Изх№РД-02-04000020

Дата: 21.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 24.06.2019г. /понеделник/ от 15.30 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Разсрочване на задължения на ЕТ„Фешън Топ Модълс- Димитрина Калъмбова“, с ЕИК: 101533689, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Димитрина Калъмбова

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

  1. Разсрочване на задължения на „Мак Турс“АД, с ЕИК: 811020147, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий „№1, представлявано от Методи Калъмбов

Докладва: Цветана Шушкова- Предсадател на ОбС

3.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС 


Изх№РД-02-04000018/ Дата: 06.06.2019г.

П О К А Н А 

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА и чл.38, ал.3, във вр. с чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.06.2019г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Обявяване на 17.06.2019г./понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

  1. Издаване Запис на Заповед от Община Рила в полза на ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №10/07/2//0/00814 от 29.03.2018г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР,по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване н общинската образователна инфраструктура- ОДГ“Теодора Миладинова“, гр. Рила, Община Рила“ с уникален идентификационен №10/07/2/0/00814,сключен между Община Рила и ДФ“Зеемеделие“ –Разплащателна агенция

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

  1. Молба, вх. №РД-02-15000020/29.05.2019г от Методи Серафимов Калъмбов, в качеството му на представляващ „МАК ТУРС“АД, с ЕИК 811020147, със седалище и адрес на управление :гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методи „№1
  2. Изменение на т. I.4. от Решение №319/30.03.2017г. на ОбС гр. Рила за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализация на дейностите по проект № CB006.1.11.103 “Съвместни инициативи в енергийна ефективност“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония /ИПП 2014-2020/

Докладва: Георги Кабзималски- Кмет на Община Рила

5.       Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни.

 

С уважение,/п/

Цветана Шушкова- Председател на ОбС


 П О К А Н А 

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.06.2019г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Отчет за изпълнение на сборния бюджет на   Община Рила за 2018 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.      Отчет на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2018г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.      Отчет за дейността на Звеното за защита на потребителите на територията на община Рила за периода  от м. юни 2018г. до м. юни 2019г.

                                                           Докладва: Г. Кабзималски- Кмет на общината       

4.      Запазване статута на “защитено  училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък със  Защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

5.       Запазване статута на “средищно училище” на ОУ ”Ав. Попстоянов” гр. Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020г.

                                                          Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината    

6.      Запазване статута на  „ защитена детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7.      Запазване статута на  „средищна детска“ градина на Общинска детска градина „Д–р Тодора Миладинова“ гр. Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020година

                                                           Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.      Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила за 2018г.

                                                                       Докладва: Председател на комисията

9.      Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

 

Председател на ПК:/п/

                                                                                                   /Светлин Николов/

                                                                       Председател на ИК:/п/

                                                                                             /Паньо Китев/

                                                                        Председател на СК:/п/

                                                                                               /Надя Каралийска-Василева /                                                                                                                          


Горе