Изх№ РД-02-15000004

Дата: 20.11.2019г.

 П О К А Н А

 На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 21.11.2019г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Одобряване на нова обща численост и структура на Общинска администрация на Община Рила, считано от 01.01.2020г

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от ОПРР 2014-2020 И Фонд за устойчиви градове с проектна идея „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Арахангел Михаил“ в Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

            С уважение,/п/

             Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

  Изх№ РД-02-04000036

Дата: 11.11.2019г.

 П О К А Н А

 Покана на  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 11.11.2019г. /понеделник/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния дневен ред

 ДНЕВЕН РЕД:

1.      Определяне размера на основната  месечна работна заплата на изборните длъжности и органите по чл. 19, ал. 3, т. 2  от Закона за администрацията /кмет на община /, в съответствие с нормативните изисквания.

Докладва: Георги Кабзималски –Кмет на Община Рила

 1. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 2. Създаване на временна комисия за изработване на проект на План за работа на ОбС- Рила за 2016г.
 3. Създаване на постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет, Община Рила
 4. Определяне на постоянни представители на Общински съвет, Община Рила- общински съветници, за редовен и резервен член в състава на комисии, назначавани о Кмета на Община Рила, за провеждане на търгове и конкурси по Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 5. Определяне на работна група, която да разглежда постъпилите искания от Началника на Общинска служба „Земеделие“, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд- собственост на Община Рила, на основание § 27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/
 6. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх№ РД-02-04000035

Дата: 21.10.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 22.10.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в  зала „ЕВРОПРОЕКТИ“ на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2019г.

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Актуализация на Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които да са обект на управление по реда на ЗФВС.

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

3.       Предоставяне  на открита тротоарна площ в Централна градска част на гр.Рила, за ползване

от   Коалиция “ДБГ (ВМРО – БНД, СДС, НФСБ,БДС „Радикали“, „Никола Петков)“

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Предложение за даване на съгласие за процедиране изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за  регулация (ПР) в обхват нови УПИ  I-1308, II-1309,   в кв. 120, улица с о.т. 212-259 , улица с о.т. 212-220 по Застроителен и регулационен план на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30 от 22.02.1993 г. на Кмета на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков –Вр.ИД Кмет на Община Рила

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

 

Изх.№ РД-01-04000033

Дата: 03.10.2019г

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 10.10.2019г. /четвъртък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност, чрез увеличаване от 10 места на  20  места.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

2.       Атуализация на поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2019г., м. октомври

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

3.       Избор  на  временно  изпълняващ  длъжността  Кмет  на  Община Рила                                                        Докладва: Б. Димитрова – Секретар на Община Рила

4.      Промяна в структурата на Общинска администрация – гр.Рила, Община Рила, приета с Решение №470/22.02.2018г. на Общински съвет, Община Рила, считано от 28.10.2019г.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

5.       Одобряване на окончателен общ устройствен план на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

С уважение:

Цветана Шушкова

 Председател на ОбС


П О К А Н А

 На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  09.10.2019г. /сряда/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност, чрез увеличаване от 10 места на  20  места.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

2.       Атуализация на поименен списък за капиталови разходи на Община Рила за 2019г., м. октомври

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

3.       Избор  на  временно  изпълняващ  длъжността  Кмет  на  Община Рила                                                        Докладва: Б. Димитрова – Секретар на Община Рила

4.      Промяна в структурата на Общинска администрация – гр.Рила, Община Рила, приета с Решение №470/22.02.2018г. на Общински съвет, Община Рила, считано от 28.10.2019г.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г./

5.       Одобряване на окончателен общ устройствен план на Община Рила

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

 Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                /Надя Каралийска-Василева /                                                                                                                         


 

 

Изх№ РД-02-04000031

Дата: 26.09.2019г.

 П О К А Н А

 На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 27.09.2019г. /петък/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.       Приемане на нова  Количествено-стойностна сметка (КСС) за създаване на „Кът за отдих“ в село Смочево

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

2. Издаване на запис на заповед от Община Рила в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР, по  проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен № 10/07/2/0/00814, сключен между Община Рила и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Лазар Чавков -Зам. Кмет РРСПХД на Община Рила, За Кмет на Община Рила/съгласно  Заповед № РД-01-04-221/09.09.2019г. /

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх.№ РД-01-04000030

Дата: 13.09.2019г

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, СВИКВАМ общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 20.09.2019г. /петък/ от 15:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане“ № 1,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.       Информация за състоянието на земеделието и животновъдството на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.       Становище по изработен проект за изменение на ПУП- план за реулация/ПР/ и План за улична регулация/ПУР/ в обхват УПИ VII-89 и УПИ VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 по действащия регулационен план на с. Смочево, внесен със Заявление вх. №УС000053/21.03.2019год. и  Заявление вх. №УС000053–001/13.06.2019год.от Мария Георгиева Станимирова и Бойчо Евлогиев Васев.                                                                                                         Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4.       Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета , средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2019г. на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.       Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила 

6.       Отчет за изпълнение на Общинската Програма за развитие на туризма в Община Рила за периода 01.11.2018г. – 01.09.2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7.       Приемане на Културен календар на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.       Информация за проведените общиствени поръчки в Община Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.       Информацияза изготвените и приети проекти по европейски програми за 2019г.

                                                   Докладва:Г. Кабзималски -  Кмет на общината

10.   Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение:/п/

Цветана Шушкова

 Председател на ОбС

Публикувано на 13.09.2019 год.


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  19.09.2019г. /четвъртък/ от 15:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Допускане на изключения от минималния брой на учениците, в паралелки  на ОУ „Аверкий Попстоянов“, град Рила за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информация за състоянието на земеделието и животновъдството на територията на Община Рила за 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Становище по изработен проект за изменение на ПУП- план за реулация/ПР/ и План за улична регулация/ПУР/ в обхват УПИ VII-89 и УПИ VIII-90 в кв. 36 и улица между о.т. 144-143-142-141 по действащия регулационен план на с. Смочево, внесен със Заявление вх. №УС000053/21.03.2019год. и  Заявление вх. №УС000053–001/13.06.2019год.от Мария Георгиева Станимирова и Бойчо Евлогиев Васев.                                                                                                         Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила
 2. Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета , средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2019г. на Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила 

 1. Отчет за изпълнение на Общинската Програма за развитие на туризма в Община Рила за периода 01.11.2018г. – 01.09.2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информация за проведените общиствени поръчки в Община Рила през 2019г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

 1. Информацияза изготвените и приети проекти по европейски програми за 2019г.

                                                   Докладва:Г. Кабзималски -  Кмет на общината

 1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                 Председател на СК:/п/

                                                                                                                        /Надя Каралийска-Василева 

Публикувано на 13.09.2019 год.


Изх№ РД-02-04000028

Дата:10.09.2019г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 11.09.2019г. /сряда/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отмяна  на  Решение №747/20.08.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

Публикувано на 10.09.2019 год.


 

Изх№ РД-02-04000027

Дата: 09.09.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно тържествено заседание на Общинския съвет на 10.09.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Тържествено слово на Председателя на общински съвет, Община Рила
 2. Удостояване със  Званието ”Почетен гражданин на Община Рила”
 3. Връчване на Почетни грамоти

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


 

Изх№ РД-02-04000026

Дата: 19.08.2019г.

 П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.08.2019г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Потвърждаване  на  Решение №739/25.07.2019г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

2. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска  собственост, а именно: обособено помещение, представляващо „работилница”, с площ от 113.68 кв.м - част от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща “Учебна работилница”, със застроена площ 195 кв. м, изградена в УПИ № XX - 776, кв. 49, по плана на гр. Рила, целият с урегулирано пространство от 10 054  кв.м

Докладва:  Ц. Шушкова - Председател на ОбС

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх№РД-02-04000020

Дата: 21.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 24.06.2019г. /понеделник/ от 15.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разсрочване на задължения на ЕТ„Фешън Топ Модълс- Димитрина Калъмбова“, с ЕИК: 101533689, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Димитрина Калъмбова

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

 1. Разсрочване на задължения на „Мак Турс“АД, с ЕИК: 811020147, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Методи Калъмбов

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

3.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС 


 

Изх№РД-02-04000018/ Дата: 06.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.06.2019г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Обявяване на 17.06.2019г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Издаване Запис на Заповед от Община Рила в полза на ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №10/07/2//0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР,по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване н общинската образователна инфраструктура- ОДГ“Теодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен №10/07/2/0/00814,сключен между Община Рила и ДФ“Зеемеделие“ –Разплащателна агенция

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

 1. Молба, вх. №РД-02-15000020/29.05.2019г от Методи Серафимов Калъмбов, в качеството му на представляващ „МАК ТУРС“АД, с ЕИК 811020147, със седалище и адрес на управление :гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методи „№1
 2. Изменение на т. I.4. от Решение №319/30.03.2017г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на дейностите по проект № CB006.1.11.103 “Съвместни инициативи в енергийна ефективност“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония /ИПП 2014-2020/

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

5.       Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС


 

 П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.06.2019г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Отчет за изпълнение на сборния бюджет на   Община Рила за 2018 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.      Отчет на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2018г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.      Отчет за дейността на Звеното за защита на потребителите на територията на община Рила за периода  от м. юни 2018г. до м. юни 2019г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски- Кмет на общината       

4.      Запазване статута на “защитено  училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък със  Защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.       Запазване статута на “средищно училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020г.

                                                          Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината    

6.      Запазване статута на  „ защитена детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7.      Запазване статута на  „средищна детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020година

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила за 2018г.

                                                                       Докладва: Председател на комисията

9.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                       Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                        Председател на СК:/п/

                                                                                               /Надя Каралийска-Василева /                                                                                                                          

 


 

Горе