1. Издаване на удостоверение по молба – декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Молба – декларация;

3. Скица на имота.

4. За сграда – удостоверение за търпимост.

5. Удостоверение за наследници (когато имотът е наследствен)

6. Документ за платена такса.

7. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение.

Такса:  30.00 лв.

Срок за изпълнение: 14 дни;

 

 

2. Издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

     Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ, доказващ правния интерес на лицето

3. Документ за платена такса

Такса:  15.00 лв.

Срок за изпълнение: 7 дни;

 

 

3. Издаване на удостоверение за отписан недвижим имот от актовите книги за общинска собственост.

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ за собственост;

3. Скица на имота.

4. Удостоверение за наследници при необходимост

5. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост.

6. Документ за платена такса.

Такса:  15.00 лв.

Срок за изпълнение: 7 дни;

 

 

4. Издаване на удостоверение за извършване на справка по актовите книги за общинска собственост

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за извършване на справката и доказващи интереса на лицето към общинския имот.

3. Документ за платена такса.

Такса:  15.00 лв.

Срок за изпълнение: 7 дни;

 

 

5. Издаване на удостоверение за реституционни претенции.

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ за собственост.

3. Скица на имота

4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо

5. Документ за платена такса.

Такса:  15.00 лв.

Срок за изпълнение: 7 дни;

 

 

6. Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ за собственост.

3. Скица на имота.

4. Данъчна оценка на имота.

5. Удостоверение за наследници при необходимост.

6. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата – при необходимост

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 120 дни

 

 

7. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот.

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Заповед за отчуждаване.

3. Документ за платена такса. 

Такса:  15.00 лв.

Срок за изпълнение: 14 дни;

 

 

8. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено/отстъпено право на строеж.

Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ за собственост върху построената сграда, респ. заповед за учредено право на строеж и договор за отстъпване на вещното право на строеж върху общинска земя;

3. Актуална скица на имота от действащия план на населеното място или кадастрална карта;

4. Удостоверение от издадено от Главния архитект на общината, че сградата е законно  изградена;

5. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или ЕТ;

6. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;

7. Допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата – при необходимост.

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 90 дни

 

 

9. Обработка на заявления свързани с възстановяването на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ.

 

Необходими документи:

1. Заявление в свободен текст;

2. Решение за възстановен имот;

3. Скица на имота;

4. Съдебно решение /при необходимост/

5. Удостоверения за наследници /при необходимост/

6. Пълномощно /при необходимост/

7. Документ за платена такса.

8. Помощен план

Такса: 35.00 лв.

Срок за изпълнение: 90 дни

 

 

10. Изготвяне на оценка на общински имот, при искане за закупуване или вещно право върху общински имот.

 

Необходими документи:

1. Заявление в свободен текст;

2. Документ за платена такса.

Такса: 0.1 % от стойността на пазарната оценка

Срок за изпълнение: 30 дни

 

 

11. Издаване на удостоверение за възстановен общински недвижим имот.

      Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/;

2. Документ за собственост.

3. Скица на имота

4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо

5. Документ за платена такса.

Такса: 15.00 лв.

Срок за изпълнение: 14 дни

 

 

 

12.Производства за настаняване под наем в общинско жилище.

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Декларация по образец;

3. Удостоверение за настоящ адрес;

4. Удостоверение за декларирани данни от “Местни данъци и такси” в Община Рила;

5. Документ от Службата по Вписванията при Агенцията по Вписванията, относно липса на вписани актове за собственост върху недвижим имот;

6. Удостоверение за нетни доходи за последните 12 месеца.

7. Експертно решението на ТЕЛК/НЕЛК

8. Документ за платена такса.

Такса: 15.00 лв.

Срок за изпълнение: 4  месеца

 

 

13. Замяна на общински жилищни имоти с имоти - собственост на физически или юридически лица.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост /решение на ПК, нотариален акт, договор за доброволна делба и други/;

3. Скица на имота;

4. Документ от Службата по Вписванията при Агенцията по Вписванията, относно липса на вписани актове за собственост върху недвижим имот;

5. Удостоверение за характеристики на имота, издадено от Общинска служба по земеделие;

6. Партида на имота заверена от Началника на Общинска служба по земеделие;

7. Удостоверение за наследници;

8. Нотариално заверена декларация от всички наследници, удостоверяваща съгласието им за извършване на замяната

9. Оценка на предлаганият за замяна имот

10. Удостоверение за актуално състояние

11. Пълномощно, при необходимост;

12. Документ за платена такса;

Такса: 20.00 лв.

Срок за изпълнение: 60 дни

 

 

14. Продажба на общински недвижим имот.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса;

3. Други

Такса: 20.00 лв.

Срок за изпълнение: 60 дни

 

 

15. Отдаване под наем на общински недвижими имоти

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса;

3. Други

Такса:15.00 лв.

Срок за изпълнение: 60 дни

Горе