и предтсвители на Областна дирекция "Земеделие", гр. Кюстендил /изтегли/ 


 СЪОБЩЕНИЕ

 

   На 13.11.2015 г. от 10:00 до 14:00 часа в сградата на старата поликлиника ще се състои приемен ден на д-р Стоян Карадаков – гинеколог.  Прегледите ще се извършват безплатно.

 

   Инициативата е по Проект „Инвестиции за бъдещето и предоставяне на социални услуги за деца и семейства“.


СЪОБЩЕНИЕ

   НА 05.11.2015 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВСТЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ НА НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНАТА – Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ, КОЙТО ПОЛУЧИ ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЧЕТВЪРТИЯ СИ УПРАВЛЕНСКИ МАНДАТ.

КЛЕТВА ЩЕ ПОЛОЖАТ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПРЕЗ МАНДАТ 2015 – 2019 г., КАКТО И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНАТА.

   ТЪРЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА КЮСТЕНДИЛ – Г-Н ВИКТОР ЯНЕВ, СЛЕД КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОИК.

   СЛЕД ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ  КМЕТА, ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ТРАДИЦИЯ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

   ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

   НА ТЪРЖЕСТВОТО СА ПОКАНЕНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО АДРИАНОПОЛСКИ ЕПИСКОП ЕВЛОГИЙ И ГРАЖДАНИ.


 Покана до местаната общност за участие в подготовката на бюджета за 2016 година /изтегли/


На 21 октомври 2015 г. /петък/ от 10:00 до 12:00 в сградата на община Рила ще се проведе приемна, организирана от Областна служба за съвети в земеделието – гр. Кюстендил. Основни теми ще бъдат: Подпомагане на малките животновъдни ферми по мярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 4.2 – Инвестиции в преработка /маркетинг/ на селскостопански продукти, касаещи финансиране от 6000 до 8000 евро, за обекти с размер 90 – 110 овце, 65 – 85 кози, 6 – 7 млечни крави или 30 – 40 карави за месо.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ:

ОБЩИНА РИЛА ПОВИШИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

Успешно приключи мащабният проект за повишаване на уменията и квалификацията на служителите на община Рила, обяви на специална пресконференция зам-кметът Лазар Чавков. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и даде възможност да бъдат повишени знанията и уменията на хората от администрацията, които са лицето на общината.

Почти 100 % от хората в общинската администрация преминаха през целия цикъл обучения. Екипът на кмета Кабзималски осъвремени уменията си за работа със софтуер, служителите преминаха специализирано обучение за електронно управление на общината, 15 човека посетиха и специални курсове в Института по публична администрация в София. Проведени бяха и поредица семинари, на които служителите актуализираха практическите си умения.

В обученията бе включена цялата администрация, кметът и зам.кметовете, кметските наместници в селата Падала, Пастра и Смочево. Всички служители успешно преминаха обученията по проекта и получиха сертификати за това, похвали се зам. кмета Лазар Чавков.

За повече информация моля, свържете се сизпълнителя на дейностите по публичност и информация: Тел. 0988 356 949, Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Силвия Пешева /изтегли/

snimka prikliuchvane na proekt 1snimka prikliuchvane na proekt 2


Обяви от Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала /изтегли/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА 15.09.2015г.(ВТОРНИК) ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА”ЕВРОПРОЕКТИ” НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА СИК В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА 25.08.2015г.(ВТОРНИК) ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ОИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

     ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ , ИЗРАЗЯВА ДЪЛБОКАТА СИ БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЛИЧНАТА АНГАЖИРАНОСТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА – Г–Н ГЕОРГИ ДАВИДКОВ КАБЗИМАЛСКИ ПРИ ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“.

 

    Г-Н ЯНЕВ ДАВА СВОЯТА ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА УСЪРДНАТА РАБОТА И СЕБЕОТДАВАНЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ СА БИЛИ ПРЕДОТВРАТЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНЦИДЕНТА.

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО до Кмета на Община Рила от Обласния управител на област Кюстендил /изтегли/


 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД – 01-04-220/ 22.07.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА – Г- Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ Е ОПРЕДЕЛЕНА КОМИСИЯ, С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, КОЯТО  ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА  НА ЧЛ.92 ИЛИ ЧЛ.99А ЗА  АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС , В ПЕРИОДА 1 ЮЛИ 2014 Г. - 30 АПРИЛ 2015 Г. В ОБЩИНА РИЛА.

    ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА КОМИСИЯТА Е СЪСТАВЕН ПРОТОКОЛ, ВХОДИРАН В ДЕЛОВОДСТВОТО ПОД  № АО-01-01000036 / 03.08.2015 Г. ЕКЗЕМПЛЯР, ОТ КОЙТО ПУБЛИКУВАМЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.

Протокол от извършена проверка на 03.08.2015г. /изтегли/


  ЗАПОВЕД № РД-20-233 ОТ 29.07.2015г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ /изтегли/


 

ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА РИЛСКИ МАНАСТИР

 

    В 6.29 часа на 24.07.2015 г. (петък) е подаден сигнал за пожар в местността „Равна“, находяща се в подножието на връх „Баучер“, в землището на Рилски манастир. Сигналът е подаден от директора на ДПП „Рилски манастир“ до кмета на Община Рила. Незабавно са мобилизирани служители на Югозападно държавно предприятие, Териториално поделение на  Държавно горско стопанство – Рилски манастир, Община Рила, Рилска Света обител, Дирекция природен парк „Рилски манастир“ и служители и техника от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Рила. Засегната към момента е територия от около 20 дка. Извикана е и специализирана летателна техника от кмета на община Рила, тъй като района е труднодостъпен.

Заповед № РД-01-04-229 от 24.07.2015 год. на Кмета на Община Рила /изтегли/


 СМЕТИЩЕТО В ГР. РИЛА ОТНОВО БЕШЕ ЗАПАЛЕНО

   Насипа на сметището в гр. Рила отново беше запален. На 20.07.2015 г. е получен сигнал за възникнал пожар на депо за битови отпадъци. Извършена е проверка на място, при която е установено наличието на ново огнище , на 200 метра от вече овладян пожар от 16.07.2015 г. По мнение на служителите на общината и дежурните от РСПБЗНРила, пожарът е възникнал вследствие на умишлен палеж. Изхождайки от факта, че първият е овладян, т.е. няма открит огън и предвид обстоятелството , че между двата пожара има земна ивица, която се явява естествено препятствие за прехвърлянето на огъня от старото към новото пожарно огнище. За инцидента официално е уведомен и началника на РУПолиция“ - гр. Рила с молба за съдействие по компетентност, за установяване на евентуалните извършители на пожара.


ПОЖАР НА СМЕТИЩЕТО В ГР. РИЛА

 

   Запален е насипа на сметището в гр. Рила, намиращо се в местността „Момена“, в землището на града. На 16.07.2015 г. в  20.15 часа е получен сигнал в РСПБЗН – гр. Рила, на който се е реагирало незабавно. В гасенето на пожара, който се е разпрострял върху площ от 1 дка.,  са участвали и двете коли на службата , както и водоноската на община Рила.    Дежурните пожарникари , заедно с петима общински служители до 1 часа след полунощ са успели да овладеят и локализират огнището. Мястото се полива с вода и е под непрекъснато наблюдение на съответните органи.  Няма материални загуби. Района е опасан със суха растителност и ниски храсти, откъдето най-вероятно е тръгнал пожара. Топлото и сухо време са фактор, който допълнително усложнява ситуацията и спомага за развитието на бедствия от този тип.


Заповед №РД-05-104 от 27.04.2015г. на Министерство на земеделието и храните /виж/


СЪОБЩЕНИЕ

snimka dukov

По случай 70-годишнината от края на Втората световна война с юбилейни медали и грамоти, от министъра на отбраната Николай Ненчев, бяха удостоени  ветераните от община Рила. Те бяха връчени лично от кмета на общината г-н Георги Кабзималски след кратка церемония.

       Почетни медали и грамоти получиха Дуко Стоянов Дуков и Захари Костадинов Жлябинков-и двамата достойни граждани на гр. Рила, преминали с гордо вдигната глава през бурите и несгодите на няколко режима и прекрачили с достойнство прага на деветдесетгодишнината си.


ПОКАНА

 

Правно основание: чл.51, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ /ГОСПОДА,

 

Имам удоволствие да Ви поканя да присъствате на Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2014 година, което ще се проведе на на 21.05.2015г. от 16.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1. 

Материали за обсъждането можете да намерите на интернет –сайта на Община Рила - www.grad-rila.bg, както и в деловодство на Общинска съвет, Община Рила. 

На основание чл. 51, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Ви уведомявам, че „Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Рила не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.” /изтегли/

Надя Каралийска-Василева

Председател на ОбС


ОБЯВА

В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила обявява, че на 21.05.2015г. от 16.00 ч. в заседателна зала, в административната сграда на общинска администрация, град Рила, находяща се в гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1, ще се проведе Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2014 година. /изтегли/

 

 

Надя Каралийска-Василева 

Председател на ОбС

 


 Съобщение относно: Учредяване на настойничество по право над Валери Костадинов Перков /изтегли/


Обява за публично обсъждане на проект за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2015 година /изтегли/


 ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 ГОДИНА /изтегли/

 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА /изтегли/

 

ОБЩИНА РИЛА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2015 г. /изтегли/


Обява за публично обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила за 2014 г. /изтегли/


  Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на ВЛ 110kV "Илинден" от стълб №10 до ВЕЦ "Рила" на две тройки проводници тип АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст "Джумая" до ВЕЦ "Рила" /виж/


Покана за местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2015 година

1. Бюджетен календар /виж/

2. Заповед за стартиране на бюджетна процедура /виж/

3. Обява /виж/


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

 

Съобщение от 27.03.2015 година /изтегли/

Съобщение от 02.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 10.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 10.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 24.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 29.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.04.2015 година /изтегли/

Съобщение от 12.05.2015 година /изтегли/

Съобщение от 19.06.2015 година /изтегли/

Съобщение от 27.07.2015 година /изтегли/

Съобщение от 31.08.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.09.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.10.2015 година /изтегли/

Съобщение от 30.11.2015 година /изтегли/

Съобщение от 29.12.2015 година /изтегли/

Обява за прием на документи за заемане на длъжност медицински специалист по Проект "Нови възможности за грижа" /изтегли/

Обява за удължаване на срока за прием на документи за заемане на длъжност медицински специалист по Проект "Нови възможности за грижа" /изтегли/

Съобщение от 29.01.2016 година /изтегли/

Съобщение от 29.02.2016 година /изтегли/


Проект BG051PO001-5.1.04-0208 "Създаване на Център за услуги в домашна среда"

Обявление от 01.09.2014г. /изтегли/

Съобщение от 02.10.2014г. /изтегли/

Съобщение от 06.01.2015г. /изтегли/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0231-C01 „Топъл обяд в община Рила “

 

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе