Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.Осъществява се при задължително спазване от всички общи стандарти за качество на административното обслужване.

Състоянието на административното обслужване веднъж годишно се отчита от Община Рила чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица в Центъра за административно обслужване. Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:

1.равнопоставено отношение към всички потребители;

2.осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;

3.сздаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;

4.координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;

5.периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;

6.осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;

7.служебно събиране на информация и доказателствени средства;

8.осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата, както и чрез пълномощно от друго лице.

При приемане на Заявление, служителят от Центърът за административно обслужване е задължен:

а)да уведоми заявителя за срока за извършване на услугата, размера на дължимата такса и начините на заплащане;

б)да регистрира искането съгласно установените правила, като проверява;

Формата и съдържанието (реквизитите);

Приложените изискуеми документи;

Подпис на подателя.

да уточни начина на получаване на съставения административен акт и /или изходящи документи (отговор, заповед, решение, удостоверение, скица и др.) Получаването на документа може да се извърши по един от следните начини:

на гише;

на посочен от заявителя адрес;

на електронен адрес;

на профил, регистриран в Система за сигурно електронно връчване;

лицензиран пощенски оператор

Право да получи документа от извършената услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено длъжностно лице.

 

Обратната връзка се осъществява чрез използване и прилагане на следните методи:

  1. 1.извършване на анкетни проучвания;
  2. 2.провеждане на консултации със служителите;

 

В съответствие с чл.28а от Наредбата за административното обслужване, контролът върху дейността по административното обслужване, извършвано от Общинска администрация Рила, се осъществява от Областния управител на област Кюстендил.

Няма снимки
RE32_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе