2024 год. 

Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ на вътрешно-регулационната граница между УПИ V-36 и УПИ VI-36, кв. 37 по регулационния план на с. Смочево, община Рила Одобрен ПУП - ИПР със Заповед № РД-01-04-80/23.04.2024 год. на Кмета на Община Рила.
Възложители: Стоименка Серафимова Бельова, Даниев Лазаров Стоименов и Йонка Йорданова Хараланова /изтегли/


 2023 год.

Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-411, кв. 16 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил, третиращ предвиждане на ниско свободно жилищно застрояване. Одобрен е със Заповед № РД-01-04-312/29.12.2023 г. на Кмета на Община Рила. Възложител Катя Трайчева Стефанова. /изтегли/


 

 

ПУП-ПР – делба на урегулиран поземлен имот XI-411 на два УПИ XVI-411 и XVII, квартал 16 по РП село Смочево, община Рила по взаимно съгласие на съсобствениците. Одобрен със Заповед №РД-01-04-137/11.07.2023 год., на Кмета на Община Рила. Възложители: Йордан Сотиров Методиев, Здравко Иванов Кацарски, Стефан Ангелов Костадинов, Камелия Ангелова Пейчева и Елица Иванова Гочева /изтегли/


Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ПЗ/ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ с обхват с урегулиран поземлен имот с идентификатор 67698.92.14, местност „Милатково“ по Кадастралната карта на с. Смочево, Община Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-88/16.05.2023 год., на Кмета на Община Рила. Възложител: Любен Илиев Стойнев /изтегли/


2022 год.


ПУП-ПР – частично изменение плана за регулация съгласно чл. 135 а, ал. 1 от ЗУТ за обединяване на УПИ XV – 330 и XVI – 331, кв. 6 в УПИ XV-330, 331, кв. 6 по плана на с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-286/07.12.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложител: Благодат Кондева /изтегли/


ПУП-ПР-промяна регулационната граница между урегулирани поземлени имоти VI – 387 и VII – 389, квартал 22 от РП село Смочева, Община Рила по взаимно съгласие на собствениците с придаване на 17 кв. м от УПИ VI – 387 към УПИ VII – 389.  Одобрен със Заповед №РД-01-04-285/07.12.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложители: Николай Димитров, Дияна Муртада-Димитрова и Магда Димитрова, Ирина Димитрова и Георги Димитров /изтегли/


Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ I 1308, II 1309, кв. 120 и нова улица с от 247 – 247a по плана на гр. Рила, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-181/26.08.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложители Община Рила, Георги Тодоров Хлебарски и Никола Аспарухов Николов /изтегли/


ПУП – изменение на Плана за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67698.19.30 – ВИНАРСКА ИЗБА с. Смочево, местност „Дълбок Андък“, община Рила, обл. Кюстендил по КККР. Одобрен със Заповед №РД-01-04-165/29.07.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложител „БЪЛГАРСКО ВИНО“ ООД /изтегли/


ПУП – изменение на План за регулация (ИПР) на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-96, кв. 39 по дворищнорегулационния план на с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-148/15.07.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложители Стойчо Велков Стоименов и Роза Велкова Илиева /изтегли/


ПУП – за изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват /УПИ/ VIII – 479, кв. 2 за разделяне на /УПИ/ VIII – 479 и образуване на нови /УПИ/ VIII – 479, /УПИ/ XII – 479, /УПИ/ XIII – 479, /УПИ/ XIV – 479 и /УПИ/ XV – 479  в кв. 2 по плана на с. Смочево, като се променя отреждането на имотите от зона „ЖМ“ с предназначение за „Обществено обслужване“ в зона „ЖМ“ с предназначение за жилищно строителство“ – с. Смочево, общ. Рила, област Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-01-04-50/01.04.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложител „Виталити-М“ ЕООД /изтегли/


Изменение на Работен устройствен план /РУП/ с обхват УПИ III-129, 1562, УПИ IV-130 и УПИ V-131 кв. 58 по плана на гр. Рила, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-45/28.03.2022 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Стоян Николов Туповичарски /изтегли/


2021 год.


ПУП – ПЗ за УПИ III – 129, 1562, кв. 58 по плана на гр. Рила, общ. Рила и РУП с обхват УПИ III – 129, 1526, УПИ IV – 130 и УПИ V – 131 кв. 58 по плана на гр. Рила, общ. Рила. Одобрен със Заповед  Заповед № РД-01-04-279/21.10.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Стоян Николов Туповичарски /изтегли/


ПУП – ПЗ за УПИ XXIII – 449, УПИ XXIV – 449 и УПИ II – 448, кв. 19 по плана на с. Смочево, община Рила. Одобрен със Заповед № РД-01-04-245/29.09.2021 год. на Кмета на Община Рила. Възложител Светослав Николов Иванов /изтегли/


ПУП - ИПР за УПИ XVIII-789, кв. 30, по плана на гр. Рила, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-140/14.06.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Божана Александрова Рашкова /изтегли/


ПУП - ИПР, за УПИ IX-292 и УПИ XI-299 в кв. 1, с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-133/03.06.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител Иванка Стоянова Михайлова /изтегли/


ПУП – ИПР, за УПИ III, кв. 39 по плана на с. Смочево, общ. Рила. Одобрен със Заповед №РД-01-04-129/31.05.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложители Васил Любенов Василиев и Румяна Любенова Величкова /изтегли/


ПУП – ПЗ, за обект: Базова станция №KNL0099.A000 – RRS Kalin в поземлен имот с проектен идентификатор 55539.147.42 по КККР на с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-01-04-128/31.05.2021 год., на Кмета на Община Рила. Възложител „А1 България“ ЕАД /изтегли/


2020  год.


ПУП – изменение на План за регулация на /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ XII-1207 и УПИ XIII-1206, кв. 87. Одобрен със Заповед №РД-01-04-247/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Светла Параскова и Еленка Димитрова. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.


ПУП – план за застрояване (ПЗ) новообразуван ПИ с идентификатор 55539.151.43, ПИ с идентификатор 55539.151.44 и ПИ с идентификатор 55539.151.45 от поземлен имот 55539.151.36 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил.  Одобрен със Заповед №РД-01-04-248/27.08.2020 год. на Кмета на Община Рила. Възложители Стефан Л. Стоянов и Красимир П. Григоров. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2020 год.

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе