Изх. № РД-02-15-19

Дата: 21.09.2023г.

ПОКАНА

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 28.09.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в Зала №13 „Европроекти“, находяща се в сградата на  общинска администрация- град Рила, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

2. Отчет за извършената  дейност от Невена Йовева-  Кметски наместник на с. Падала, Община Рила за периода от  м. ноември 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3. Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра, Община Рила за периода  от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: Р.Михайлова- Кметски наместник

4. Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево за периода от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: С. Зашева- Кметски наместник

5. Предложение за предсрочно освобождаване на член на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила и избиране на нов редовен член 

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

6. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за периода от 01.12.2022г. до 31.08.2023г

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на Обществен съвет

7. Отчет за изпълнение на решенията от м. декември  2022 до м. август  2023г. на Общински съвет, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Информация за проведените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Община Рила през 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Информация за изготвените и приети проекти по европейски програми за периода от м. декември 2022г. до м. август 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2024г.      

 Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

11. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2024 г.                        

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

12. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода м. януари- м. декември 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  25.09.2023г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Зала №13 „Европроекти“, находяща се в сградата на  общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Кметски наместник на н.м. Рилски Манастир от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: И. Йорданов- Кметски наместник

2. Отчет за извършената  дейност от Невена Йовева-  Кметски наместник на с. Падала, Община Рила за периода от  м. ноември 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: Н. Йовева- Кметски наместник

3. Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Пастра, Община Рила за периода  от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: Р.Михайлова- Кметски наместник

4. Отчет за дейността на Кметски наместник на с. Смочево за периода от м. октомври 2022г. до м. август  2023г.

Докладва: С. Зашева- Кметски наместник

5. Предложение за предсрочно освобождаване на член на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила и избиране на нов редовен член

Докладва: С. Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

6. Отчет за дейността на Общински съвет, Община Рила за периода от 01.12.2022г. до 31.08.2023г

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на Обществен съвет

7. Отчет за изпълнение на решенията от м. декември  2022 до м. август  2023г. на Общински съвет, Община Рила.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Информация за проведените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Община Рила през 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

9. Информация за изготвените и приети проекти по европейски програми за периода от м. декември 2022г. до м. август 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

10. Приемане на Културен календар на Община Рила за 2024г.      

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

11. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Рила за 2024 г.                        

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

12. Отчет за дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност за периода м. януари- м. декември 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

13. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова/          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-18

Дата: 28.08.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 07.09.2023г. /четвъртък/ от 16.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2023 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2023г на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2022г., отчета за изпълнение на  средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на бюджета на Община Рила за 2023 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Кандидатстване с проектопредложение за финансиране на инвестиционен проект по Програма INTERREG VI-A IPA Република България- Република Северна Македония

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Проектопредложение за финансиране на инвестиционен проект по Програма  INTERREG VI-A IPA Република България – Република Северна Македония.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Искане, изх. № РД-12-04-223/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.004  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.43.20 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Цветница»

Докладва: С. Миланов – Началник на ОСЗ - Кочериново

8. Искане, изх. № РД-12-04-224/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 13.885  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.112.4 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Дреняко»

Докладва: С. Миланов – Началник на ОСЗ – Кочериново

9. Искане, изх. № РД-12-04-225/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.792  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.90.46 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Милатково»

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

-  Предложение от граждани , живеещи в село Падала, Община Рила

С уважение, /п/

Цветана Шушкова 

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  04.09.2023г. /понеделник/ от 16:30 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рила, за 2023 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет, средства от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2023г на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2022г., отчета за изпълнение на  средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

4. Приемане на бюджета на Община Рила за 2023 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5. Кандидатстване с проектопредложение за финансиране на инвестиционен проект по Програма INTERREG VI-A IPA Република България- Република Северна Македония

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Проектопредложение за финансиране на инвестиционен проект по Програма  INTERREG VI-A IPA Република България – Република Северна Македония.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

7. Искане, изх. № РД-12-04-223/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.004  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.43.20 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Цветница»

Докладва: С. Миланов – Началник на ОСЗ - Кочериново

8. Искане, изх. № РД-12-04-224/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 13.885  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.112.4 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Дреняко»

Докладва: С. Миланов – Началник на ОСЗ – Кочериново

9. Искане, изх. № РД-12-04-225/04.08.2023 г. от Началник на Общинска служба по земеделие, град Кочериново, офиси град Рила и град Бобошево, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обнародван в ДВ, бр. 62/2010г.) за предоставяне на площ от 1.792  дка от общински недвижим имот с идентификатор 67698.90.46 по КККР на землище на село Смочево, Община Рила, находящ се в местността «Милатково»

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

- Предложение от граждани , живеещи в село Падала, Община Рила

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

 /Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-17

Дата: 17.08.2023г.

ПОКАНА

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 18.08.2023г. /петък/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Заповед № АО-РД-33-12/10.08.2023г. на Областен управител на област Кюстендил, с която е върнато за ново обсъждане и отмяна от Общински съвет – Рила , като незаконосъобразно , Решение №641, обективирано в Протокол №82 от проведено на 27.07.023г. заседание на Общински съвет - Рила

 Докладва: Ц. Шушкова  – Председател на Общински съвет

2. Постановяване на решения във връзка с изпълнение на проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, финансиран по процедура чрез директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 "Проектиране и изграждане на анаеробни  инсталации  за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020“ с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-80 от 17.12.2018 г. 

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане на с имоти –общинска собственост  Община Рила за 2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

 

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-15

Дата: 21.07.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 27.07.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“, град Бобошево за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г.

Докладва:  К. Антова- Директор ДСП

2.Отчет за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за периода от октомври 2022г. -  юни 2023г.

Докладва:  инж. Д. Григоров- Директор на ДПП  

3. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г

 Докладва: инж. Г. Кабзималски- Директор на ДГС

4.Отчет за дейността на Туристическото дружество  - гр. Рила за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г.

Докладва: М. Николова – Председател на ТД

5. Oтчет за дейността и състоянието на ОУ“Ав.Попстоянов“, гр.Рила, за учебната 2022/2023 година                                                                         

Докладва: Т. Симеонова – Директор ОУ

6. Отчет за дейността и състоянието на Общинска детска градина   „Д-р Тодора Миладинова“ - гр. Рила, за периода от 15 септември 2022г. до 31 май 2023г

Докладва: И. Тахтаджийска-  Директор на ОДГ

7. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на Общинска детска градина  „ Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила за учебната 2023/2024 година

Докладва: И. Тахтаджийска-  Директор на ОДГ

8. Отчет за дейности, в изпълнение на Програма за осмисляне на свободното време на децата и учениците на територията на Община Рила 2023г., за периода от м. април до м. юни 2023г.

Докладва: Л. Чавков  -  Зам. Кмет на Община Рила

9. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 128/30.07.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.07.2023г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“, град Бобошево за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г

Докладва:  К. Антова- Директор ДСП

2. Отчет за дейността на Дирекция „Природен парк - Рилски манастир“ за периода от октомври 2022г. -  юни 2023г

Докладва:  инж. Д. Григоров- Директор на ДПП  

3. Информация за дейността на ДГС „Рилски манастир“, град Рила за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г

Докладва: инж.Г. Кабзималски- Директор на ДГС

4. Отчет за дейността на Туристическото дружество  - гр. Рила за периода от м. октомври 2022г. до м. юни 2023г.

Докладва: М. Николова      – Председател на ТД

5. Oтчет за дейността и състоянието на ОУ “Ав. Попстоянов“, гр. Рила, за учебната 2022/2023 година                                                                         

Докладва: Т. Симеонова – Директор ОУ

6. Отчет за дейността и състоянието на Общинска детска градина   „Д-р Тодора Миладинова“ - гр. Рила, за периода от 15 септември 2022г. до 31 май 2023г

Докладва: И. Тахтаджийска-  Директор на ОДГ

7. Определяне размер на средна месечна посещаемост в групите на Общинска детска градина  „ Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила за учебната 2023/2024 година

Докладва:И. Тахтаджийска-  Директор на ОДГ

8. Отчет за дейности, в изпълнение на Програма за осмисляне на свободното време на децата и учениците на територията на Община Рила 2023г., за периода от м. април до м. юни 2023г.

Докладва: Л. Чавков  -  Зам. Кмет на Община Рила

9. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 128/30.07.2020г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-14

Дата:09.06.2023г.

ПОКАНА

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 16.06.2023г. /петък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

2. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила       

3. Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2022г.

Докладва: Л. Чавков  -  Председател на МКБППМНЛ    

4. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

5. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

7. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Приемане на „График за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Подписване на Споразумение към Договор № 192/29.11.2018г. за безвъзмездно управление на недвижим имот- публична общинска собственост, по реда на ЗОС, сключен между Община Рила и Звено „Социални услуги в общността“ на територията на Община Рила, възложено за управление на „СОЦИАЛНИ НОРМИ“ ЕООД, с управител Цонка Иванова Василева, въз основа на Договор № 172/29.110.2018г. за възлагане на управлението на социална услуга

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Предложение от Инициативен комитет

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Одобряване на промяна в структурата на Общинска администрация-гр. Рила, считано от 01.07.2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Допълнение към доклад за дейността на  Народно читалище „Христо Ботев -1898“ гр. Рила през 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

14. Допълнение към отчет за размера на получената и изразходвана субсидия на Народно читалище „Христо Ботев -1918“ , с. Смочево през 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

15. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


ПОКАНА

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  13.06.2023г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

2. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Рила

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила       

3. Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Рила през 2022г.

Докладва: Л. Чавков  -  Председател на МКБППМНЛ    

4. Запазване статута на средищно училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила и включването му в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

5. Запазване статута на защитено училище на ОУ “Аверкий Попстоянов”,  град Рила и включването му в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6. Запазване статута на средищна детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

7. Запазване статута на защитена детска градина на Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и включването й в Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Приемане на „График за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10. Подписване на Споразумение към Договор № 192/29.11.2018г. за безвъзмездно управление на недвижим имот- публична общинска собственост, по реда на ЗОС, сключен между Община Рила и Звено „Социални услуги в общността“ на територията на Община Рила, възложено за управление на „СОЦИАЛНИ НОРМИ“ ЕООД, с управител Цонка Иванова Василева, въз основа на Договор № 172/29.110.2018г. за възлагане на управлението на социална услуга

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

11. Предложение от Инициативен комитет

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

12. Одобряване на промяна в структурата на Общинска администрация-гр. Рила, считано от 01.07.2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

13. Допълнение към доклад за дейността на  Народно читалище „Христо Ботев -1898“ гр. Рила през 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

14. Допълнение към отчет за размера на получената и изразходвана субсидия на Народно читалище „Христо Ботев -1918“, с. Смочево през 2022г.

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

15.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД : /п/                  

/Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-13

Дата: 02.06.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 02.06.2023г. /петък/ от 09.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Награден фонд за Традиционен турнир по футбол на малки врати, под патронажа на Кмета на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски- Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-12

Дата: 19.05.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 19.05.2023г. /петък/ от 09.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обновяване   на покрив  на сграда , стопанисвана от НЧ „Христо Ботев 1898“,  град Рила, находяща се в УПИ II-577, кв. 66 по плана на град Рила

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

  1. Актуализация на поименен списък за капиталовите разходи на община Рила за месец май 2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

  1. Обявяван на 05.06.2023г. /понеделник/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-11

Дата: 21.04.2023г.

ПОКАНА

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 27.04.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Предложение за кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на община Рила       

2. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила за 2022г.

Докладва: Управител на ДЦСХ

3. Отчет за дейността на Звено“Социални услуги в общността“гр.Рила за 2022г.

Докладва: Директор на Звено“СУО“

4. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на община Рила         

5. Заповед №АО-РД-33-8/18.04.2023г. на Областен управител на Област Кюстендил , с която е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като нищожно Решение № 594, обективирано в Протокол 75 от проведено на 30.03.2023г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с императивните норми на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ и чл.59, ал1 и ал.2, т.4 от АПК.         

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

6. Предоставянето на временно свободни средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания и Предоставяне на  временни безлихвени заеми от временно свободните средства по бюджета на община Рила за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на община Рила         

7. Приемане на  Общинска програма за намаляване риска от бедствия(2023-2025 г.)

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Придобиване (одобрение ) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ЕООД-гр. Кюстендил, за периода от 01.07.2022г. до 30.11.2022г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

  1. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  24.04.2023г. /понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение за кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

2. Отчет за дейността на Дневен център за стари хора в гр.Рила за 2022г.

Докладва: Управител на ДЦСХ

3. Отчет за дейността на Звено“Социални услуги в общността“гр.Рила за 2022г.

Докладва: Директор на Звено“СУО“

4. Отчет за участие на Община Рила в Търговски дружества за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила         

5. Заповед №АО-РД-33-8/18.04.2023г. на Областен управител на Област Кюстендил , с която е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като нищожно Решение № 594, обективирано в Протокол 75 от проведено на 30.03.2023г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с императивните норми на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ и чл.59, ал1 и ал.2, т.4 от АПК.         

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

6. Предоставянето на временно свободни средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания и Предоставяне на  временни безлихвени заеми от временно свободните средства по бюджета на община Рила за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на Община Рила          

7. Приемане на  Общинска програма за намаляване риска от бедствия(2023-2025г.)

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8. Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ЕООД-гр. Кюстендил, за периода от 01.07.2022г. до 30.11.2022г. в активи публична общинска собственост на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9. Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

/Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

/Теодора Симеонова/     

Председател  на КБКД: /п/

/Мария Жлябинкова/

 


Изх. № РД-02-15-10

Дата: 13.04.2023г. 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 13.04.2023г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

  1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев - 1918“, с. Смочево върху недвижим имот – частна  общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

  1. Изразходване на средства от дължимите обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г. във връзка с прилагане разпоредбата на §60, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, Oбн., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г., изм., бр. 100 от 16.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-9

Дата: 13.04.2023г. 

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 13.04.2023г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.       Заповед №РД-30-168/30.03.2023г. на Областен управител на Област Кюстендил , с която е върнато за  ново обсъждане от Общински съвет – Рила, като незаконосъобразно Решение №577, обективирано в Протокол 74 от проведено на 21.03.2023г., заседание на Общински съвет – Рила, поради противоречието му с императивните норми на § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за народните читалища и чл.39, ал.5, във връзка с ал.1 от ЗОС.         

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

2.        Отмяна на Решение № 575 /20.03.2023г. на Общински съвет , Община Рила

Докладва: Ц. Шушкова – Председател на ОбС

3.       Обявяване на Двуетажна масивна стоманобетонна сграда „Читалище“, със ЗП-706.70 кв.м. и РЗП-1043.76 кв.м, ведно с недвижимия имот върху който е изградена, а именно: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 199, за който е отреден парцил Х, попадащ в кв. 33 по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, община Рила, утвърден със Заповед №101/23.09.1991г. на Кмета на Община Рила с урегулирано пространство от 1 507 кв. м., за частна общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-8

Дата: 24.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 30.03.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на територията на общината през  2023г.

Докладва: М. Лазарова- ДД:Бюро по труда“

2.Приемане на Програма за закрила на детето за 2023 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП – Бобошево

3.Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

Докладват: Читалищни  настоятелства

4.Отчет за дейността на Обществен  съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2022 г.         

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

5.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно  Заявление вх. №РД-01-11-88/10.02.2023  г., подадено от Лъчезар Йорданов Маринов, упълномощен от Йордан Петров Маринов и Елена Колева Милкенова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

6.Приемане на отчет за изпълнение на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7.Приемане на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Цветана Шушкова 

Председател на ОбС


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  28.03.2023г. /вторник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейости към Общински съвет на Община Рила,ще проведат съвместно заседание при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за състоянието и динамиката на безработицата на територията на общината пред  2023г.

Докладва: М. Лазарова- ДД:Бюро по труда“

 2.Приемане на Програма за закрила на детето за 2023 година на Община Рила

Докладва: К. Антова- Директор на ДСП – Бобошево

3.Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Рила и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

Докладват: Читалищни  настоятелства

4.Отчет за дейността на Обществен  съвет  за упражняване на обществен контрол при осъществяване на  дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила  за 2022 г.         

Докладва: С. Спасова – Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

5.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно  Заявление вх. №РД-01-11-88/10.02.2023  г., подадено от Лъчезар Йорданов Маринов, упълномощен от Йордан Петров Маринов и Елена Колева Милкенова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

6.Приемане на отчет за изпълнение на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски - Кмет на общината

7.Приемане на  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Рила за 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

 Председател на ИК:/п/

/Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /          

Председател  на КБКД: /п/                  

 /Мария Жлябинкова/


Изх. № РД-02-15-7

Дата: 21.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 21.03.2023г. /вторник/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рила за 2023г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище "Христо Ботев - 1918", с. Смочево върху част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.Подписване на Споразумение за изменение на: Договор № 70/04.01.2019г. за аренда на общински недвижим имот, Договор № 71/04.01.2019г. за аренда на общински недвижим имот, Договор № 174/29.10.2018г. за аренда на общински недвижим имот и Договор № 175/29.10.2018г. за аренда на общински недвижим имот, сключени между Община Рила и «Смочево Проджект» ЕООД, ЕИК 204349154, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, ул. «Свети Георги» № 48, представлявано от Миряна Шаварска – управител.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

 

Председател на ОбС

 


Изх. № РД-02-15-6

Дата: 20.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 20.02.2023г. /понеделник/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на поименен писък на капиталовите разходи на община Рила за 2023 година

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2024-2026 г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3.Обявяване на Двуетажна масивна стоманобетонна сграда „Читалище“, със ЗП-706.70 кв.м. и РЗП-1043.76 кв.м, ведно с недвижимия имот върху който е изградена, а именно: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 199, за който е отреден парцел Х, попадащ в кв. 33 по действащия към момента регулационен план на с. Смочево, община Рила, утвърден със Заповед №101/23.09.1991г. на Кмета на Община Рила с урегулирано пространство от 1 507 кв. м., за публична общинска собственост.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-5

Дата: 02.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 07.03.2023г. /вторник/ от 09.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2.Изменение Определяне  на представител на Община Рила в  извънредно  общо събрание на акционерите   на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-4

Дата: 02.03.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 06.03.2023г. /понеделник/ от 15.30 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Индексация на строителни дейности по Договор № 98-00-86/28.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Балканика Биогаз“ във връзка с изпълнение на проект: “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и постъпило в деловодството на Община Благоевград писмо с Вх. № 69-00-1119/23.11.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“ и писмо с Вх. № 69-00-1228/20.12.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

2. Изменение на Решение № 567 от 23.02.2023 г. на Общински съвет на Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

3. Осигуряване на допълнителни финансови средства за изпълнение на дейности по проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в Община Рила“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС


Изх. № РД-02-15-2

Дата: 17.02.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на редовно заседание на Общинския съвет на 23.02.2023г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в  заседателна зала на ОА, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Отчет за дейността на РУ, гр.Рила през 2022 г.

Докладва: Началник на РСПБЗН

2.Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2022г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва: Началник на РСПБЗН

3.Отчет на ОП „ЧБКД“ за 2022г.                                  

Докладва: Директор ОП „ЧБКД“

4.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ гр. Рила през 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ с. Смочево  през 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно Молба вх. № РД-01-11-421/22.08.2022 г., подадена от Мария Любомирова Петрова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

7.Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отмяна на Решение №465/14.07.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Приемане на проектобюджета за 2023 г. и актуализирана прогноза за 2024г. и 2025г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС 


П О К А Н А

На  основание чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, на  20.02.2023г. /Понеделник/ от 16:00 ч, в Заседателната зала на общинска администрация, град Рила, Правна комисия към Общински съвет на Община Рила, Икономическа комисия към Общински съвет на Община Рила, Социална комисия към Общински съвет на Община Рила, Комисия благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет на Община Рила, ще проведат съвместно заседание при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на РУ, гр. Рила през 2022 г.

Докладва: Началник на РСПБЗН

2. Информация за дейността на РСПБЗН-Рила през 2022г. и състоянието на пожарната безопасност  на територията на Община Рила

Докладва: Началник на РСПБЗН

 3. Отчет на ОП „ЧБКД“ за 2022г.                                  

Докладва: Директор ОП „ЧБКД“

4.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ гр. Рила през 2022г.

 Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

5.Отчет за дейността на „Клуб на хора с увреждания“ с. Смочево  през 2022г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

6.Становище на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила, относно Молба вх. № РД-01-11-421/22.08.2022 г., подадена от Мария Любомирова Петрова, за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладва: С.Спасова- Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила

7.Отчет за дейността на Общински футболен клуб „Мусала 2010“

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

8.Отмяна на Решение №465/14.07.2022г. на Общински съвет, Община Рила

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

9.Приемане на проектобюджета за 2023 г. и актуализирана прогноза за 2024г. и 2025г.

Докладва: Г. Кабзималски – Кмет на Община Рила

10.Изказвания, питания, становища, предложения на граждани и разни

Председател на ПК:/п/

 /Иван Станков/

Председател на ИК:/п/

 /Николай Чифлигаров/

Председател на СК:/п/

 /Теодора Симеонова /       

Председател  на КБКД: /п/     

/Мария Жлябинкова/


Изх: РД-02-15-1

Дата: 09.01.2023г.

П О К А Н А

На  основание чл.25, т.1, във вр. 24, ал.4 от ЗМСМА, Председателя на ОбС на Община Рила свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 10.01.2023г. /ВТОРНИК/ от 09.00 ч. в заседателната зала на ОА, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз

Докладва: Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила

С уважение,/п/

Цветана Шушкова

Председател на ОбС

 

 

 

 

 


 

Горе