УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

 

ОБЩИНА РИЛА ИЗВЪРШВА УСЛУГИ ПО КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА АГЕНЦИЯТА (КАИС)

Съгласно Споразумение № КД-3-71/15.06.2018 г., Община Рила ще подпомага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при административното обслужване на потребителите, за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), в помещенията на Общината, както и ще издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната електронна система на Агенцията (КАИС).

Административното обслужване обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Община Рила:

1.      Издаване на скица за поземлен имот в урбанизирана територия;

2.      Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия;

3.      Издаване на скица на сграда ОЗЛ;

4.      Издаване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

5.      Издаване на удостоверение за характеристика на поземлен имот;

6.      Издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР).

Дейностите и услугите   се изпълняват от оправомощен със Заповед № РД-13-155/15.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК служител на Общината, определен от кмета на  Общината – Владимира Василева Панчова – мл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Управление и контрол на територията“ при Община Рила.

За официалните документи на АГКК и Община Рила се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49 ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.


Таксите за технически услуги се заплащат при подаване на искането за извършване на услугата – чл.34 от НОАМТЦУ.

 

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Нормативно основание  -  Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 27, ал. 1, т. 1, §. 1,  т. 10 от ДР а ЗКИР

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна: Не

Срок за предоставяне: 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в обстоятелствата

Орган по предоставянето на  административната услуга: Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община

Електронен адрес  на Община Рила - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Център за административно обслужване – деловодство на Община Рила

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 с  обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа при петдневна работна седмица от понеделник до петък.

Заявяване и изпълнение на услугата

Заявителя подава заявление с придружаващи документи и администрацията ги преглежда за допустимост.

1.Заявление(по образец)

2.Документ за собственост на имота

3.Квитанция за платена такса

Заплащане 

За услугата се заплаща  такса на стойност 10 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 На място в брой или по банкова сметка на общинска администрация

Банкова сметка:

BG18UBBS88888430055800       UBBSBGSF     ОББ АД

Код за вид плащане 448001

Приложение - заявление

 

Издаване на скица за урегулиран поземлен имот /УПИ/

            1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР.

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж);

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          други документи, в зависимост от искането;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

-          бърза услуга – 3 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 15,00 лв.;

-          бърза услуга – 25,00 лв.

Приложение 1 – заявление

 

 

Издаване на скица-виза за проектиране  

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.140.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж);

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          скица за недвижим имот;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 45,00 лв.;

Приложение 2 – заявление

 

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.3;

Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри – чл.35, ал.1 във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се от собственика на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота, както и от упълномощени лица;

-          оригинална скица, която ще бъде презаверена;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – ако имота е наследствен;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 3 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 7,00 лв.;

Приложение 1 – заявление

 

 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.5;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

За заверяване на копия на документ от планове и документи към тях – за един документ или план

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6;

Закон за устройство на територията.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 7,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на препис от документ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие;

-          удостоверение за наследници – копие;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.;

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на временни съоръжения – маси, кабини, павилиони и др.

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.7;

Закон за устройство на територията – чл.56.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          договор за наем или договор за учредено право на ползване – копие;

-          скица на поземления имота;

-          схема, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД, „ЧЕЗ Електроразпределение“ за захранване на обекта;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 45,00 лв.;

 

Издаване на Разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – за един обект

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.8;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          договор за наем или договор за учредено право на ползване – копие;

-          скица на поземления имота;

-          схема, изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни;

-          бърза услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 22,00 лв.;

-          бърза услуга – 40,00 лв.

 

При искане за процедиране и одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ или изменение на ПУП в урбанизирана територия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ поземлен имот   – 150,00 лв.;

-          за повече от 1 /един/ поземлен имот – 150,00 лв. + 35,00 лв. за всеки следващ поземлен имот.

Приложение 4 – заявление

Приложение 5 – заявление

 

При искане за процедиране и одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ или изменение на ПУП извън урбанизирана територия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС.

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ декар   – 150,00 лв.;

Приложение 5 – заявление

 

При заявление за процедиране и одобряване на ПУП – парцеларен план

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ километър   – 208,00 лв. + 0,10 лв. за всеки следващ линеен метър.

Приложение 4 – заявление

 

Издаване на разрешение или мотивирани предписания за проектиране на ПУП

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.124 и чл.134;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, както и от упълномощени лица;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;

-          скица – предложение;

-          техническо задание;

-          становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за 1 /един/ поземлен имот   – 60,00 лв.;

-          за повече от 1 /един/ поземлен имот – 60,00 лв. + 5,00 лв. за всеки следващ поземлен имот.

Приложение 6 – заявление

 

Издаване на скица и удостоверение на основание чл.13, ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ – имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.13, ал.4, ал.5 и ал.6;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление в свободен текст. Подава се лично от физическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – копие (нотариален акт или за учредено право на строеж);

-          удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за скица – 32,00 лв.;

-          за удостоверение – 51,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

За отразяване промяна в собствеността в имотните регистри за УПИ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.51 и §4, т.2 от ПЗР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          съдебно решение;

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 7 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект от ОЕСУТ, със съществените изисквания към строежите

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория; 

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          За жилищни сгради:;

- с РЗПдо 200 кв.м. – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 2,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 110,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За обслужващи, административни, обществени и други нежилищни сгради:

-  с РЗПдо 200 кв.м. – 3,00 лв./кв.м., но не по-малко от 150,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 3,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 150,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За производствени сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За търговски сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За гаражи, селскостопански, складови и други сгради от допълващо застрояване:

- за 1 /един/ кв.м. – 1,00 лв.

-          За вътрешни преустройства и промяна предназначението, без да се засяга конструкцията на сградата:

- 1,90 лв./кв.м., но не по-малко от 96,00 лв.

-          За инфраструктура и други линейни строежи:

- 1,00 лв. на линеен метър, но не по-малко от 130,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

За издаване на Разрешение за строеж за обекти с комплексен доклад

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.148.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 60 % от таксата по т.8 от Раздел IV Такси за технически услуги, подраздел II „Цени на технически услуги, извършвани от Отдел „УТСК“ към НОАМТЦУ.

Приложение 9 – заявление

 

За издаване на Разрешение за строеж за обекти, одобрени от ОЕСУТ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.148.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория

-          други документи, по преценка на заявителя;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 20 % от таксата по т.8 от Раздел IV Такси за технически услуги, подраздел II „Цени на технически услуги, извършвани от Отдел „УТСК“ към НОАМТЦУ.

Приложение 9 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект внесен с комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145..

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 57,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

За заверяване на екзекутивна документация

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.175, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител (копие);

-          екзекутивна документация за действително извършени СМР;

-          копие от издадено Разрешение за строеж;

-          документ за платена такса.  

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 20 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за обекти от първа до трета категория включително  – 132,00 лв.;

-          за обекти от четвърта и пета категория – 150,00 лв.

 

Одобряване на инвестиционни проекти на базови станции

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 250,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, за строежи предназначени за енергийни източници, предназначени за производство на електроенергия

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическо/юридическо лице или чрез упълномощено лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          виза за проектиране - в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от Инвестиционния проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОЕСУТ;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 1,00 лв. на елемент, но не по-малко от 312,00 лв.

Приложение 10 – заявление

 

Проверка на място и съставяне на констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.159, ал.3;

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по времена строителството – чл.7, ал.3, т.3.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж – копие;

-          одобрен Инвестиционния проект;

-          протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Протокол обр. 2 или 2а;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 35,00 лв.

Приложение 11 – заявление

 

Осигуряване присъствието на представител на Община Рила при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.157 и чл.158;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж;

-          виза за проектиране – в случаите, в която е задължителна;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 30,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта и пета категория

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.177, ал.1 и 3;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж (акт за узаконяване);

-          окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи IV категория – чл.168, ал.6 от ЗУТ;

-          Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и обр. 2а;

-          Заверена заповедна книга - акт образец № 4;

-          Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;

-          Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;

-          Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;

-          Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;

-          Технически паспорт на строежа;

-          Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за строежи четвърта категория:

- за физически лица – 200,00 лв.;

- за юридически лиза – 220,00 лв.

-          за строежи пета категория:

- за физически лица – 180,00 лв.;

- за юридически лица – 200,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:

      Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите – чл.16.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.;

-          технически паспорт на магнитен носител – 1 бр.;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за търпимост

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга:

Закон за устройство на територията – § 6, ал.1 от ПР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);

-          декларация за времето на извършване на строежа или друг подобен документ – нотариално заверен;

-          скица на имота – копие;

-          скица от Агенцията по кадастъра – копие;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 12 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.56;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          договор за наем;

-          одобрен проект по всички необходими части;

-          одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД и „ЧЕЗ Електроснабдяване“ за захранване на обекта;

-          други документи и административни актове при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за поставяне на рекламни информационни елементи

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.57;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          договор за наем;

-          одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;

-          служебна бележка от „ВиК“ ЕООД и „ЧЕЗ Електроснабдяване“ за захранване на обекта;

-          други документи и административни актове при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          за външна реклама до 3 кв.м. – 40,00 лв.;

-          за външна реклама над 3 кв.м. – 100,00 лв.;

-          фирмени надписи – 20,00 лв.;

-          информационно-указателни табели – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Одобряване на частите от комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на строително разрешение

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.150, ал.4;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          три копия от инвестиционния проект;

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 110 дни + 30 дни при необходимост от разглеждане от ОбС.

 1. 4.Дължима такса:

-          за физически лица – 225,00 лв.;

-          за юридически лица – 300,00 лв.

Приложение 13 – заявление

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.150, ал.1;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          скица - виза за проектиране, в случаите, в които е задължителна;

-          удостоверение за наследници – ако имотът е наследствен;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 60,00 лв.

Приложение 13 – заявление

 

Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.52, ал.4; чл.32 и § 4 от ПЗР на ЗКИР;

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          геодезическо заснемане от лицензиран изпълнител, придружено с цифров модел;

-          разрешение за строеж – копие;

-          скица с виза за проектиране – копие;

-          одобрен проект – копие;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 55,00 лв.

Приложение 14 – заявление

 

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – съгласно чл.181, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или учредено право на строеж (копие);

-          разрешение за строеж – копие;

-          протокол за откриване на строителна площадка – образец № 2;

-          протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива – Образец 3 – 3а;

-          заповедна книга – заверена;

-          акт за приемане на конструкцията – образец 14;

-          Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, за установяване годността за приемане на строежа - образец 15;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.16, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или документ, удостоверяващ качеството възложител (копие);

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 10,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на удостоверение за реално обособени части на сгради

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.202.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – по образец. Подава се лично от собственика или от негов наследник;

-          документ за собственост – нотариален акт или документ, удостоверяващ качеството собственик (копие);

-          инвестиционни проекти;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 40,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Искане на участник в строителния процес, за заместване при отказ за съставяне на Акт по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.170, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице, лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръководител на строежа или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

-          разрешение за строеж – копие;

-          одобрен Инвестиционния проект;

-          протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Протокол обр. 2 или 2а;

-          други документи и административни актове по специални закони;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 100,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Акт на главния архитект за допълване или изменение на Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.154, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          документ за собственост – нотариален акт или друг документ, удостоверяващ качеството собственик - копие;

-          удостоверение за наследници – при необходимост;

-          разрешение за строеж – копие;

-          други документи и административни актове, при необходимост;

-          документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 30,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Удостоверение и заверяване на схема на ПУП за Санитарно хигиенна зона

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.154, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление – в свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          схема на санитарно хигиенна зона;

-     документ за платена такса

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 7 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          обикновена услуга – 20,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Внасяне на инвестиционен проект за разглеждане от ОЕСУТ

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.141, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          при внасяне на инвестиционния проект – 20,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Одобряване на инвестиционен проект от ОЕСУТ, със съществените изисквания към строежите

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.142 и чл.143.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за собственост – нотариален акт или за учредено право на строеж;

-          три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";

-          решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - в случаите, в които се изисква;

-          оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лица по чл.142, ал. 6 от ЗУТ - не се издава за строежи шеста категория;

-          положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност - ако строежа е първа или втора категория;

-          предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  

-          други документ по специални закони.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни

 1. 4.Дължима такса:

-          За жилищни сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 110,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 2,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 110,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За обслужващи, административни, обществени и други нежилищни сгради:

-  с РЗПдо 200 кв.м. – 3,00 лв./кв.м., но не по-малко от 150,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 3,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 150,00 лв. + 1,00 лв. над 200 кв.м.

