Този уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Eвропейския Съюз. Изложените възгледи в него са на възложителя и са във връзка с проект
BG2004/016-786.01.01.01.06 - "Под небесата на светците" и по никакъв начин не отрязяват официалната позиция на Европейската Комисия.