Заповед №РД-406/05.06.2023 год. на Министъра на околната среда и водите и утвърдените с нея образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) /изтегли/

Приложение №1 към Заповед №РД-406/05.06.2023 год. – Образец на декларация по чл. 12, ал. 1 от ЗЗТ за прехвърлителя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в землище, в което има защитена територия /изтегли/

Приложение №2 към Заповед №РД-406/05.06.2023 год. – Образец на декларация по чл. 12, ал. 2 от ЗЗТ за приобретателя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот попадащ в защитена територия /изтегли/

Справка за местоположението на защитените територии в обхвата на дейност на РИОСВ – Благоевград, по землища и общини /изтегли/

Публикувано на 26.06.2023 год. 


Административни услуги "Екология и опазване на природните ресурси"

Бланки на заявления:

Разрешение за преместване на растителност /линк/

Разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение /линк/

Горе