-          За производствени сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За търговски сгради:

- с РЗПдо 200 кв.м. – 5,00 лв./кв.м., но не по-малко от 170,00 лв.;

- с РЗП над 200 кв.м.– 5,00 лв./кв.м.,но не по-малко от 170,00 лв. + 2,00 лв. над 200 кв.м.

-          За гаражи, селскостопански, складови и други сгради от допълващо застрояване:

- за 1 /един/ кв.м. – 1,90 лв.

-          За вътрешни преустройства и промяна предназначението, без да се засяга конструкцията на сградата:

- 1,90 лв./кв.м., но не по-малко от 96,00 лв.

-          За инфраструктура и други линейни строежи:

- 1,00 лв. на линеен метър, но не по-малко от 130,00 лв.

Приложение 8 – заявление

 

Издаване на Разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и други терени за строителна площадка

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закона за устройство на територията – чл.157, ал.5.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 14 дни.

 1. 4.Дължима такса – 0,55 лв./кв.м. на ден.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за разкопаване

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързана с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие, ако такова се изисква;

-          Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък, в случаите на чл.147, ал.1 и/или чл.151, ал.1 от ЗУТ;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила – при необходимост;

-          Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван с Пътна полиция – при необходимост;

-          Документ за внесен депозит по чл.20 от Наредбата;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса – таксата се определя на база дължина на трасето /L/ в метри:

-          при L ≤ 100 м.          – 100,00 лв.;

-          100 м. < L ≤ 500 м.   – 250,00 лв.;

-          500 м. < L ≤ 1000 м. – 400,00 лв.;

-          L > 1000 м.                – 600,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Разрешение за разкопаване на нови ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързана с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Разрешение за строеж – копие, ако такова се изисква;

-          Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък, в случаите на чл.147, ал.1 и/или чл.151, ал.1 от ЗУТ;

-          Одобрен проект по безопасност и здраве /ПБЗ/, съгласуван с РУ „Полиция“ – гр.Рила – при необходимост;

-          Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван с Пътна полиция – при необходимост;

-          Документ за внесен депозит по чл.20 от Наредбата;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на Възложителя на основния строеж, който се захранва и остава негова собственост – 2,00 лв./л.м., но не по-малко от 50,00 лв.;

-          за общи мрежи и съоръжения, и останалите видове сградни отклонения – 3,00 лв./л.м., но не по-малко от 100,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Съставяне на протокол и издаване на Разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – чл.74, ал.2.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – свободен текст. Подава се лично от физическото/юридическото лице или от упълномощено друго лице;

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса:

-          за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на Възложителя на основния строеж, който се захранва и остава негова собственост – 1,00 лв./л.м., но не по-малко от 30,00 лв.;

-          за общи мрежи и съоръжения, и останалите видове сградни отклонения – 2,00 лв./л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

Приложение 3 – заявление

 

Издаване на Акт за узаконяване на незаконен строеж

 1. 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за устройство на територията – § 183, ал.3 от ПЗР.

 1. 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          Заявление – по образец. Подава се лично от собственика на незаконния строеж, т.е. собственика на недвижимия имот, лицето, което има учредено право на строеж върху поземления имот, или лицето, което има право да строи в поземления имот по силата на специален закон;

-          Документ за собственост;

-          Виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ;

-          Инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени в Наредба № 4/21.05.2001 г. – в 3 /три/ екземпляра;

-          Оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, изготвена от регистрирано лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;

-          Разрешителни, изисквани по специални закони, в зависимост от спецификата на строежа;

-          Други административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителство – ЗООС, ЗКН, ЗБР и др.

-          Документ за платена такса.

 1. 3.Срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга – 30 дни.

 1. 4.Дължима такса – такса в троен размер от размера, които се дължи при издаване на Разрешение за строеж

Приложение 15 – заявление

 

Горе