Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 600 000,00 (шестстотин хиляди) лева на Община Рила"

Приложение:

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за откриване на процедура

3. Документация за участие (сканирани заглавни страници - pdf)

4. Документация за участие (без заглавните страници - същите са сканирани като приложение № 3 - doc)

5. Решение за промяна

6. Допълнителни разяснения

ВАЖОНО!!! Съобщение за втори етап на процедурата.


 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Публикуване на обяви, съобщения и информационни материали в местни/регионални медии, изготвяни от Община Рила за информираност на населението за дейността на Общинска администрация при Община Рила по изпълнение на Закона за общинския дълг, Закона за общинската собственост, Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и други нормативни актове, включително обяви за насрочени публични търгове и публично оповестени конкурси, както и публикуване на информации с цел публичност и отчетност на изпълняваните от община Рила проекти и програми, касаещи развитието на община Рила“

  1. Покана за представяне на оферти
  2. Документация за участие - заглавна страница
  3. Общи образци

Публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ за изпълнение на обект: „Укрепване бреговете на река Рилска в кв. 27 и кв. 12 по плана на гр. Рила, Община Рила по проект”Превантивни мерки за ограничаване риска от наводнения”, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” от ОПРР за периода 2007-2013г., бенефициент Община Рила”.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект: "Извършване на строително - монтажни работи /СМР/ за изпълнение на обект : "Укрепване на бреговете на река Рилска в кв. 27 и кв. 12 по плана на гр. Рила, Община Рила по проект „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” от ОПРР за периода 2007 – 2013г., бенефициент Община Рила”

Приложение:

1.Публична покана /линк/

2.Техническо задание /линк/

3.Документация за участие /линк/


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип на лица с психични разстройства“ – гр. Рила и „Център за настаняване от семеен тип на лица с психични разстройства – „2“ –  гр. Рила, Община Рила за период от 12 месеца”, съгласно одобрена Количествена сметка.

Приложение:

1. Публична покана /линк/

2. Документация за участие /линк/

Няма снимки
rila_river_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе