Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга: "Обществена трапезария" на територията на Община Рила"

Приложения:

1. Публична покана

2. Документация за участие

Съобщение за класиране на участници в обществена поръчка за услуга с предмет "Приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга: "Обществена трапезария" на територията на Община Рила"


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" гр. Рила и "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства "2", гр. Рила

Приложение:

1. Публична покана

2. Документация за участие


Обществена поръчка при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури за избор на изпълнители по проект: "Реконструкция и рехабилитация на път /III-107/, Рила - Рилски Манастир - Падала"

Приложение:

1. Публина покана №9027987

2. Документация за участие


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на хляб и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на обединено детско заведение "Д-р Тодора Миладинова" - гр. Рила

Приложение:

1. Публична покана №9028634

2. Документация за участие


 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОК С ОТВОР 2 м. И ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ДЕРЕ "СПРОТИВА" 1, НАХОДЯЩО СЕ КВ.119 ПО ПЛАНА НА ГРАД РИЛА

Приложение /изтегли тук/:

1. Публична покана с №9031088

2.Техническо задание

3.Документация за участие


 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА"- ГРАД РИЛА

Приложение /изтегли/:

1.Публична покана с №9031535

2.Документация за участие

 

 

 

Няма снимки
manatarki_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе