На основание чл. 61, ал. 4 от Закона за администрацията, Министерският съвет с ПМС № 132 от 12 май 2011 г. прие Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър (обн.ДВ бр.39 от 20.05.2011 г.).

Административният регистър съдържа информация за:

1. административните структури и ръководните им органи;

2. административните услуги и режими, образците на документите, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;

В регистъра се публикуват незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията, обявленията за конкурси за държавни служители.

Сроковете на подлежащите на вписване обстоятелства са посочени в чл. 19 от Наредбата.

Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни,които се вписват от служители,определени със Заповед №РД-01-04-02/06.01.2011г.на Кмета на Община Рила.

Информацията в Административния регистър е публична,с изключение на информацията за служебните правоотношения. Достъпът до Регистъра  се осъществява чрез интернет страницата на Министерски съвет http://ar2.government.bg/ras/

 

 

Няма снимки
rila_river_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе