Детската градина в град Рила 

Детска градина в Община Рила е имало още преди 1947 година.

Съществували са временни, летни, полудневни групи до 1962 година. Първата целодневна детска градина в село Рила е открита на 05.11.1962 година, в сградата на сегашната пощенска станция. Поради това, че сградата не е собственост на „Просвета“, целодневната детска градина е преместена периодично в други помещения  и в частни къщи:  „Метоха“, къщата на Фидана Ганчева; къщите на Каишеви; Жлябинкови, Стойчеви; Джолева; Цв. Лютова; Гаврилова; Милан Стойчев; Кабзималски; в поликлиниката на I-ви етаж.Постепенно броя на групите се увеличава. Разкриват се още две целодневни и две полудневни групи. Открита е и целодневна група в Рилския манастир  на 01.10.1966 г. , с общ брой деца-21 от 3 до 7 годишна възраст. За детската градина общината предоставя къща на два етажа извън Рилският манастир между реките Рилска и Друшлявица.

На 29.12.1973 г.  е открита специално построена сграда за целодневен престой на децата, със средствата и труда на кооператорите от ТКЗС, гр. Рила. Сградата е построена по типов проект; на два етажа; с капацитет за 100 деца. С решение на ОБС гр. Рила, на I- ви етаж е настанена постоянна детска ясла, състояща се от две групи , която е към „Народното здраве“. Две от целодневните групи са настанени на II- ри етаж-общо 60 деца, а третата  група с 25 деца остава в частна къща.

През 1974/75 учебна година броят на приемните деца е 150. Групите са 7 от който едната ясла. Следващите 14 години са трудни за групите по филиалите. Има висока посещаемост, а условията не са много добри.

От 27.03.1978 година е разкрита пета целодневна група, която е настанена в частна къща (на Ал. Таушански). През месец ноември 1987 година се създава Обединено детско заведение- ясла и детска градина са обединени. Следва дълъг период, през  които  броят на групите е бил 7, с деца над възможностите на заведението.Детската градина носи името на видна рилчанка – д-р Тодора Иванова Миладинова- потомка на рода на Янаки Даскалов и майстор Алекси Рилец (Строител на Рилския манастир), която има безспорен принос за учредяването на родилен дом и детска градина в с. Рила.

От 02.07.1990 г. е разкрита група  детска градина в с. Пастра. Групата е маломерна и е филиал на ОДЗ, гр. Рила. Броят на групите вече е 8, а възрастовата граница на децата е от яслена възраст до постъпването им в първи клас. След демократичните промени, броят на децата и на групите намалява. За настоящата 2004/2005 учебна година са сформирани 5 възрастови групи; ясла, три групи детска градина и една подготвителна група. Списъчния състав на децата е 96.

През 2008г. е направен основен  ремонт на сградата както отвън така и отвътре , с цел да повиши качествено условията за отглеждане, обучение, възпитание на децата и труда на персонала в ОДЗ.През учебната 2009г. – 2010г. е извършен ремонт на кухнята. Към момента броят на групите се запазва.Децата от всички групи взимат участие в различни  обществени мероприятия изложби, тържества и чествания. Също така в детската градина се организират тържества за: Откриване на учебната година, посрещане на есента, коледни тържества, посрещане на Баба Марта, 3-ти март,1-ви юни и много други. Всички занимания преминават с много веселие, смях и игри.

„Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина. Мъдростта не е  горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група“

Робърт Фулъм 


Училище в гр. Рила

През 1926 година, в с. Рила е построена нова сграда, в която се учат децата от първо отделение до трети прогимназиален клас. През 1944- 45 година, в селото е открита Рилска непълна смесена гимназия, от 4 до 10 клас, чийто първи 42- випускника завършват през 1946 г. На 3- ти  септември 1945 година гимназията е обявена за пълна, от Кимон Георгиев- Министър председател.Първи директор на училището е Иван Захариев.На 08.05.1949 г. се приема гимназиалното знаме, подарено от занаятчийското сдружение в селото. На общоселско тържество е обявен патронът на гимназията – „Станке Димитров“

С непрекъснатото нарастване броя на учениците, гимназията в село Рила прераства в Единно пълно смесено училище през учебната 1950- 1951 г.През 1959/1960 г. средното смесено училище става средно политехническо училище.През периода 1963-1967 г. в училището съществува и група детска градина – предучилищна възраст.Директор е Димитър Тевекелийски, а по късно Надежда Станева. Броят на учителите през този период е 37-40.Денят на честването на 130 годишнината си през 1962 година, училището посреща с общо 951 ученика, 33 учители, 1 директор и 2 заместник-директора. По повод годишнината, колективът на ЕСПУ „Станке Димитров“ е награден от Президиума на Народното събрание с орден „Кирил и Методи“ I-ва степен за добра учебно- възпитателна работа.

От 1978 година, училището е Единно средно политехническо училище. Започва прием на шестокласни деца в първи клас. Обучението за учениците от I – IV клас е целодневно. Построена е нова сграда към съществуващата. Открит е ученически стол.След 1983 година, в училището е създаден учебно-производствен комплекс (УПК) за изучаване на професиите: ‚монтьор на електронна техника“-158 ученика; „оператор на металорежещи машини“-26 ученика; „оператор в шевното производство“- 41 ученика.През 1884/85 година е най-голям броя на учениците в училището-486, като паралелките са 21, в т.ч 3 паралелки в първи клас. През същата година е оборудвана компютърна зала с 6 бр. компютри „Правец“; подменена е дограмата на цялото училище, а през 1986 г. е направен основен ремонт на покрива на сградата на училището; изградено е котелно помещение и нафтово стопанство.За учебната 1987/88 г. във физкултурния салон на училището е изграден аудиовизуален комплекс.

През 1997 г. училището е преименувано и носи името Аверкий Попстоянов.От 1997/98 година е утвърден и реализиран прием на в IX клас по професия „Среден мениджър с европейска квалификация“, а от следващата учебна година –„Организатор на среден и дребен бизнес“

През 2000 ,година училището чества своя 170 годишен юбилей.

От 2003/2004 година в СОУ „Ав. Попстоянов “ се осъществява прием на профил „Технологичен“, вариант „Туризъм“. За 2005/2006 учебна година е утвърден държавен план-прием по същия профил и вариант.

През годините на съществуването си училището в град Рила е дало над 2200 випускника и 52 випуска.

 

 

Няма снимки
RE32_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе