1988 – Информация за услуга - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот /изтегли/

1988 – Заявление за издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот /изтегли/

2021 – Информация за услуга  Издаване на Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти /изтегли/

2021 – Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти /изтегли/

2078 – Информация за услуга -  Издаване на Удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост /изтегли/

2078 – Заявление за заверка на молба  - декларация за обстоятелствена проверка /изтегли/

2081 – Информация за услуга – Издаване на Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти /изтегли/

2081 – Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти /изтегли/

2095 – Информация за услуга – Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост /изтегли/

2095 –  Заявление за извършване на справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост /изтегли/

2878 – Информация за услуга – Обработване на заявление - декларация за обстоятелствена проверка /изтегли/

2878 – Заявление за заверка на молба  - декларация за обстоятелствена проверка /изтегли/

 

 

 

 

 

Горе