2021 год.

ПУП – ПЗ за УПИ XXIII – 449, УПИ XXIV – 449 и УПИ II – 448, кв. 19 по плана на с. Смочево, община Рила. одобрен със Заповед № РД-01-04-245/29.09.2021 г.на Кмета на Община Рила. Възложител Светослав Николов Иванов /изтегли/


ПУП - ИПР за УПИ XVIII-789, кв. 30, по плана на гр. Рила, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-140/14.06.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Божана Александрова Рашкова /изтегли/


ПУП - ИПР, за УПИ IX-292 и УПИ XI-299 в кв. 1, с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-133/03.06.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Иванка Стоянова Михайлова /изтегли/


ПУП – ИПР, за УПИ III, кв. 39 по плана на с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-129/31.05.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложители Васил Любенов Василиев и Румяна Любенова Величкова /изтегли/


ПУП – ПЗ, за обект: Базова станция №KNL0099.A000 – RRS Kalin в поземлен имот с проектен идентификатор 55539.147.42 по КККР на с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-01-04-128/31.05.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител „А1 България“ ЕАД /изтегли/


2020  год.


ПУП – изменение на План за регулация на /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ XII-1207 и УПИ XIII-1206, кв. 87. Одобрен със Заповед №РД-01-04-247/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Светла Параскова и Еленка Димитрова. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.


ПУП – план за застрояване (ПЗ) новообразуван ПИ с идентификатор 55539.151.43, ПИ с идентификатор 55539.151.44 и ПИ с идентификатор 55539.151.45 от поземлен имот 55539.151.36 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил.  Одобрен със Заповед №РД-01-04-248/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Стефан Л. Стоянов и Красимир П. Григоров. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.

Горе