Добре дошли в услугата за електронни административни услуги на Община Рила

 

Административни услуги, извършвани от Община Рила

 

Характеристика и описание на услугите

 

 

Указание за подаване на електронно заявление за предоставяне на административни услуги съгласно утвърден списък

 

В раздел „е – Община“ са поместени „Административни услуги на Община Рила“ и „Характеристика и описание на услугите“.

В „Административни услуги на Община Рила“ е поместен списъка с електроните административни услуги на Общината, като под всяка група услуги е предоставен формуляр който след изтегляне може да бъде попълнен. За приложения към всеки формуляр са посочени:

    • Сканирано платежно нареждане или квитанция – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

    • Сканирано нотариално заверено пълномощно – НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО /само в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице/

Раздел „е – Община“ има подраздел „е – Услуги“, в които като ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ полета за попълване са дадени:

- e-mail;

- Тема;

- Попълнен електронен формуляр /като прикачен файл/;

- Сканирани платежни документи /като прикачен файл/;

- Начин на връщане на отговора – По електронната поща или на хартиен носител по обикновена поща;

- Телефон за връзка;

- Код за защита, който трябва да попълните от картинката, която е поместена непосредствено под полето. Кода за защита се попълва с малки символи без значение от начина на визуализиране на изображението.

В „Характеристика и описание на услугите“ е предоставена информацията, която не е включена в указанията за попълване на електронен формуляр, а именно – Нормативна уредба, Процедура по предоставяне; Срок за изпълнение и Дължими такси (банкова сметка и код за плащане).

 

 

Горе