Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила /изтегли/


 

Регистър на разрешенията за поставяне - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а, чл. 56, ал. 13 и чл. 57, ал. 6 от Закона за устройство на територията за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. - 2024г. /изтегли/


Регистър на техническите паспорти на строежите - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията за 2021 г. – 2022 г. -2023 г. - 2024г. /изтегли/


Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та категория - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. - 2024г. /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за промяна на предназначението на обект, без да се извършват CMP - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 147а, ал. 2 от Закона за устройство на територията за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. - 2024г. /изтегли/


Регистър на издадените разрешения за строеж - на основание чл. 5, ал. 5 във с чл. 5а и чл. 148, ал. 15 от Закона за устройство на територията за 2021г.-2022г.-2023г. - 2024г. /изтегли/


Регистър за разрешаване изработването на проекти за ПУП/ИПУП - на основание чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 5а, чл. 124б, ал. 1 и чл. 135, ал. 7 от ЗУТ за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. - 2024г. /изтегли/


Регистър на одобрени Подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения /ИПУП/ - на основание чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 5а и чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г. - 2024г. /изтегли/


 

 

РЕГИСТЪР НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ГЛ. АРХИТЕКТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 151, АЛ. 10 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 151, АЛ. 1, Т. 19 ОТ ЗУТ 2024 г. /изтегли/


 

„Регистър на спортните обекти – общинска собственост, на територията на Община Рила“, създаден със Заповед № РД-01-04-16/07.02.2022г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.02.2022 год.


Регистър на категоризираните туристически обекти /изтегли/

във връзка с чл. 5а, чл. 56, ал. 13 и чл. 57, ал. 6 от Закона за устройство на територията

за 2021 г. – 2022 г. – 2023 г.

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе