Административни услуги ГРАО /изтегли/

Бланки на заявления:

Приложение 1 -  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /линк/

Приложение 1 а - Протокол за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на  населението /линк/

Приложение 2 -  Заявление за сключване на граждански брак/линк/

Приложение 3 - Заявление за промяна в гражданското състояние/линк/

Приложение 4 - Искане за издаване на удостоверение за наследници /линк/

Приложение 5 - Заявление за постоянен адрес/линк/

Приложение 6- Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние /линк/

Приложение 7 - Заявление за настоящ адрес/линк/

Приложение 8 - Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина /линк/

Горе