Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

Съгласно Закон за движение по пътищата – чл.99а

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)

/Наименование на административната услуга и уникален идентификатор , съгласно Регистър на услугите/

Изискване за ниво на осигуреност: Високо

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • Закон за движение по пътищата - чл. 99а
 • Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила

Административната услуга се предоставя от:

Общинска администрация, гр. Рила

Информация за административните звена в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Център за административно обслужване в Общинска администрация, гр. Рила - партер

 • Адрес: Област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1, п.к.2630
 • Код за междуселищно избиране: 07054
 • Телефон за връзка: централа GSM 0884400944
 • Електронен адрес:www.grad-rila.bg
 • Работно време:       Стандартно работно време, от 9:00 до 17:30ч., преди обяд: 9:00 до 12:00, след обяд: 12:30 до 17:30ч.
 • В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);
 • Копие от лична карта (сверява се оригинала при подаване на документите);
 • Актуална цветна снимка;
 • Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания (сверява се оригинала при подаване на документите;
 • Данни за автомобила от свидетелството за регистрация, при подаване на документите;
 • Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания

 

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Подаване на заявление /по образец/ от физическо и/или юридическо лице, с приложимите към него документи в Центъра за административно обслужване
 • Регистриране на постъпилото заявление (по образец). Получаване на индивидуалния административен акт от звеното по избран от заявителя начин, без такса.

Възможни начини за заявяване предоставянето на услугата:

Със заявление на гише в център за административно обслужване
По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

На електронен адрес

Образец на заявлението може да намерите на интернет адрес: www.grad-rila.bg Община Рила и на място Центъра за административно обслужване.

Заявителят е длъжен да предостави телефон, или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в което е указана представителната власт на упълномощеното лице в Центъра за административно обслужване с подаване на писмено заявление по образец;

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на       посочения от заявителя адрес

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години.

Цена за предоставяне на административната услуга:

За услугата не се заплаща такса.

 

Срок на изпълнение:

 • 14 дни

              

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на Община Рила

 

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

По реда на Глава десета от АПК

 

Ред и срок за обжалване:

По реда на Глава десета от АПК

 

Няма снимки
KOST78_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе