Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ /изтегли/

Публикувано на 07.12.2023 год.


Одитен доклад на Сметната палата №0400303423 за извършен финансов отчет на Община Рила за 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 26.09.2023 год. 


Предложение от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на Община Рила, относно: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2022 год., отчета за изпълнение на средства от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Обява относно: Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2022 год., отчета за изпълнение на средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общински дълг. /изтегли/

Публикувано на 11.08.2023 год. 


Баланс на Община Рила към 31.12.2022 год. /изтегли/

Отчет за приходите и разходите на Община Рила към 31.12.2022 год. /изтегли/

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства /изтегли/

Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, код 6007 за 2022 год. /изтегли/

Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода 01.01.2022 год. – 31.12.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 29.06.2023 год. 


Отчет по чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите в периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. /изтегли/

Публикувано на 23.03.2023 год.


Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода 01.01.2021 год. – 31.12.2021 год. /изтегли/


Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода 01.01.2021 год. – 31.12.2021 год. /изтегли/

Обява за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2021 год., отчета за изпълнение на средства от Европейския съюз, отчет за чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 07.07.2022 год.


Баланс на Община Рила към 31.12.2021 год. /изтегли/

Отчет за приходите и разходите на Община Рила  31.12.2021 год. /изтегли/

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства /изтегли/

Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, код 6007 за 2021 год. /изтегли/

Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. /изтегли/

Публикувано на 29.06.2022 год.


Годишен отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2020 г., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг, приет с Решение №318 от Протокол №42 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.08.2021 год. /изтегли/

Решение №318 от Протокол №42 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.08.2021 год. /изтегли/

Публикувано на 09.08.2021 год.


Обява за публично обсъждане на отчета на бюджета  на Община Рила за 2020г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Рила за периода – 01.01.2020 – 31.12.2020 год. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 20.07.2021 год.


Баланс на Община Рила към 31.12.2020г. /изтегли/

Отчет за приходите и разходите на Община Рила към 31.12.2020г.  /изтегли/

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства /изтегли/

Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, код 6007 за 2020 г. /изтегли/

Обяснителна записка към отчета на бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Рила за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021 г. /изтегли/

Публикувано на 18.06.2021год.


Годишен отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 г., отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчет на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг, приет с Решение №127 от Протокол №17 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.07.2020 год. /изтегли/

Решение №127 от Протокол №17 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.07.2020 год /изтегли/

Публикувано на 04.08.2020 год.


Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, код 6007 за 2019 г., Баланс на Община Рила към 31.12.2019 г., Отчет за приходите и разходите на Община Рила 31.12.2019 г. /изтегли/

Обяснителна записка към отчета за бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Рила за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства /изтегли/

Публикувано на 18.06.2020 год.


Обява за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на Общинския дълг /изтегли/

Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2019 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на Общинския дълг /изтегли/

Публикувано на 17.06.2020 год.


Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване на използваната енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Рила /изтегли/


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2022 год. /изтегли/


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 год.  /изтегли/


Годишен отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от европейския съюз и за средства от международни програми и договори, в това число и от извън европейски съюз, чуждите средства  и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Рила към 31.12.2018 год., приет с Решение № 707 от Протокол № 72 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.06.2019 год. /изтегли/

Решение № 707 от Протокол № 72 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.06.2019 год. /изтегли/

Публикувано на 23.07.2019 год.

Баланс на Община Рила към 31.12.2018 год. /изтегли/

Отчет за приходите и разходите на Община Рила  31.12.2018 год. /изтегли/

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства /изтегли/

Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, код 6007 за 2018 год. /изтегли/

Обяснителна записка към отчета за бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Рила за периода 01.01.2018- 31.12.2018 г. /изтегли/ 

Публикувано на 28.06.2019 год.  


Информация по чл.71б от Закона за местните данъци и такси /изтегли/

Публикувано на 14.02.2019 год.

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС към 30.06.2018 год. /изтегли/ 

Публикувано на 15.10.2018 год. 
 
Одитен доклад на Сметна палата № 0400303618 за извършен финансов одит на годишншя финансов отчет на Община Рила за 2017 год. /изтегли/
Публикувано на 21.08.2018 год. 
Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, Област Кюстендил за 2017 год. /изтегли/
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките от чужди средства /изтегли/ 
Баланс на Община Рила към 31.12.2017 год. /изтегли/ 
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, извън бюджетните сметки за средства от Европейския съюз и за средства от международни програми и договори, в това число и от извън Европейския съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2017 год. /изтегли/
Публикувано на 22.06.2018 год.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от Европейския съюз и за средства от международни програми и договори, в това число и от извън Европейски съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2017 год., приет с Решение №504 от Протокол №47 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.04.2018 год. /изтегли/ 
Публикувано на 14.05.2018 год. 
 
Приемане на отчета  за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017 год. /изтегли/ 
 
                                                                                                         Публикувано на 11.09.2017 год. 
 
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата на Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 год.  /изтегли/ 
                                                                                            Публикувано на 06.08.2017 год.

 
Отчет за приходите и разходите на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/ 
                                                         
                                                                                                             Публикувано на 22.06.2017 год.
 
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от европейския съюз и за средства по международни програми и договори, в това число и от извън европейския съюз и чужди средства на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/
 
                                                                                                          Публикувано на 22.06.2017 год.
 
Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила, Област Кюстендил за 2016 год. / изтегли/ 
 
                                                                                        Публикувано на 22.06.2017 год. 
 
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата на Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 год. /изтегли/
 
                                                                                       Публикувано на 22.06.2017 год. 
 
Баланс на Община Рила към 31.12.2016 год. /изтегли/
Публикувано на 22.06.2023 год. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства към 30.06.2016г. на Община Рила /изтегли/, приет с Решение № 196 от 31.08.2016 година на Общинакси съвет, Община Рила /изтегли/

Обяснителна записка към Консолидиран годишен финансов отчет на Община Рила за 2015 година /изтегли/
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от Европейския съюз и за средства по международни програми и договори, в това число и извън Европейския съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2015 година /изтегли/
Отчети за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2015 година /изтегли/

 
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет на Община Рила за 2014 година /виж/
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА /изтегли/

Доклад към Годишния отчет за изпъление на бюджета към 31.12.2014 година /изтегли/, приет с Решение №702 от 28.05.2015 година

Одитен доклад и Одитно становище от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рила за 2013 година /изтегли/

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе