Отчет за дейността на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила за 2018 год. /изтегли/ 

              Декларации по чл. 35, ал. 2 от ЗПКОНПИ за 2018 год. 

             1. Декларация на Иван Йорданов /изтегли/ 

             2. Декларация на Василка Николава /изтегли/

            Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ за 2017 год.  /изтегли/

             Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017 год.  /изтегли/ 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙДТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА РИЛА /изтегли/ 


 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2015-2019 Г.

 

1. Цветана Славчова Шушкова - председател на ОбС- ПП ГЕРБ       

2. Надя Костадинова Каралийска - Василева - ПП ГЕРБ       

3. Светлин Николов Николов – ПП ГЕРБ       

4. Паньо Китанов Китев - ПП ГЕРБ       

5. Костадин Георгиев Михайлов - ПП ГЕРБ       

6. Георги Антонов Лазаров - ПП ГЕРБ       

7. Димитър Костадинов Симеонов - ПП ГЕРБ       

8. Теодора Христова Симеонова –  Реформаторски блок

9.  Мария Иванова Жлябинкова – Реформаторски блок

10. Петър Георгиев Васев – Българска социалистическа партия

11. Николай Димитров Чифлигаров – Българска социалистическа партия

 

Общинския съвет избира от своя състав Председател на съвета.

Председателят на съвета:

1.свиква съвета на заседание;

2.ръководи подготовката на заседания на съвета;

3.ръководи заседанията на съвета;

4.координира работата на постоянните комисии;

5.подпомага съветниците в тяхната дейност;

6.представлява съвета пред външни лица и организации;

 

Общинските съветници в Общински съвет Рила са 11 съветници.

Председател на Общински съвет Рила е Цветана Славчова Шушкова.

 

 

Постоянни комисии:

                             Икономическа комисия

1. Паньо Китев - председател

и членове:

            2. Надя Каралийска - Василева

            3. Димитър Симеонов

            4. Георги Лазаров

            5.  Теодора Симеонова

                 Правна комисия:

            1. Светлин Николов - председател       

 и членове               

            2. Николай Чифлигаров

            3. Надя Каралийска - Василева

            4.Костадин Михайлов

5. Мария Жлябинкова

                   Социална комисия

            1. Надя Каралийска - Василева– председател

и членове:

            2. Светлин Николов

            3. Костадин Михайлов

            4. Георги Лазаров

            5. Петър Васев

Горе